Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Stručni skupovi

29.09. Stručni skup - savetovanje S12092015 ("Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice"), OŠ "Ilija Garašanin" Grocka, 27.09.2015. g.17.04. Stručni skup - savetovanje S5402014 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 12.04.2014.g.07.04. Stručni skup-savetovanje S5262014 ("Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja"), Mutzička škola "Petar Krančević", Sremska Mitrovica, 5.04.2014.g.16.02. Stručni skup - savetovanje S4952013 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 13.02.2014.g.19.12. Stručni skup - savetovanje S4122013 ("Edukacija roditelja kao jedna od predpostavki uspešne saradnje škole i porodice"), Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo" u Valjevu, 12.12.2013.g.16.06. Stručni skup-savetovanje S2612013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja), OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, 15.06.2013.g.09.06. Stručni skup-savetovanje S2112013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja) RC Šabac, 8.06.2013.g.23.05. Stručni skup S2102013 (Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice), RC Šabac, 18.05.2013.g.

Stručni skup-savetovanje S5262014 ("Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja"), Mutzička škola "Petar Krančević", Sremska Mitrovica, 5.04.2014.g.

1. PROGRAM SAVETOVANJA

Plenarni rad:
• Uvodno izlaganje: „Informisanje u školi kao faktor podsticaja njenom uspešnom funkcionisanju“

Rad po grupama:
• I grupa: Analiza problema zaposlenih u školi nastalih kao posledice neadekvatnog procesa informisanja, njihovi uzroci i moguće mere otklanjanja

• II grupa: Analiza problema učenika i roditelja kao posledice neadekvatnog procesa informisanja u školi, njihovi uzroci i moguće mere otklanjanja

• III grupa: Analiza problema zaposlenih u obrazovanju koji su tražili informacije od javnog značaja, ali su im te informacije uskraćene – objektivno stanje, neposredne posledice i efikasni načini eliminisanja takvih slučajeva

Plenarni rad:
• Razmatranje i usvajanje izveštaj o ishodima rada I, II i III grupe

• Razmatranje i usvajanje zaključaka, predloga i odluke savetovanja

• Evaluacija rada skupa


2. ZAVRŠNI DOKUMENT

Učesnici akreditovanog stručnog skupa – savetovanja „Informisanje u školi – faktor njenog uspešnog funkcionisanja“, održanog 5. aprila 2014. godine u Muzičkoj školi „Petar Krančević“ u Sremskoj Mitrovici, polazeći od dobijenih informacija i rezultata sprovedenog istraživanja autorsko-realizatorskog tima, kao i od ishoda savetovanja sa istom temom održanog 8.06.2013. godine u Šapcu i 15. juna 2013. godine u Bogatiću, putem razmene mišljenja uobličili su i usvojili sledeći

Rezime zaključaka

Učesnici smatraju da je kroz grupni i plenarni rad ostvareno sledeće:
• Procenjen je značaj i stanje informisanja u školama iz kojih su došli učesnici, kao i uticaj informisanja na njen rad i rezultate rada;
• Izvršena je analiza problema zaposlenih, učenika i roditelja, koji su nastali kao posledica postojećeg stanja informisanja. U kontekstu škole kao sistema, sagledani su najznačajniji uzroci i moguće mere za poboljšanje stanja;
• Sagledano je stanje u vezi traženih, a uskraćenih informacija, kao i način na koji se problemi ove vrste mogu otkloniti.
Na osnovu prethodnih konstatacija, učesnici su zaključili da su postavljeni cilj i zadaci savetovanja ostvareni.

U očekivanju da se ishodi savetovanja razmotre na širem planu, proceni njihova vrednost i stvore elementarni uslovi da ono što je uočeno bude provereno u svakodnevnoj obrazovno – vaspitnoj praksi, učesnici su usvojili sledeći
PREDLOG MERA

