Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Gde je nestala odgovornost? - Odgovornost kao glavni faktor uspešne participacije učenika

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 26)

U prvom planu:
Definisanje uloge nastavnika u razvoju odgovornosti kod učenika. Podsticanje i osnaživanje procesa participacije učenika zasnovane na odgovornosti i uzajamnom uvažavanju učenika i nastavnika Uspešna participacija u odeljenju = podela odgovornosti za zajednički rad + uspešan rad UP + stvarni autoritet nastavnika Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća,odnosno praćenje i podsticanje razvoja dece, učenika i polaznika. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Odeljenjski starešina/vaspitač u domu kao posrednik u konfliktima učenika

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 119)

U prvom planu:
Osposobiti odeljenjskog starešinu za uspešnu prevenciju i konstruktivno rešavanje konflikata Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Stvaranje tolerantne i nediskriminativne sredine za učenje i razvoj svakog pojedinca, zaštita od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učenicima i roditeljima

(Trajanje 1 dan – 8 sati/bodova; kat. br. 16)

U prvom planu:
Razumevanje adolescencije i njenih zahteva. Osnaživanje i podrška za rad na rešavanju razvojnih problema. Osposobljavanje za rad sa roditeljima iz porodica u kojima vladaju specifični odnosi. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća,odnosno praćenje i podsticanje razvoja dece, učenika i polaznika. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Autoritet, ta teška strana reč!

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 95)

U prvom planu:
Neophodni uslovi za uzajamno uvažavanje nastavnika i učenika – nastavnik sa autoritetom. Podsticanje participacije i odgovornosti učenika. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća, odnosno praćenje i podsticanje razvoja dece, učenika i polaznika. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 337)

U prvom planu:
Izgradnja sistemske podrške nastavniku i učeniku koji imaju problem u školi. Razvijanje svesti o značaju međusistemske saradnje, granicama odgovornosti, adekvatnoj podeli i mehanizmima koji moraju da postoje da bi se problemi rešavali. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Prepoznavanje bezbednosnih rizika i reagovanje na njih. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi – moć emocionalne inteligencije

(Trajanje 1 dan – 8 sati/bodova; kat. br. 164)

U prvom planu:
Emocije nastavnika i učenika i njihov uticaj na zdravlje – kako sačuvati zdravlje. Sticanje i unapređivanje znanja o emocionalnoj inteligenciji kao važnom faktoru u očuvanju emocionalnog zdravlja. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća, odnosno praćenje i podsticanje razvoja dece, učenika i polaznika. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za uže stručnu oblast

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Stručni skup - savetovanje
Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice

(Trajanje 1 dan – 1 bod, kod u odobrenju Zavoda za prvu realizaciju S2102013)

Cilj savetovanja:
Podizanje kompetencija zaposlenih u obrazovanju za ostvarivanje uspešne saradnje škole i porodice. Zadaci savetovanja: Utvrditi postojeće oblike i sadržaje saradnje sa roditeljima, proceniti njihove efekte i osnovne razloge za takvo stanje. Sagledati aktivnosti i mere koje škola preduzima sa ciljem da stimuliše saradnju sa roditeljima učenika, njihovu efikasnost i moguće nove pristupe na tom planu. Proceniti sadržaje znanja i veština koji u značajnoj meri nedostaju roditeljima za uspešniju saradnju sa školom, predložiti najpogodnije oblike edukacije, organizatore i realizatore ovih aktivnosti.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Stručni skup - savetovanje
Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja

(Trajanje 1 dan – 1 bod, kod u odobrenju Zavoda za prvu realizaciju S2612013)

Cilj savetovanja:
Utvrditi značaj i stanje informisanja u školi kao sistemu i proceniti uticaj na njeno uspešno funkcionisanje. Zadaci savetovanja: Analiza problema zaposlenih u školi nastalih kao posledice neadekvatnog procesa informisanja, utvrđivanje njihovih uzroka i mogućih mera za otklanjanje. Analiza problema učenika i roditelja kao posledice neadekvatnog procesa informisanja u školi, utvrđivanje njihovih uzroka i mogućih mera otklanjanje. Analiza problema zaposlenih u obrazovanju koji su tražili informacije od javnog značaja, ali su im te informacije uskraćene, utvrđivanje razloga i predlaganje mera koje bi eliminisale takve slučajeve.

Kontaktirajte nas | Saznajte više

TRI GODINE POSTOJANJA I USPEŠNOG RADA UDRUŽENJA

Kao i svakog septembra, na najskromniji mogući način pominjemo 18. septembar kao dan osnivanja Udruženja, koje već tri godine funkcioniše na način i sa rezultatima koji potvrđuju opravdanost i značaj postojanja.

