Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Promoter

16.06. Seminar 71-4: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 13., 14. i 15.06.2014. g.28.04. Seminar 71-3: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 25., 26. i 27.04.2014. g.07.09. Seminar 601-5: Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog, II grupa, 29., 30. i 31.08.2012.g.07.09. Seminar 601-4: Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog, I grupa, 29., 30. i 31.08.2012.26.12. Seminar 601-3: Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Regionalni centar Šabac, 23., 24. i 25.12.2011.05.10. Seminar 601-2: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" i Tehnička škola Šabac, Regionalni centar Šabac, 30.09., 1. i 2.10.2011.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 601-1: Za Mačvansku srednju školu Bogatić, Bogatić, 30.09., 1. i 2.10.2011.

Seminar 601-4: Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog, I grupa, 29., 30. i 31.08.2012.

REZULTATI IZ UPITNIKA ZA UČESNIKE SEMINARA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.59
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.55
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika...3.59
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika... 3.22
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.93
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.04
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.74
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.81
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.55
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.63
Prosečna ocena za seminar:3.52

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA

• OK

ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Ostvarena je planirana dinamika rada, uspostavljen očekivan nivo komunikacije. Raspoloženje učesnika zbog činjenice da su razmatrane realne situacije koje su oni predložili, a koje predstavljaju deo njihovog ličnog iskustva iz života škole.
Optimalan nivo motivacije učesnika u odnosu na neke elemente organizacije seminara.
Ipak uspešan rad realizatorskog tima u uslovima paralelnog rada sa dve grupe učesnika

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije bilo problema koji bi direktno uticali na tok i kvalitet realizacije programa.

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
-Šta znamo o dečijim pravima, a šta bismo morali znati ... 3.61
-Odrednice participacije i participativnih prava .... 4.00
-Analiza načinaa realizacije programskih sadržaja-procena mogućeg doprinosa razvoju kritičkog mišljenja u radu sa učenicima ... 4.00
-Od čega da pođemo da bi se bolje razumeli ... 4.30
-Značaj i vrste informacija – informacije od javnog značaja i kako doći do njih ... 4.13
-Učenički parlament kao najvažniji oblik organizovanja učenika u oblasti ostvarivanja njihovih prava u školi ... 4.22
-Kako organizovati rad učenika da bi njihovi oblici organizovanja bili efikasni ... 4.09
-Obaveze odeljenjskog starešine u vezi demokratskih procedura i zakonitosti koje se moraju obezbediti i poštovati u radu odeljenjske zajednice i učeničkog parlamenta ...4.09
-Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja ... 3.83


2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.39
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.22
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.35
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.57
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.35 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

3. Poruke u vezi sa seminarom
• Teme su dobro odabrane i obrađene. Dosta novih sadržaja koje ću koristiti u daljem radu.
• Ocenjujući ukupan utisak o seminaru dala sam ocenu 5 jer smatram da je dobro organizovan, inspirativan, poučan i omogućava da se naučeno, viđeno primeni u praktičnom radu sa učenicima. To mi je kao odeljenjskom starešini značajno.
• OK
• Ovakav tip seminara prvi put pohađam tj. nisam verziran prema takvom tipu. Falili su eksperimenti tipa uradi sam.
• Sve je bilo ok! Pozdrav.
• Dođite nam opet.