Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Stručni skupovi

29.09. Stručni skup - savetovanje S12092015 ("Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice"), OŠ "Ilija Garašanin" Grocka, 27.09.2015. g.17.04. Stručni skup - savetovanje S5402014 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 12.04.2014.g.07.04. Stručni skup-savetovanje S5262014 ("Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja"), Mutzička škola "Petar Krančević", Sremska Mitrovica, 5.04.2014.g.16.02. Stručni skup - savetovanje S4952013 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 13.02.2014.g.19.12. Stručni skup - savetovanje S4122013 ("Edukacija roditelja kao jedna od predpostavki uspešne saradnje škole i porodice"), Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo" u Valjevu, 12.12.2013.g.16.06. Stručni skup-savetovanje S2612013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja), OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, 15.06.2013.g.09.06. Stručni skup-savetovanje S2112013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja) RC Šabac, 8.06.2013.g.23.05. Stručni skup S2102013 (Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice), RC Šabac, 18.05.2013.g.

Stručni skup - savetovanje S12092015 ("Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice"), OŠ "Ilija Garašanin" Grocka, 27.09.2015. g.

OPŠTI PODACI
Akreditovani stručni skup - savetovanje (skup je dobio kod S10292015) održan je 27. septembra u prostorijama OŠ „Ilija Garašanin“ u Grockoj.
Učesnici skupa su zaposleni iz tri škole sa područja Gradske opštine Grocka – Osnovne muzičke škole i OŠ „Ilija Garašanin“, obe iz Grocke, i OŠ „Sveti Sava“ iz Vrčina.
Individualne prijave podneli su nastavnici iz dve srednje stručne škole i iz dve muzičke škole.
Učestvovalo je i pet roditelja, od kojih dva nisu pripadali ciljnoj grupi skupa, a samo jedan od njih je popunio upitnik za učesnike, tako da je ukupno 81 učesnik potvrdio svoje učešće i popunjavanjem upitnika.

PROGRAM, SATNICA I NAČIN RADA
Savetovanje je počelo u 10 časova, a završilo se u 14 časova, sa dve pauze sa po 15 do 20 minuta.
Uvodni deo ostvaren je kroz plenarni rad sa svim učesnicia.
Izlaganje tri voditelja: „Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“
Centralni deo je rad u okviru tri grupe:
• „Postojeći oblici i sadržaji saradnje sa roditeljima i njihovi efekti“
• „Najčešće mere koje preduzimaju škole sa ciljem da se stimuliše saradnja sa roditeljima – dobre strane i nedostaci“
• „Znanja i veštine neophodni roditeljima za uspešniju saradnju sa školom“
Završni deo je realizovan kroz plenarni rad:
1. Izveštaji voditelja i predstavnika svake grupe o ishodima rada po grupama i razmena mišljenja o njima
2. Predlog završnog dokumenta - odluke savetovanja na osnovu zaključaka skupa proisteklih iz rada po grupama i naknadno ostvarene razmene mišljenja u okviru plenarnog rada, i izjašnjavanje učesnika savetovanja o njoj
Na kraju plenarnog rada obavljene su evaluacione aktivnosti (popunjavanje i predaja upitnika, davanje izjava).

EVALUACIJA STRUČNOG SKUPA
Evaluacija realizacije stručnog skupa ima 3 aspekta:
- srednje vrednosti izjašnjavanja učesnika na tvrdnje iz Upitnika za stručni skup
autorsko-realizatorskog tima, koji sadrži iste ili prilagođene tvrdnje iz Upitnika Zavoda namenjenog proceni realizacije seminara;
- anonimna zapažanja-zapisi učesnika iz Upitnika za stručni skup i
- video izjave učesnika koji su želeli na kraju stručnog skupa da saopšte svoja zapažanja. Dostupna su na sajtu Udruženja (www.odstar.rs).

