Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Odgovornost

19.12. Seminar 26-8: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 17. i 18.12.2016. g.25.10. Seminar 26-4: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 22. i 23.10.2016. g.11.10. Seminar 26-2: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 08. i 09.10.2016. g.

Seminar 26-4: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 22. i 23.10.2016. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.96
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.96
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.88
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.88
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.92
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.95)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega........... 1
v) od ustanove u kojoj radim....18
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................6
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(13.85%)
d) 60-79% ........ 3(11.54%)
đ) 80-99% ....... 4(15.38%)
e) 100% ...........18(69.23%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 26 (100.00%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Profesionalno, korisno i primenlјivo.
• Tema je jako korisna i preporučila bih toplo svojim kolegama jer bi mnogo pomogl u rešavanju gorućih problema u školi (prosveti).
• Nadam se budućoj saradnji zato što predavači pomažu u rešavanju problema u kolektivu.
• Preporučio bih sve seminare grupe iz Šapca, jer mnogo pomažu u radu kako sa decom tako i sa roditelјima i nastavnicima.
• Zbog dobrog rada i doslednosti. (napomena: razlog zbog kojeg preporučuje seminar)
• Koristan seminar, kako za profesionalni rad, tako i za svakodnevni život.
• Jako korisni saveti za dalјi rad.
• Odličan seminar, koristan.
• Veoma uspešno odrađen seminar, u potpunosti i na primerima tema odgovornosti od str., nast., rod. i učenika. • Smislite još neki seminar! Očekujemo vas opet! 
• Naučite se odgovornosti jer jedino tako možete da doprinesete uspehu kolektiva.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Sama realizacija seminara bila je maksimalno u funkciji analize i traženja rešenja za niz stvarnih situacija koje su predložili učesnici, u kojima su identifikovana neodgovorno ponašanje zbog kojih su problemi i nastali.
U okviru grupnog i frontalnog rada za sve aktere u pomenutim situacijama, zahvalјujući tek stečenim znanjima i veštinama, evokaciji znanja i umenja iz svih prethodno pohađanih programa obuke Udruženja, i naročito zbog ostvarene bogate razmene mišlјenja sa voditelјima, došlo se do spoznaje šta bi bilo poželјno uraditi da do takvih situacijs ne dođe, odnosno da aktuelne situacije budu rešene.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Cela prezentacija i sve vezano za seminar.
• Prožimanje teme i konkretnih pri era iz života i škola.
• Sve je bilo zanimljivo.
• Dinamika i jasnoća izlaganja.
• U kratkom vremenu sa vama – lepo.
• O, da!
• Sve.
• Tema je vrlo interesantna i neiscrpna! Sve mi se svidelo! 
• Što se povezuju i uključuju situacije iz svakodnevnog života.
• Jasno izlaganje svih teza.
• Da.
• Da (otkačeno)
• Da.
• Da.
• Da.
• Prezentacija kroz konkretne primere.
• Kao i uvek sjajna atmosfera i praktična primena.
• Konkretni primeri iz prakse,
• Predavanje i diskusija.
• Sve mi se jako dopalo i koristiću i u svakodnevnom životu.
• Tema, sve.
• Sve.
• Sve.
• To što je i teorijski i na primerima predstavljen pojam odgovornosti, od strane učenika, nastavnika i roditelja.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Kad Boško daje primere odlazi u digresije.
• Što nisam mogla da stignem na početak....
• Sve je bilo OK.
• Što nema Bilje

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Još više razgovora medjusobno.
• Znam da će i sutra biti super.
• Zar može bolje? 
• Sve mi se sviđa.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prvi dan:
Odgovornost i u vezi sa njom.... 4.96
• Drugi dan:
Participacija i odgovornost........ 4.85]
Stvarni problemi i rešavanje..... 4.92

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.92
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.96
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.92
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.92
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.92 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Stečena znanja su primenlјiva i u stvarnom životu, a većina problematičnih situacija u školi, trenutno, podelјena je i razrešena sa kolegama i koleginicama koji su učestvovali u diskusiji. Svi problemi su lakši kada se podele. Hvala na ovom seminaru!
• Akreditujte još seminara!
• Osmislite seminar na temu uspešne samoprocene i pobolјšanja međulјudskih odnosa u kolektivu, moguća rešenja, ostvariva rešenja.......
• Odličan seminar. Vidimo se sledeći put!!!!
• Predlažem manje opisivanja, a više konkretnih predloga. Da Bogdanove rečenice budu kraće i konciznije. Odluta.
• Radujemo se sledećem viđenju i novim temama. Jako konstruktivno.
• Preporučujem seminare ove grupe jer mnogo pomažu u radu sa učenicima, roditelјima i kolegama.
• Štaa reći, vi ste više od predavača, postajete prijatelјi.
• Seminar je bio veoma poučan, dinamičan i interesantan. Sve pohvale!
• Pohađala sam sve vaše seminare i ova tema mi je najinteresantnija.
• Tema – korisna. Preporučujem svojim kolegama! Ali da se saznanja sa seminara primene u praksi!!!!!!