Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Stručni skupovi

29.09. Stručni skup - savetovanje S12092015 ("Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice"), OŠ "Ilija Garašanin" Grocka, 27.09.2015. g.17.04. Stručni skup - savetovanje S5402014 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 12.04.2014.g.07.04. Stručni skup-savetovanje S5262014 ("Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja"), Mutzička škola "Petar Krančević", Sremska Mitrovica, 5.04.2014.g.16.02. Stručni skup - savetovanje S4952013 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 13.02.2014.g.19.12. Stručni skup - savetovanje S4122013 ("Edukacija roditelja kao jedna od predpostavki uspešne saradnje škole i porodice"), Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo" u Valjevu, 12.12.2013.g.16.06. Stručni skup-savetovanje S2612013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja), OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, 15.06.2013.g.09.06. Stručni skup-savetovanje S2112013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja) RC Šabac, 8.06.2013.g.23.05. Stručni skup S2102013 (Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice), RC Šabac, 18.05.2013.g.

Stručni skup - savetovanje S5402014 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 12.04.2014.g.

1. PROGRAM SAVETOVANJA

Plenarni rad:
• Uvodno izlaganje: „Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“

Rad po grupama:
• I grupa: „Postojeći oblici i sadržaji saradnje sa roditeljima i njihovi efekti“
• II grupa: „Mere koje preduzima škola sa ciljem da stimuliše saradnju sa roditeljima učenika“
• III grupa, moderator: „Znanja i veštine neophodni roditeljima za uspešniju saradnju sa školom“

Plenarni rad:
• Razmatranje i usvajanje ishoda grupnog rada, odluke i zaključaka savetovanja

• Evaluacija rada skupa

UČESNICI: Ukupno 53 učesnika zaposlena u srednjim i osnovnim školama i 12 roditelja, od kojih je njih 6 bilo u dvostrukoj ulozi - i roditelji učenika škole domaćina, i nastavnici u nekim drugim školama.

2. NEPOSREDAN REZULTAT SAVETOVANJA

ODLUKA SAVETOVANJA
Učesnici stručnog skupa – savetovanja „Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“, održanog 12. aprila 2014. godine u Medicinskoj školi „Dr Andra Jovanović“ u Šapcu, doneli su odluku :
Da se sa završnim zaključcima ovog savetovanja upoznaju svi nastavnici i roditelji škola iz kojih su bili učesnici, kao i da se izveštaj sa svim zaključcima koji su doneti u okviru grupnog rada, i usvojeni u završnici savetovanja, dostavi Gradskoj i Školskoj upravi.

I Zaključci savetovanja
1. Učesnici savetovanja su, na osnovu rezultata istraživanja i ishoda već održanih savetovanja sa ovom temom u Šapcu, Valjevu i Sremskoj Mitrovici, kao i na osnovu ostvarene razmene mišljenja u okviru grupnog rada o postojećim ličnim iskustvima, dobijenim informacijama i utvrđenim potrebama škole da „ohrabruje i podstiče roditelje da učestvuju u njenom životu i radu, uvažava nove ideje i stvara mogućnosti za nove oblike saradnje“, došli do zaključka da ishodi savetovanja predstavljaju doprinos podizanju kompetencija zaposlenih u obrazovanju za ostvarivanje uspešne saradnje škole i porodice, što dozvoljava zaključak da je cilj savetovanja ostvaren
Realizacijom postavljenih zadataka za svaku od tri grupe, učesnici su kroz sistemski pristup problematici saradnje škole i porodice sagledali osnovne probleme i pravce zajedničkog delovanja na preduzimanju konkretnih aktivnosti za poboljšanje saradnje škole sa roditeljima.

2. Učesnici savetovanja su saglasni:
2.1. Da se za savete roditelja i nastavnička veća škola koje su imale svoje učesnike na skupu pripremi izveštaj o realizovanom savetovanju, sa svim zaključcima koji su utvrđeni u okviru rada po grupama i tokom plenarnog rada, uz očekivanje da se dobijeni podaci uporede sa odgovarajućim sadržajima aktuelnih planova rada i razvojnih planova škola i, ako se ustanovi da postoji potreba, predlože eventualne dopune i izmene koje bi već u toku ove školske godine mogle da doprinesu poboljšanju stanja saradnje.
2.2. Da se na sednicama saveta roditelja i nastavničkih veća razmotri i podrži inicijativa u vezi uloge i statusa funkcije odeljenjskog starešine i uključivanje Grada/opština u inicijativu „I roditelji se pitaju“, koju podržava Ministarstvo prosvete.
2.3. Da Gradska uprava/opštinske uprave, resor za društvene delatnosti – obrazovanje, prihvati obavezu da u saradnji sa organizatorom skupa Medicinskom školom „Dr Andra Jovanović“ iz Šapca i autorsko – realizatorskim timom Udruženja za podršku vaspitanja i obrazovanja iz Šapca, obavesti sve one škole sa područja grada koje nisu imali učesnike iz svojih redova o ishodima rada skupa, i najkasnije do kraja nastavnog perioda ove školske godine organizuje sastanak sa ciljem da se utvrdi akcioni plan aktivnosti koje treba da obezbede poboljšanje saradnje škola i roditelja u tekućoj i narednoj školskoj godini u onim sredinama koje imaju potrebu da u tome učestvuju.
Da se isti materijal dostavi i odgovarajućoj organizacionoj jedinici Ministarstva prosvete, uz zahtev da daju svoje mišljenje o krajnjim ishodima savetovanja, kao i sopstvene sugestije i moguće oblike konkretne podrške koju bi Ministarstvo moglo da obezbedi angažovanjem prosvetnih savetnika čiji delokrug rada obuhvata oblast koja je bila tema stručnog skupa.