IZ UPITNIKA ZA UČESNIKE - SREDNJE VREDNOSTI ODGOVORA NA TVRDNJE
Sistem procene (učesnik može odabrati): potpuno se slažem - ocena 4; uglavnom se slažem - ocena 3; delimično se slažem - ocena 2; uglavnom se ne slažem - ocena 1; uopšte se ne slažem - ocena 0

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani..... 3.83
2. Definisaniciljevi i zadaci skupa su ostvareni..... 3.85
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir znanja i iskustva učesnika..... 3.85
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici..... 3.89
5. Realizacija ove obuke predstavlja značajan doprinos poboljšanju saradnje škole i porodice..... 3.77
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.98
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima, podstiču
njihovo učešće i daju im povratne informacije.... 3.96
8. Realizatori insistiraju da učesnici iznose primere sopstvenog iskustva i motivišu ih za analizu i predlaganje rešenja za ključne probleme..... 3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.83
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke..... 3.91
Prosečna vrednost za tvrdnje od 1. do 10.: 3.88

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, usmereno na jasno definisanje problema, njihovih uzroka i mogućih konkretnih rešenja (broj i procenat učesnika po vremenskim intervalima):
a) 0%....................0
b) 1-19% ............ 0
v) 20-39%............0
g) 40-59% ...........2 (2.47%)
d) 60-79%............7 (8.64%)
đ) 80-99%..........21 (25.93%)
e) 100% ............51 (62.96%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku (broj i procenat učesnika):
a) DA................80 (98.77%)
b) NE..................1 (1.23%)

IZ UPITNIKA ZA UČESNIKE - ZAPAŽANJA UČESNIKA
• Savetovanje je zanimljivo i primenljivo u praksi.
• Vrlo korisno za moj budući rad.
• Sve najbolje. Dosta primera.
• Temeljno.
• Dobra komunikacija između predavača i učesnika.
• Veoma jasno, interesantno, sa velikom količinom entuzijazma u prenošenju znanja.
• Kaja je zanimljiv predavač.
• Kaja je odličan predavač i jako zanimljiva.
• Kao i obično, sve je bilo odlično.
• Odlični predlozi, primeri i rešenja za skup.
• Još jedna dragocena kockica mozaika. Hvala. Divni ste.
• Konkretno i konstruktivno.
• Stručno vođen seminar, adekvatna tema.
• Izuzetno informisanje.
• Dobro definisani ciljevi, postavka celokupne priče je primerena i upotpunjena dobrom saradnjom.
• Izuzetno prisustvo informacija korisnih u daljoj saradnji sa roditeljima.
• Pozitivno iskkustvo, novo saznanje.
• Dinamično, konstruktivno organizovan rad, razmena iskustva koja su korisna za dalji rad.
• Mogućnost aktivnog učešća učesnika radionice.
• Predavač je bila korektna, neposredna.
• Ovaj seminar obavezno organizovati za roditelje.
• Obuka je konstruktivna.
• Obuka je veoma korisna, konstruktivna je.
• Odličan stručni skup. Predavač takođe odličan. Videćemo se.
• Nadam se da će realizatoru koji dobro poznaje oblast angažovati da se problemi iz te oblasti brže rešavaju!
• Veoma uspešna obuka, uvek aktuelna tema i dobro je podsetiti se na uspešnost saradnje i radu uopšte.
• Uspešna obuka i velika mogućnost praktične primene.
• Tema zanimljiva, pokrenuta mnoga pitanja, ali bi trebalo duže da traje. Malo je vremena da se sve obradi.
• Odlično iskustvo i dobijanje konkretnih i veoma upotrebljivih iskustava, ideja, pravila.
• Razgovaranje o ključnim problemima, a na dalje bi sledila realizacija.
• Hvala vam što postojite!
• Moja zapažanja su pozitivna!
• Veoma korisno.
• Očekujem nastavak saradnje kroz realizaciju nekog vašeg seminara u našoj školi.
• Još jedno novo iskustvo. Sve pohvale!!! Konkretno, jasno primenljivo!!"!
• Sjajno, pomaže puno!