Na nivou škola

1. Da se zaposleni u obrazovno-vaspitnim ustanovama koje su imale svoje učesnike na savetovanju upoznaju sa svim rezultatima rada savetovanja.
2. Da članovi radne grupe ili tima za izradu predloga plana rada škole za školsku 2014/15. godinu, u skladu sa postojećim stanjem informisanja i potrebama škole, razmotre predloge savetovanja i preduzmu one mere koje im odgovaraju, imajući posebno u vidu sadržaje standarda kvaliteta rada u obrazovno vaspitnim ustanovama.
3. Da članovi Tima za samovrednovanje i Tima za razvojno planiranje, razmotre položaj i aktuelno stanje informisanja u školi i naprave procenu da li se može još nešto uraditi „da bi dobro bilo još bolje“ ili „da se stvari pokrenu sa mrtve tačke“.
Pri tome je poželjno insistirati na jasnom definisanju lične odgovornosti, i to tako što će po svim pitanjima informisanja biti identifikovani i „predajnici“ i „prijemnici“, kako kod informativnih tokova unutar škole, tako i u komunikaciji sa subjektima iz društvene sredine.
4. Da se na sednicama pedagoškog kolegijuma i nastavničkog veća, uoče potrebe i donesu odluke o tome da se u kompetencije odeljenjskog starešine uključe i one vezane za pripremu i razmenu informacija sa različitim strukturama u okviru škole, sa roditeljima i subjektima iz lokalne zajednice.
5. Da direktori škola i organi upravljanja sa svog aspekta posebno obrate pažnju na postojeće stanje informisanja u školi i, ako postoji potreba, utvrde mere koje će obezbediti da se sve relevantne informacije učine javnim na način koji najviše odgovara zaposlenima.
6. Da se status sekretara škole, pre svega kroz sadržaj Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta koji donosi direktor škole, izdigne iznad nivoa administratora i stavi u poziciju značajnog faktora uticaja sa aspekta važećih pravnih normi, i kad je u pitanju rad pojedinaca (posebno odeljenjskih starešina), i stručnih organa, saveta roditelja, učeničkog parlamenta.
7. Da se škole sa područja grada/opštine na pogodan način upoznaju sa suštinom i ciljevima inicijative „I roditelji se pitaju“ i kroz odluku Nastavničkog veća i Saveta roditelja podrže predlog da se gradska/opštinska uprava pridruži ovoj inicijativi koju podržava Ministarstvo prosvete.
Učesnici savetovanja smatraju da je neophodno pronaći način da se, u skladu sa potrebama svake konkretne sredine, organizuju adekvatne edukacije za roditelje koje bi sigurno pozitivno uticale na povećanje obima i kvaliteta njihovog učešća u životu škole.
Uključivanje roditelja u edukacije i druge aspekte školskog života treba bude regulisano pravilnikom/protokolom.

Na nivou gradske/opštinske uprave

1. Da gradska/opštinska uprava, na način koji smatra pogodnim, uz doprinos predstavnika lokalne samouprave u organima upravljanja škola, sagleda „svoju sliku“ stanja informisanja na relaciji obrazovne insitucije – gradska/opštinska uprava i obrnuto, usaglasi je sa stavovima zaposlenih u školama i podrži njihove napore usmerene na unapređivanje ove značajne aktivnosti u interesu pre svega boljeg funkcionisanja škola, ali i bolje saradnje sa lokalnom samoupravom i lokalnom zajednicom u celini.
2. Da razmotre mogućnost uključenja u inicijativu „I roditelji se pitaju“, čiji je osnovni cilj unapređenje razvoja, obrazovanja i života dece, stvaranjem uslova za aktivnije i kvalitetnije učešće roditelja u donošenju odluka koje se tiču dece, kako u školama, tako i na nivou grada/opštine.
Odluka bi trebala da obezbedi da se do kraja kalendarske godine konstituiše i stavi u funkciju Savet roditelja grada/opštine.
3. Da se na nivou lokalnih parlamenata donesu odluke o pokretanju aktivnosti, najpre u okviru škola, a zatim i u mesnim zajednicama, čiji je cilj edukacija zaposlenih u obrazovanju, roditelja učenika, ali i svih ostalih građana o načinu pristupa informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti.
U okviru te odluke, grad/opština bi mogao posebno da stimuliše sve one školske sredine koje bi o istim sadržajima htele da edukuju i svoje učenike, i njihove roditelje.
4. Da gradska/opštinska uprava organizuje poseban sastanak predstavnika škola i predstavnika lokalnih sredstava informisanja, obezbedi razmenu mišljenja i donošenje predloga prvih konkretnih mera unapređenja informisanja u oba smera, i utvrdi oblike i sadržaje njihove konkretne podrške realizaciji tih predloga.

Na nivou Školske uprave/Pokrajinskog sekretarijata/Ministarstva prosvete

1. Da se u okviru procesa praćenja, samovrednovanja i eksternog vrednovanja rada škola, obrati dodatna pažnja na informisanje i pomogne školama da se ono, sa aspekta očekivanja Ministarstva prosvete, unapredi.

2. Da se organizuju tribine sa ciljem osnaživanja svih zaposlenih u školama da pravo dostupnosti svim informacijama bude dvosmerno od Ministarstva do škola i zaposlenih i obratno, odgovorno i efikasno u skladu sa značajem optimalnog funkcionisanja Ministarstva kao sistema i škola kao sastavnog dela tog sistema.