3. REZULTATI EVALUACIJE STRUČNOG SKUPA
Evaluacioni instrument je upitnik autorsko-realizatorskog tima koji je napravljen prema strukturi upitnika Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja koji se primenjuje za evaluaciju seminara, ali je po sadržaju primeren zahtevima i specifičnostima stručnih skupova kao posebnog oblika stalnog stručnog usavršavanja.

3.1. Ocene učesnika

Prosečna ocena skupa iznosi 3.70 (maksimalna je 4.00).

Po elementima vrednovanja rezultati su sledeći:

1. Definisani ciljevi i zadaci skupa su ostvareni.....3.62
2. Sve planirane teme i sadržaji razmatrani su na skupu.....3.64
3. Oblici rada, metode i tehnike primenjeni na skupu obezbeđuju aktivno učešće većine učesnika......3.68
4. Skup je održan u okviru predviđene satnice......3.85
5. Skup je dobio na značaju stvaranjem optimalne radne atmosfere za aktiviranje prethodnih znanja i iskustava učesnika......3.74
6. Moderatori daju povratne informacije na pitanja učesnika, doprinose kvalitetu razmene mišljenja i ostvarenju zadataka skupa......3.77
7. Ukupan rad moderatora je usklađen......3.66
8. Učešće na ovom skupu doprinosi podizanju nivoa uvažavanja mišljenja, stavova i konkretnih predloga zaposlenih u obrazovnim ustanovama .....3.55
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešan rad skupa......3.74
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji skupa..... 3.77


3.2. Zapažanja autorsko-realizatorskog tima o realizovanom stručnom skupu
(Iz izveštaja koji se dostavlja Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane skupa koji ste realizovali?
Do sada (četvrta realizacija), po oceni učesnika (3.70) najuspešniji stručni skup – savetovanje sa ovom temom.
Po strukturi bila je to dobra kombinacija broja učesnika iz škole domaćina i onih iz drugih škola i roditelja (58.5% : 30.2% : 11.3%), uz napomenu da je roditelja iz škole domaćina bilo ustvari 12 (22.6%), pri čemu su njih 6 bili iz grupe zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.
Za autorsko-realizatorski tim ovaj skup je definitivno potvrdio (uzimajući u obzir i ishode prethodna tri) da se u organizaciji i realizaciji moraju obezbediti neke korekcije, koje će sigurno doprineti kvalitetu razmene mišljenja i konačnim ishodima savetovanja.
Reč je pre svega o potrebi produženja vremena za rad po grupama i za plenarni rad, ali i o potrebi da se u uvodnom plenarnom delu unese sadržaj koji obezbeđuje fokusiranje učesnika na sistemski pristup kada se razmatra problematika saradnje škole i porodice i definišu načini njihovog otklanjanja.
Posebna organizaciona mera moraju biti blagovremeni kontakti sa predstavnicima lokalne samouprave i Školske uprave, koji bi obezbedili obavezno učešće predstavnika ovih institucija i njihov doprinos u formulisanju i kasnijoj realizaciji najbitnijih zaključaka savetovanja.
Kao posebno važnu stvar treba istaći izuzetnu pažnju koju su lokalni elektronski mediji posvetili ovom stručnom skupu u svojim višeminutnim informativnim emisijama.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali).
Nije ih bilo.

3.3. Zapažanja i sugestije učesnika

• Više saradnje žive reči.
• Malo vremena za detaljnije diskusije!
• Uvodno predavanje nije kvalitetno kao radioničarski rad.
• Tema skupa je veoma zanimljiva. Nedostaje vremena za debatu i radionicu.
• Zanimljiva tema skupa.
• Potrebno je više vremena za ovako kompleksnu temu da bi se sagledali nedostaci, a takođe i prednosti saradnje roditelja i škole u cilju boljeg funkcionisanja škole kao ustanove koja obrazuje i vaspitava!!!!
• Sve je ovo formalizam, priča radi priče posle koje se ništa dobro i pozitivno neće desiti. (Topuzović Ž.)
• Precizno, konkretno, prihvatljivo i primenljivo.
• Bravo! samo tako nastavite.
• Vreme je proteklo u prijatnoj atmosferi, sve pohvale za voditelje. Ovakve skupove bi trebalo organizovati češće.