Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Odgovornost

19.12. Seminar 26-8: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 17. i 18.12.2016. g.25.10. Seminar 26-4: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 22. i 23.10.2016. g.11.10. Seminar 26-2: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 08. i 09.10.2016. g.

Seminar 26-8: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 17. i 18.12.2016. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.92
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.78
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.67
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.89
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.74
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.74
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.85
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.78
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.85
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.89
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.81)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga.......... 0
b) od kolega........... 10
v) od ustanove u kojoj radim....17
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% ..........1(3.70%)
v) 20-39% ........1(3.70%)
g) 40-59% ....... 1(3.70%)
d) 60-79% ........ 2(7.40%)
đ) 80-99% ....... 11(40.74%)
e) 100% ...........11(40.74%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 27 (100.00%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Predavači su divni!
• Manje teatralnosti više učešća učesnika u zaklјučcima aktivnosti.
• Veoma korisno.
• Preporučujem svima.
• Predavanje jasno, dosta konkretnih primera.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Najveći broj učesnika ove obuke, svojim angažovanjem i konačnim ishodima zajedičkog rada, potvrdili su da je postojala potreba za buđenjem uspavanog odnosa o sopstvenoj odgovornosti i svim onim faktorima koji treba da postoje, funkcionišu i štite odgovoran rad vaspitača.
Naročito je značajno prisustvo svesti o razgraničenju i podeli odgovornosti i mogućim teškim posledicama kada se preuzimaju obaveze neodgovornih zbog osećanja tkz. kolektivne odgovornosti.
Bitno je jasno poimanje potrebe da se uradi sve što je realno moguće za podizanje obima i kvaliteta participacije učenika u životu doma i saradnje sa roditelјima i školama koje pohađaju učenici.
Obezbeđena je izuzetna platforma za uspešnu realizaciju novog programa obuke za ovu cilјnu grupu (Dom učenika u Zrenjaninu, 26. i 27. decembar, program 337).

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Atmosfera, izlaganje.
• Konkretni primeri, komunikacija sa učesnicima seminara.
• Sve je u redu.
• Energija kojom predavači prezentuju sadržaje.
• Mnogo konkretnih primera.
• Konkretno, jasno, kratko.
• Primeri konkretni iz prakse.
• Brzina i efikasnost, razmena mišljenja...
• Praktične i primenljive stvari.
• A Razmena iskustava.
• Primeri iz života
• Način obrade teme, izlaganje, primeri.
• Sve.
• Primenjivost u praksi, jasno izlaganje, životni primeri.
• Mnogo korisnih informacija, interesantno izlaganje, fantastičan pristup temi.
• Aktuelna tema i zanimljiv način izlaganja.
• Opuštena atmosfera, zanimljive teme i izlaganje.
• Sve.
• Puno primera iz prakse.
• Da.
• Razmena iskustva u radu.
• Primeri iz života i prakse.
• Rasprava i polemika o bezobrazluku. Bezobrazluk je zabavan!
• Način izlaganja.
• Konkretni primeri iz prakse i života.
• Konkretnost, primeri iz prakse, atmosfera.
• Način izlaganja, primeri iz prakse.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Više primera.
• Nedovoljno iskustvo predavača o domskom funkcionisanju i životu.
• B Nerazmenjivanje iskustava
• Sve mi se svidelo.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Samo nastavite.
• Da nastavite kao i danas.
• Nastavite na isti način.
• Da nastavite ovako.
• Razmena iskustava, kreiranje novih pristupa u razvijanju odgovornosti.
• Razmena iskustava.
• Ne bih ja tu ništa menjala, nema šta da se menja.
• B• Da nastavite tako.
• Bez radionica.
• Još bezobrazluka.
• Samo tako nastavite.
Neka bude kao danas.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prvi dan:
Odgovornost i u vezi sa njom.... 4.96
• Drugi dan:
Participacija i odgovornost........ 4.81]
Stvarni problemi i rešavanje..... 4.88

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.81
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.85
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.81
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.88 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Češće ovakvih seminara, jer doprinose rešavanju određenih problema u radu vaspitača.
• Da nastavite tako!
• Uvek više primera iz prakse.
• Sjajno! Jedva čekam Zrenjanin!
• Bez komentara, sve je super.
• Samo nastavite kao i do sada, jasno, konkretno, primeri iz prakse.