Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

Akreditovan za 2018/19. i 2019/20. i 2020/21. školsku godinu
Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 126)

Opšti cilj: Unapređenje vaspitnog rada kroz razvoj i jačanje kapaciteta za saradnju i izgradnju mreže saradničke podrške nastavniku i učeniku sa problemom. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja P4: Jačanje vaspitne uloge obrazovno-vaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilјa, diskriminacije, zlostavlјanja i zanemarivanja. Kompetencije koje razvija K4: kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2018/19. i 2019/20. i 2020/21. školsku godinu
Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini njihovog prevazilaženja

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 122)

Opšti cilj: Unapređivanje vaspitnog rada nastavnika i vaspitača kroz razvoj i jačanje kapaciteta za efikasno uključivanje učenika i roditelja u ostvarivanju ciljeva obrazovanja i vaspitanja, uz adekvatnu podelu odgovornosti izmedju svih učesnika vaspitno – obrazovnog procesa. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja P4: Jačanje vaspitne uloge obrazovno-vaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilјa, diskriminacije, zlostavlјanja i zanemarivanja. Kompetencije koje razvija K4: Kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2018/19. i 2019/20. i 2020/21. školsku godinu
(Ne)vidljivo vaspitanje-ugled, atmosfera i identitet škole/doma u funkciji vaspitanja učenika

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 12)

Opšti cilj: Plansko jačanje vaspitne uloge škole kroz osnaživanje kapaciteta nastavnika/vaspitača za izgradnju i održavanje ugleda, dobre atmosfere, prepoznatljivog identiteta i osećanja pripadnosti školi i stvaranje podsticajnog ambijenta za razvoj celokupne ličnosti učesnika. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja P4: Jačanje vaspitne uloge obrazovno-vaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilјa, diskriminacije, zlostavlјanja i zanemarivanja. Kompetencije koje razvija K3: Kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
a

AKTIVNOSTI KROZ KOJE UDRUŽENJE OSTVARUJE SVOJE CILJEVE

(Član 3. Statuta Udruženja)

1) obavlja pedagoška, psihološka, socijalna i druga istraživanja, prati, prikuplja i obrađuje odgovarajuću naučnu i stručnu literaturu u oblasti vaspitanja i obrazovanja dece i mladih;
2) pruža savetodavnu stručnu individualnu ili grupnu podršku i pomoć deci, mladima i odraslima koji imaju probleme vezane za proces vaspitanja i obrazovanja, a koji utiču na njihov razvoj;
3) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama i institucijama, seminare, stručne skupove i druge oblike edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti;
4) objavljuje knjige i druge publikacije koje se odnose na oblast formalnog i neformalnog vaspitanja i obrazovanja dece i mladih, u skladu sa zakonom;
5) organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena vaspitanja i obrazovanja;
6) promoviše značaj razvijanja svesti o uticaju vaspitanja i obrazovanja na razvoj pojedinaca i društva u celini;
7) sarađuje sa univerzitetima, školama, domovima učenika, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.2018. – SVE BLIŽI LEPOM JUBILEJU, PETOGODIŠNЈICI POSTOJANЈA I USPEŠNOG RADA UDRUŽENЈA


Došao je i prošao 18. septembar 2017. godine, a mi nismo ni na koji način obeležili četvrti rođendan Udruženja.

Tačnije, obeležavanje je bilo „radno“, orjentisano na svođenje rezultata u 2016/17. i žestoku pripremu za rad u 2017/18. godini. To je bilo i vreme intenzivnih priprema za „posao nad poslovima“ – učešću Udruženja na konkursu za akreditaciju programa obuke za novi trogodišnji akreditacioni period 2018-2021.

Potvrde uspešnosti su podaci sa stranica ovog sajta, a možda pre svega činjenica da je najveći problem Udruženja bio i jeste, kako izaći u susret svim zainteresovanim institucijama koje su želele saradnju sa Udruženjem. Skoro u svakoj prethodnoj školskoj godini, svi planirani termini bili su popunjeni već u prvom polugodištu.