Na nivou Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

1. Da Služba Poverenika, ukoliko škole i gradska/opštinska uprava dogovore aktivnosti sa ciljem neke vrste edukacije zaposlenih u školama, roditelja i učenika o značaju i ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, podrži ovu akciju na način koji predstavlja sadržaj rada Sektora za unapređenje prava javnosti da zna koji ova institucija ima.


Da bi se pokrenule pomenute aktivnosti i krenulo u zajedničku akciju angažovanja na unapređivanju informisanja u školama, učesnici savetovanja doneli su sledeću

O D L U K U

1. Da se izveštaj sa ovog savetovanja dostavi svim obrazovno – vaspitnim ustanovama iz kojih su bili učesnici, gradskim i opštinskim upravama, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje/školskim upravama i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Ovu odluku treba da realizuju organizator i realizator skupa – Muzička škola „Petar Krančević“ iz Sremske Mitrovice i Udruženje za podršku vaspitanju i obrazovanju „Odeljenjski starešina“ iz Šapca, najkasnije petnaest dana od dana dobijanja izveštaja autorsko-realizatorskog tima.
2. Da se od svih onih kojima se izveštaj dostavlja zahteva da se na konkretan i nedvosmislen način izjasne o zaključcima i predlozima savetovanja, i o tome pošalju povratnu informaciju organizatoru savetovanja do 1.09.2014. godine.

U Sremskoj Mitrovici, 5. aprila 2014.g.


3. REZULTATI EVALUACIJE STRUČNOG SKUPA

Evaluacioni instrument je upitnik autorsko-realizatorskog tima koji je napravljen prema strukturi upitnika Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja koji se primenjuje za evaluaciju seminara, ali je po sadržaju primeren zahtevima i specifičnostima stručnih skupova kao posebnog oblika stalnog stručnog usavršavanja.

3.1. Ocene učesnika

Prosečna ocena skupa iznosi 3.64 (maksimalna je 4.00).

Po elementima vrednovanja rezultati su sledeći:
1. Definisani ciljevi i zadaci skupa su ostvareni...3.56
2. Sve planirane teme i sadržaji razmatrani su na skupu...3.56
3. Način rada primenjen na skupu obezbeđuju aktivno učešće većine učesnika...3.71
4. Skup je održan u okviru predviđene satnice...3.78
5. Na skupu je ostvarena radna atmosfera koja stimuliše aktiviranje prethodnih znanja i iskustava učesnika...3.73
6. Voditelji daju povratne informacije na pitanja učesnika i time doprinose kvalitetu razmene mišljenja i ostvarenju zadataka skupa...3.73
7. Ukupan rad voditelja je usklađen i efikasan...3.66
8. Učešće na ovom skupu doprinosi podizanju nivoa uvažavanja mišljenja i stavova zaposlenih u obrazovnim ustanovama. ...3.56
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešan rad skupa...3.38
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji skupa...3.75


3.2. Zapažanja i predlozi učesnika
• Hvala na saradnji. Doprineli ste podizanju nivoa znanja i saznanja.
• Dobra organizovanost skupa, aktuelne teme kojima treba posvetiti više ovakvih skupova.
• Sve pohvale za rad.
• Zadovoljna sam komunikacijom predavača (Katarina).
• Ukazivanje na problem komunikacije i prenosa informacija u školskim ustanovama.
• Više skupova!
• Rad u grupama doprinosi efikasnosti i usvajanju informacija.
• Korisno za dalji rad. Tema je široka i moglo bi se o njoj duže raspravljati.
• Odličan skup – tema prava (malo vremena, dobra tema za seminar).
• Malo vremena za raspravu i razmatranje pojedinih tema, ideja ili komentara.
• Više praktičnih primera iz prakse, razmena mišljenja.

3.3. Zapažanja autorsko-realizatorskog tima o održanom stručnom skupu
(Iz izveštaja koji se dostavlja Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane skupa koji ste realizovali?

Potvrđena je opravdanost organizovanja ovakvog i sličnih skupova sa temom koja se bavi problematikom informisanja u školama i lokalnim sredinama kojima te škole pripadaju.
Učesnici ukazuju na potrebu fokusiranja na najznačajnije probleme koje neadekvatno informisanje izaziva u školi kao sistemu, ali sa takvom završnicom u operativnom smislu koja može vrlo brzo da se pretoči u dnevnu praksu kojom se unapređuje postojeće stanje.
To organizatorima i realizatorima stručnog skupa nameće ozbiljne zajedničke zadatke u fazi priprema za realizaciju.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali).
Nije ih bilo