Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Emocionalno zdravlje

15.01. Seminar 164-14: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo05.06. Seminar 164-8: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 04.06.2017. g.14.04. Seminar 164-7: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 13.04.2017. g.02.09. Seminar 163-22: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 27.08.2016. g.01.03. Seminar 163-19: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.02.2016. g.01.03. Seminar 163-18: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 27.02.2016. g.26.01. Seminar 163-17: Karlovačka gimnazija sremski Karlovci, 24.01.2016. g.08.06. Seminar 163-16: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 07.06.2015. g.11.05. Seminar 163-15: Srednje tehnička škola "Nikola Tesla" Sremska Mitrovica", 10.05.2015. g.11.05. Seminar 163-14: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 09.05.2015. g.26.04. Seminar 163-13: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 25.04.2015. g16.12. Seminar 163-6: GSPRS "Nezavisnost" Beograd, 14.12.2014. g.16.12. Seminar 163-5: GSPRS09.12. Seminar 163-4: Srednja turistička škola Novi Beograd, 0612.2014. g.06.10. Seminar 163-3: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 05.10.2014. g.

Seminar 163-15: Srednje tehnička škola "Nikola Tesla" Sremska Mitrovica", 10.05.2015. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.55
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.82
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.73
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.59
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.82
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.59
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.77
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.82
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.77
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.82
Prosečna ocena za seminar: 3.71

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Više ovakvih seminara!! 

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dobar nivo individualnog angažovanja i konačni ishodi rada učesnika u okviru malih radnih grupa.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje.. 4.45
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje ..... 4.59
• Provera stečenih znanja i veština - test situacije... 4.77

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.77
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.77
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.73
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.59
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.68 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Predlozi i komentari učesnika
• Neudobne stolice – problem i zato je opšta ocena za seminar 4 a ne 5. Trebalo bi da je jednom godišnje za sve.
• Veoma profesionalno, stručno, interesantno, životno, korektno. Nagoni na razmišljanje...
• Seminar je odličan i ispunio je moja očekivanja. Više situacija iz realnog života i tehnike za njihovo prevazilaženje.