Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Odgovornost

02.09. Seminar 26-17: Osnovna škola "Đura Filipović" Pločica, 30. i 31.08.2017.g.02.09. Seminar 26-16: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 28. i 29,08,2017,g,22.05. Seminar 26-15: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 20. i 21.05.2017. g.10.04. Seminar 26-14: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 08. i 09.04.2017. g.20.03. Seminar 26-13: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, 18. i 19.03.2017. g.13.02. Seminar 26-12: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo06.02. Seminar 26-11: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 04 i 05.02.2016. g.01.02. Seminar 26-10: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo, 30. i 31.01.2017. g.28.12. Seminar 26-9: Osnovna škola "Draževac" iz Draževca, 24. i 25.12.2016. g.12.12. Seminar 26-7: Osnovna škola "Grabovac" u Grabovcu, 10. i 11.12.2016. g.21.11. Seminar 26-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, 19. i 20.11.2016. g.06.11. Seminar 26-5: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 05. i 06.11.2016. g.17.10. Seminar 26-3: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 15. i 16.10.2016. g.04.10. Seminar 26-1: Osnovna muzička škola Grocka, 01. i 02.10.2016. g.

Seminar 26-5: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 05. i 06.11.2016. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.93
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.90
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.87
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.73
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.90
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke. 3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.90
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.90)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................4
b) od kolega........... 3
v) od ustanove u kojoj radim....21
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 2(6.67%)
d) 60-79% ........ 5(16.67%)
đ) 80-99% ....... 20(66.67%)
e) 100% ...........3(10.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Korisno.
• Pre svega zbog stručnosti predavača kolegama bih preporučio da prisustvuju ovom seminaru.
• Puno hvala!
• Veoma korisno!!!
• Mnoštvo primera iz prakse, sa navedenim postupcima iz procedura.
• Veoma koristan seminar
• Zahvalјujem voditelјima. Teme su super kao i primeri iz prakse.
• Hvala na primerima iz prakse.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Većina učesnika na najneposredniji način, svojim učešćem u realizaciji programskih sadržaja, putem usmenih i pisanih izjava, dala je svoje viđenje odgovornosti i potvrdila je značaj sveobuhvatne saradnje sa autorsko realizatorskim timom Udruženja.
Nagoveštena su očekivanje da će se saradnja produžiti i fokusirati na ono najvažnije – primenu do sada stečenih znanja i veština u svakodnevnom radu sa učenicima i njihovim roditelјima.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali su uočeni neki signali pada samopouzdanja i vere da se sopstvenim snagama, individualno i na nivou celog kolektiva, mogu rešavati problemi i podizati odgovornost svih aktera koji direktno ili indirektno utiču na odvijanje obrazovno vaspitnog rada i kvalitet svih aktivnosti koje čine život jedne škole.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve!
• Zanimqivo izlaganje, primeri iz prakse.
• Konkretni primeri i predlozi.
• Dinamično i korisno. 
• Sve.
• Dinamika rada. Korisni saveti.
• Sve mi se svidelo, razmena mišljenja, saveti, predlozi vezani za buđenje odgovornosti.
• „Tržište bezobrazluka“.
• Primeri iz prakse.
• Konkretni primeri. Saveti kako rešiti problem.
• Tržište bezobrazluka.
• Sve.
• Teme, način izlaganja, neposrednost...
• Tržište bezobrazluka.
• Način izlaganja predavača, dosta primera iz prakse.
• Sve.
• Na konkretna pitanja dobijamo konkretne i upotrebljive odgovore i primere u praksi.
• Sve.
• Zanimljiva tema, konkretni primeri.
• Tržište bezobrazluka.
• Sve.
• Izlaganje. Efikasnost. Mogućnost primene u svakodnevnom životu.
• Primeri iz prakse i stručnost predavača.
• Tema, naša razmišljanja.
• Naša razmišljanja.
• Naša razmišljanja.
• Poslušnos i odgovornost, Tržište bezobrazluka.
• Svidela mi se tema „Odgovornost

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nezainteresovanost i neiskrenost pojedinih učesnika seminara.
• Preopširni, nepotrebni primeri za neke situacije.
• Sve je ličilo na podsećanje već poznatog.
• Izlaganje materije u deminutivu.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Efikasan rad.
• Manje pauza!!!
• Da ide sve svojim tokom.
• Više primera iz prakse nastavnika.
• Više rešenja na primere iz prkse.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prvi dan:
Odgovornost i u vezi sa njom.... 4.83
• Drugi dan:
Participacija i odgovornost........ 4.63]
Stvarni problemi i rešavanje..... 4.83

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.80
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.87
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.83
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.90 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Do skorog viđenja. 
• Ostanite isti i licencirajte još neki seminar da se i dalјe družimo!!!
• U celini seminar je odlično osmišlјen i vešto vođen, ali su pojedini sadržaji mogli biti efilasnije i sažetije izneti.
• Jedva čekam Vaš sledeći seminar.
• Dopadaju mi se konkretni primeri i saveti.
• Teme Vaših seminara, kao i način njihove interpretacije i prenošenja su izuzetno aktuelne, korisne i zanimlјive. Svaka čast! Korisno, primenlјivo, interesantno, daje prostor za razmišlјanje.
• Proširite mrežu škola koje učestvuju u obuci.
• Osmislite još neki dobar seminar.
• Sve najbolјe!