Neposredni efekti ovakvog rada doprineli su da veliki broj obrazovnih institucija ne svodi saradnju sa Udruženjem na realizaciju samo jednog programa obuke, već najčešće naručuje bar po jedan program u svakom polugodištu. Lep broj škola bio je zainteresovan da se kod njih realizuje sve ono što je Udruženje nudilo u vezi stručnog usavršavanja.

Zahvalјujući tome, pojavlјuje se i povećava obim i sadržaj saradnje u periodu nakon realizovanih programa stručnog usavršavanja, veza sa timom Udruženja postaje sve čvršća, a kod jednog broja škola Udruženje je dobilo status značajnog člana mreže spolјašnje podrške u svim slučajevima koji predstavlјaju ozbilјan problem za zaposlene i školu kao instituciju.

Sajt Udruženja, najpotpunija i najkvalitetnija baza podataka o programskim sadržajima i kvalitetu realizacije, dobio je klјučnu stranicu koja se odnosi na primenu i efekte znanja i veština stečenih tokom realizacije odobrenih programa obuke.

Ta stranica u ovom trenutku sadrži primere dobre prakse koje su, kao povratne informacije, poslali učesnici seminara iz nekoliko škola i domova, i na taj način potvrdili svoj pravilan odnos prema obaveznom stalnom stručnom usavršavanju.

Upravo ovoj stranici tim Udruženja posvećuje punu pažnju, sa cilјem da primera dobre prakse i škola iz kojih su oni upućeni bude što više, sa kvalitetom koji će omogućiti da se i osobama koje nisu pohađale programe obruke, može pomoći u rešavanju problema sa kojim se oni susreću u svom radu.

Na osnovu ovakvih dosadašnjih rezultata, autorsko realizatorski tim Udruženja doneo je hrabru i značajnu odluku u vezi učešća na konkursu za novu akreditaciju. Od postojećih šest akreditovanih programa obuke, traženih i uspešnih, na konkurs je otišao samo jedan, u „društvu“ sa tri nova programa.

Autori Udruženja su zauzeli stav da je za period koji je pred nama, koji donosi čitav niz promena u domenu obrazovanja i vaspitanja, potrebno obezbediti nove kvalitete i programske sadržaje, koji bi bili prava ponuda za aktuelne i nagoveštene potrebe svih cilјnih grupa sa kojima je Udruženje imalo uspostavlјenu saradnju.

Ishod konkursa za akreditaciju programa obuke stalnog stručnog usavršavanja, za 2018/19, 2019/20 i 2020/21. školsku godinu, nije u potpunosti zadovoljio očekivanja autorsko – realizatorskog tima, jer je jedan od ponuđenih programa odbijen.

Istovremeno, Udruženje je zaključilo da je akreditacijom preostala tri programa, ostvaren željeni cilj naveden u prethodnom tekstu, i da će planirano povećanje broja konkretnih ponuda, koje su deo sadržaja aktivnosti definisanih Statutom Udruženja, ojačati mogućnosti Udruženja za izlazak u susret brojnim aktuelnim potrebama osnovnih i srednjih škola i domova učenika.

Svim dosadašnjim i budućim učesnicima u realizaciji naših programa želimo uspešan rad tokom ove i narednih školskih godina, uz stalno prisutan poziv – “Računajte na nas!”.

Živa reč...Pogledajte ostale komentare »

Ana Tomić
OŠ "Jeremija Ilić Jeger", Rgotina
program 126-17

Miloš Pupavac
OŠ "Živojin Perić", Stubline
program 126-15

Milica Vojić Marković, Željka Vidić i Ivana Jovanović
OŠ "Andra Savčić", Valjevo
program 122-13

Bojana Ribić
OŠ "Vuk Karadžić", Novi Sad
program 12-1

Dragana Đurica
OŠ "Vuk Karadžić", Novi Sad
program 12-1

Vera Mijatović Kukuruzar i Saša Pejčić
SSŠ "Sveti Sava", Sombor
program 126-9

Svetlana Jakoviljević i Milena Kovačević
OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja", Vrdnik
program 122-6