ODSTAR 

Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Gde je nestala odgovornost? - Odgovornost kao glavni faktor uspešne participacije učenika

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 26)

U prvom planu:
Definisanje uloge nastavnika u razvoju odgovornosti kod učenika. Podsticanje i osnaživanje procesa participacije učenika zasnovane na odgovornosti i uzajamnom uvažavanju učenika i nastavnika Uspešna participacija u odeljenju = podela odgovornosti za zajednički rad + uspešan rad UP + stvarni autoritet nastavnika Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća,odnosno praćenje i podsticanje razvoja dece, učenika i polaznika. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Odeljenjski starešina/vaspitač u domu kao posrednik u konfliktima učenika

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 119)

U prvom planu:
Osposobiti odeljenjskog starešinu za uspešnu prevenciju i konstruktivno rešavanje konflikata Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Stvaranje tolerantne i nediskriminativne sredine za učenje i razvoj svakog pojedinca, zaštita od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učenicima i roditeljima

(Trajanje 1 dan – 8 sati/bodova; kat. br. 16)

U prvom planu:
Razumevanje adolescencije i njenih zahteva. Osnaživanje i podrška za rad na rešavanju razvojnih problema. Osposobljavanje za rad sa roditeljima iz porodica u kojima vladaju specifični odnosi. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća,odnosno praćenje i podsticanje razvoja dece, učenika i polaznika. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Autoritet, ta teška strana reč!

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 95)

U prvom planu:
Neophodni uslovi za uzajamno uvažavanje nastavnika i učenika – nastavnik sa autoritetom. Podsticanje participacije i odgovornosti učenika. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća, odnosno praćenje i podsticanje razvoja dece, učenika i polaznika. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 337)

U prvom planu:
Izgradnja sistemske podrške nastavniku i učeniku koji imaju problem u školi. Razvijanje svesti o značaju međusistemske saradnje, granicama odgovornosti, adekvatnoj podeli i mehanizmima koji moraju da postoje da bi se problemi rešavali. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Prepoznavanje bezbednosnih rizika i reagovanje na njih. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi – moć emocionalne inteligencije

(Trajanje 1 dan – 8 sati/bodova; kat. br. 164)

U prvom planu:
Emocije nastavnika i učenika i njihov uticaj na zdravlje – kako sačuvati zdravlje. Sticanje i unapređivanje znanja o emocionalnoj inteligenciji kao važnom faktoru u očuvanju emocionalnog zdravlja. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća, odnosno praćenje i podsticanje razvoja dece, učenika i polaznika. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za uže stručnu oblast

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Stručni skup - savetovanje
Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice

(Trajanje 1 dan – 1 bod, kod u odobrenju Zavoda za prvu realizaciju S2102013)

Cilj savetovanja:
Podizanje kompetencija zaposlenih u obrazovanju za ostvarivanje uspešne saradnje škole i porodice. Zadaci savetovanja: Utvrditi postojeće oblike i sadržaje saradnje sa roditeljima, proceniti njihove efekte i osnovne razloge za takvo stanje. Sagledati aktivnosti i mere koje škola preduzima sa ciljem da stimuliše saradnju sa roditeljima učenika, njihovu efikasnost i moguće nove pristupe na tom planu. Proceniti sadržaje znanja i veština koji u značajnoj meri nedostaju roditeljima za uspešniju saradnju sa školom, predložiti najpogodnije oblike edukacije, organizatore i realizatore ovih aktivnosti.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Stručni skup - savetovanje
Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja

(Trajanje 1 dan – 1 bod, kod u odobrenju Zavoda za prvu realizaciju S2612013)

Cilj savetovanja:
Utvrditi značaj i stanje informisanja u školi kao sistemu i proceniti uticaj na njeno uspešno funkcionisanje. Zadaci savetovanja: Analiza problema zaposlenih u školi nastalih kao posledice neadekvatnog procesa informisanja, utvrđivanje njihovih uzroka i mogućih mera za otklanjanje. Analiza problema učenika i roditelja kao posledice neadekvatnog procesa informisanja u školi, utvrđivanje njihovih uzroka i mogućih mera otklanjanje. Analiza problema zaposlenih u obrazovanju koji su tražili informacije od javnog značaja, ali su im te informacije uskraćene, utvrđivanje razloga i predlaganje mera koje bi eliminisale takve slučajeve.

Kontaktirajte nas | Saznajte više

2018. – SVE BLIŽI LEPOM JUBILEJU, PETOGODIŠNЈICI POSTOJANЈA I USPEŠNOG RADA UDRUŽENЈA

Došao je i prošao 18. septembar 2017. godine, a mi nismo ni na koji način obeležili četvrti rođendan Udruženja.

Tačnije, obeležavanje je bilo „radno“, orjentisano na svođenje rezultata u 2016/17. i žestoku pripremu za rad u 2017/18. godini. To je bilo i vreme intenzivnih priprema za „posao nad poslovima“ – učešću Udruženja na konkursu za akreditaciju programa obuke za novi trogodišnji akreditacioni period 2018-2021.