ZAVRŠNI DOKUMENT SAVETOVANJA

Učesnici stručnog skupa – savetovanja „Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“, održanog 27. septembra 2015. godine u Osnovnoj školi „Ilija Garašanin“ u Grockoj, na osnovu razmene mišljenja u toku ovog savetovanja, uz uvažavanje ishoda četiri prethodna skupa sa istom temom, ciljevima i zadacima, doneli su sledeću

O D L U KU

Organizator savetovanja, uz pomoć autorsko – realizatorskog tima Udruženja za podršku vaspitanju i obrazovanju «ODSTAR» iz Šapca, obavezan je da obezbedi da se sa izveštajem i zaključcima ovog savetovanja upoznaju svi nastavnici i roditelji škola iz kojih su bili učesnici.
Isti izveštaj treba da bude upućen Opštinskoj i Školskoj upravi.

Zaključci savetovanja

1. Učesnici smatraju da ishodi savetovanja predstavljaju doprinos podizanju kompetencija zaposlenih u obrazovanju za ostvarivanje uspešnije saradnje škole i porodice i jasan poziv koji može da ohrabri i podstakne roditelje da zajedno sa zaposlenima učestvuju u njenom životu i radu, u skladu sa potrebama učenika i ciljevima i zadacima sistema obrazovanja.
Edukacija roditelja, podređena životnim potrebama porodice i učenika, i vrlo pažljivo planirano i realizovano stručno usavršavanje zaposlenih u školama, trebali bi da budu vrlo podsticajni faktori za pokretanje aktivnosti usmerenih na podizanje obima i kvaliteta postojeće saradnje škole i porodice.

2. Učesnici savetovanja su saglasni:
2.1. Da se za savete roditelja i nastavnička veća škola koje su imale svoje učesnike na skupu pripremi izveštaj o realizovanom savetovanju, sa svim zaključcima koji su utvrđeni u okviru rada po grupama i tokom plenarnog rada, uz očekivanje da se dobijeni podaci uporede sa odgovarajućim sadržajima aktuelnih planova rada i razvojnih planova škola i, ako se ustanovi da postoji potreba, predlože eventualne dopune i izmene koje bi već u toku ove školske godine mogle da doprinesu poboljšanju stanja saradnje.
2.2. Da se na sednicama saveta roditelja i nastavničkih veća razmotri i podrži inicijativa u vezi uloge i statusa funkcije odeljenjskog starešine u osnovnim i srednjim školama i uspostavljanje formalnog ili neformalnog organizacionog oblika saradnje roditelja na nivou Gradske opštine Grocka koji bi mogao da bude podsticajni faktor za efikasnu razmenu iskustava i novih ideja na čijoj se realizaciji mogu uključiti sve zainteresovane institucije i pojedinci.
2.3. Da Opštinska uprava, resor za društvene delatnosti – obrazovanje, prihvati obavezu da u saradnji sa organizatorom skupa, predstavnicima škola iz kojih su bili učesnici, obavesti sve one škole koje nisu imali učesnike iz svojih redova o ishodima rada skupa, i najkasnije do kraja prvog tromesečja ove školske godine organizuje inicijalni sastanak sa ciljem da se utvrdi akcioni plan aktivnosti koje treba da obezbede poboljšanje saradnje škola i roditelja u onim sredinama koje imaju potrebu da u tome učestvuju.
2.4. Da se isti materijal dostavi i odgovarajućoj organizacionoj jedinici Ministarstva prosvete, uz zahtev da daju svoje mišljenje o krajnjim ishodima savetovanja, kao i sopstvene sugestije i moguće oblike konkretne podrške.
Za roditelje i zaposlene u školama sa područja Gradske opštine Grocka, bilo bi veoma značajno da se višegodišnja pozitivna iskustva stečena tokom realizacije inicijative «I roditelji se pitaju» u okviru projekta «Pružanje unapređenih usluga lokalnom nivou – DILS» i registrovana kroz evaluaciju i isticanje primera dobre prakse , koju sprovode CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju, Fond za otvoreno društvo i Ministarstvo prosvete, stave na raspolaganje svim zainteresovanim školama i time omoguće mnogo brže postizanje željenih promena u saradnji škole i roditelja.
U Grockoj, 27.09.2015.g. Koordinator savetovanja
Mr Božidar Topalović