Najznačajniji argumenti za ovakvu tvrdnju su rezultati zajedničkog rada autorsko realizatorskog tima Udruženja i zaposlenih iz osnovnih i srednjih škola i domova učenika tokom realizacije programa obuke odobrenih u prethodnom akreditacionom priodu.

Neposredni efekti ovakvog rada doprineli su da veliki broj obrazovnih institucija ne svodi saradnju sa Udruženjem na realizaciju samo jednog programa obuke, već najčešće naručuje bar po jedan program u svakom polugodištu. Zahvaljujući tome pojavljuje se i povećava obim i sadržaj saradnje u periodu nakon realizovanih programa stručnog usavršavanja, veza sa timom Udruženja postaje sve čvršća, a kod jednog broja škola Udruženje je dobilo status značajnog člana mreže spoljašnje podrške u svim slučajevima koji predstavljaju ozbiljan problem za zaposlene i školu kao instituciju.

Sajt Udruženja, najpotpunija i najkvalitetnija baza podataka o programskim sadržajima i kvalitetu realizacije, dobio je ključnu stranicu koja se odnosi na primenu i efekte znanja i veština stečenih tokom realizacije odobrenih programa obuke. Ta stranica u ovom trenutku sadrži oko osamdeset primera dobre prakse koje su, kao povratne informacije poslali učesnici seminara iz nekoliko škola i domova, i na taj način potvrdili svoj pravilan odnos prema obaveznom stalnom stručnom usavršavanju. Upravo ovoj stranici tim Udruženja će posvetiti punu pažnju, sa ciljem da primera dobre prakse i škola iz kojih su oni upućeni bude što više, sa kvalitetom koji će omogućiti da i osobe koje nisu pohađale programe obruke, mogu pomoći u rešavanju problema sa kojim se oni susreću u svom radu.

Naravno, najkonkretniji dokaz uspešnog funkcionisanja Udruženja stigao je iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u vidu rezultata konkursa za dobijanje odobrenja za programe obuke u školskoj 2016/17. i 2017/18. godini. Udruženju je odobreno šest programa, pet sa već dokazanim vrednostima u prethodnim realizacijama i jedan nov, koji tek treba da potvrdi vrednosti na osnovu kojih je odobren. Izmene u Pravilniku, koje omogućavaju da se svake godine raspisuje konkurs za odobravanje, predstavljaju novu mogućnost za programe čiji bi sadržaji bili u skladu sa aktuelnim potrebama zaposlenih za koje tim Udruženja smatra da je kompetentan.

Svim dosadašnjim i budućim učesnicima u realizaciji naših programa želimo uspešan rad tokom ove i naredne školske godine, uz stalno prisutan poziv – “Računajte na nas!”.

AKTIVNOSTI KROZ KOJE UDRUŽENJE OSTVARUJE SVOJE CILJEVE

(Član 3. Statuta Udruženja)

1) obavlja pedagoška, psihološka, socijalna i druga istraživanja, prati, prikuplja i obrađuje odgovarajuću naučnu i stručnu literaturu u oblasti vaspitanja i obrazovanja dece i mladih;

2) pruža savetodavnu stručnu individualnu ili grupnu podršku i pomoć deci, mladima i odraslima koji imaju probleme vezane za proces vaspitanja i obrazovanja, a koji utiču na njihov razvoj;

3) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama i institucijama, seminare, stručne skupove i druge oblike edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti;

4) objavljuje knjige i druge publikacije koje se odnose na oblast formalnog i neformalnog vaspitanja i obrazovanja dece i mladih, u skladu sa zakonom;

5) organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena vaspitanja i obrazovanja;

6) promoviše značaj razvijanja svesti o uticaju vaspitanja i obrazovanja na razvoj pojedinaca i društva u celini;

7) sarađuje sa univerzitetima, školama, predškolskim ustanovama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.Živa reč...Pogledajte ostale komentare »

Nataša Stanković, OŠ "Ivo Lola Ribar", Begaljica
Mirjana Stamenković, OŠ "Nikola Tesla", Vinča
program 16-12

Marko Mojsin
OŠ "Vojvoda Mišić", Beograd
program 95-11

Zlata Popov i Miona Brkanić
Karlovačka Gimnazija, Sremski Karlovci
program 16-10

Gorica Majstorović - TŠ "Nikola Tesla"
Zdenko Lazar - Gimnazija "Sava Šumanović"
program 95-10

Biljana Obradović - OŠ "Živojin Perić", Stubline
Gordana Petrović - OŠ "Nikola Tesla", Skela
program 337-21

Slađana Grbić, Tamara Radulović i Stanimir Pavlović
OŠ "Dositej Obradović", Novi Sad
program 164-15

Snežana Ciganović i Silvija Batanov Trajković
Gimnazija "Uroš Predić", Pančevo
programi 16-9 i 164-14