Potvrde uspešnosti su podaci sa stranica ovog sajta, a možda pre svega činjenica da je najveći problem Udruženja bio i jeste, kako izaći u susret svim zainteresovanim institucijama koje su želele saradnju sa Udruženjem. Skoro u svakoj prethodnoj školskoj godini, svi planirani termini bili su popunjeni već u prvom polugodištu.

Neposredni efekti ovakvog rada doprineli su da veliki broj obrazovnih institucija ne svodi saradnju sa Udruženjem na realizaciju samo jednog programa obuke, već najčešće naručuje bar po jedan program u svakom polugodištu. Lep broj škola bio je zainteresovan da se kod njih realizuje sve ono što je Udruženje nudilo u vezi stručnog usavršavanja.

Zahvalјujući tome, pojavlјuje se i povećava obim i sadržaj saradnje u periodu nakon realizovanih programa stručnog usavršavanja, veza sa timom Udruženja postaje sve čvršća, a kod jednog broja škola Udruženje je dobilo status značajnog člana mreže spolјašnje podrške u svim slučajevima koji predstavlјaju ozbilјan problem za zaposlene i školu kao instituciju.

Sajt Udruženja, najpotpunija i najkvalitetnija baza podataka o programskim sadržajima i kvalitetu realizacije, dobio je klјučnu stranicu koja se odnosi na primenu i efekte znanja i veština stečenih tokom realizacije odobrenih programa obuke.

Ta stranica u ovom trenutku sadrži primere dobre prakse koje su, kao povratne informacije, poslali učesnici seminara iz nekoliko škola i domova, i na taj način potvrdili svoj pravilan odnos prema obaveznom stalnom stručnom usavršavanju.

Upravo ovoj stranici tim Udruženja posvećuje punu pažnju, sa cilјem da primera dobre prakse i škola iz kojih su oni upućeni bude što više, sa kvalitetom koji će omogućiti da se i osobama koje nisu pohađale programe obruke, može pomoći u rešavanju problema sa kojim se oni susreću u svom radu.

Na osnovu ovakvih dosadašnjih rezultata, autorsko realizatorski tim Udruženja doneo je hrabru i značajnu odluku u vezi učešća na konkursu za novu akreditaciju. Od postojećih šest akreditovanih programa obuke, traženih i uspešnih, na konkurs je otišao samo jedan, u „društvu“ sa tri nova programa.

Autori Udruženja su zauzeli stav da je za period koji je pred nama, koji donosi čitav niz promena u domenu obrazovanja i vaspitanja, potrebno obezbediti nove kvalitete i programske sadržaje, koji bi bili prava ponuda za aktuelne i nagoveštene potrebe svih cilјnih grupa sa kojima je Udruženje imalo uspostavlјenu saradnju. Istovremeno, cilј je i da se poveća broj konkretnih ponuda koje su deo sadržaja aktivnosti definisanih Statutom Udruženja.

Svim dosadašnjim i budućim učesnicima u realizaciji naših programa želimo uspešan rad tokom ove i narednih školskih godina, uz stalno prisutan poziv – “Računajte na nas!”.AKTIVNOSTI KROZ KOJE UDRUŽENJE OSTVARUJE SVOJE CILJEVE

(Član 3. Statuta Udruženja)

1) obavlja pedagoška, psihološka, socijalna i druga istraživanja, prati, prikuplja i obrađuje odgovarajuću naučnu i stručnu literaturu u oblasti vaspitanja i obrazovanja dece i mladih;

2) pruža savetodavnu stručnu individualnu ili grupnu podršku i pomoć deci, mladima i odraslima koji imaju probleme vezane za proces vaspitanja i obrazovanja, a koji utiču na njihov razvoj;

3) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama i institucijama, seminare, stručne skupove i druge oblike edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti;

4) objavljuje knjige i druge publikacije koje se odnose na oblast formalnog i neformalnog vaspitanja i obrazovanja dece i mladih, u skladu sa zakonom;

5) organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena vaspitanja i obrazovanja;

6) promoviše značaj razvijanja svesti o uticaju vaspitanja i obrazovanja na razvoj pojedinaca i društva u celini;

7) sarađuje sa univerzitetima, školama, predškolskim ustanovama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.Živa reč...Pogledajte ostale komentare »

Zora MIlošević Vasić
OŠ "19. oktobar", Maršić
program 164-21

Dragana Luković i Vojislav Nedeljković
OŠ "Petar Leković"
program 337-24

Vesna Filić Janković i Jelena Đorđević
OŠ "Vladimir Rolović", Rakovica
program 16-14

Tanja Jelenković, Goran Stević i Dragana Stojković
OŠ "Draža Marković Rođa", Smoljinac
program 164-16

Jelena Kostić, Tanja Jelenković i Dušica Cvetković
OŠ "Draža Marković Rođa", Smoljinac
program 16-13

Nataša Stanković, OŠ "Ivo Lola Ribar", Begaljica
Mirjana Stamenković, OŠ "Nikola Tesla", Vinča
program 16-12

Marko Mojsin
OŠ "Vojvoda Mišić", Beograd
program 95-11