Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Odgovornost

02.09. Seminar 26-17: Osnovna škola "Đura Filipović" Pločica, 30. i 31.08.2017.g.02.09. Seminar 26-16: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 28. i 29,08,2017,g,22.05. Seminar 26-15: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 20. i 21.05.2017. g.10.04. Seminar 26-14: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 08. i 09.04.2017. g.20.03. Seminar 26-13: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, 18. i 19.03.2017. g.13.02. Seminar 26-12: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo06.02. Seminar 26-11: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 04 i 05.02.2016. g.01.02. Seminar 26-10: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo, 30. i 31.01.2017. g.28.12. Seminar 26-9: Osnovna škola "Draževac" iz Draževca, 24. i 25.12.2016. g.12.12. Seminar 26-7: Osnovna škola "Grabovac" u Grabovcu, 10. i 11.12.2016. g.21.11. Seminar 26-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, 19. i 20.11.2016. g.06.11. Seminar 26-5: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 05. i 06.11.2016. g.17.10. Seminar 26-3: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 15. i 16.10.2016. g.04.10. Seminar 26-1: Osnovna muzička škola Grocka, 01. i 02.10.2016. g.

Seminar 26-9: Osnovna škola "Draževac" iz Draževca, 24. i 25.12.2016. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.69
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.46
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.73
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.88
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.35
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.77
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.81
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.73
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke. 3.62
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.69
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.67)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................ 0
b) od kolega........... 0
v) od ustanove u kojoj radim....24
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 1(3.85%)
g) 40-59% ....... 6(23.08%)
d) 60-79% ........ 9(34.62%)
đ) 80-99% ....... 7(26.92%)
e) 100% ...........3(11.54%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 25 (96.15%)

b) NE........... 1 (11.540%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Puno praktičnih, korisnih primera. Prijatna atmosfera i komunikacija. Interesantan seminar.
• Seminar je u potpunosti primenlјiv u radu.
• Trebalo je više vremena posvetiti na rešavanju konkretnih primera.
• Sve je bilo u redu.
• Realizacija konkretnh primera.
• Za današnje vreme mnogo poučan seminar vezano za odgovornost svih.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Da su kvantitativni pokazatelјi realizaciju ove obuke ipak smestili u kategoriju odličnih (brojčani pokazatelјi iz evaluacionih instrumenata koje su popunili učesnici).
1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali se nakon obrade evaluacionih podataka pojavilo nekoliko indikatora koji ukazuju na malu verovatnoću da će klјučni faktor stručnog usavršavanja, primena i efekti primenjenog, biti na nivou stvarnih potreba ovog kolektiva (neke od tih potreba uočene su tokom analize aktuelnih problema u školi sa aspekta odgovornosti svih koji čine unutrašnju i spolјašnju mrežu podrške – kada se neki problem pojavi) .
Reč je o pokazatelјu da čak 50% učesnika u određenoj, pa i u značajnoj meri, pre nego to je bilo šta od informacija, znanja i veština primenjeno, sumnja da će im pohađanje ove obuke pomoći da unaprede sopstveni rad .
Drugi pokazatelј je činjenica da učesnici iz ove grupe nisu prihvatili ponudu realizatorskog tima sa početka seminara da „ne sede na sopstvenim potrebama“. Blagovremeno insistiranje realizatora da svaki učesnik, u svakom trenutku može zahtevati sve ono što je po njegovoj proceni neophodno da bi se ispunila očekivanje zbog kojih su došli na seminar.
Sve u svemu dosta neočekivanih aspekata realizacije, naročito ako se uzme u obzir da druženje zaposlenih iz ove škole sa realizatorskim timom Udruženja nije prvo, nego peto po redu.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Seminar (I dan) je bio zanimljiv.
• Rešavanje konkretnih primera potrebnih za rad.
• Atmosfera.
• Atmosfera.
• Način rada, atmosfera.
• Konkretnost, konciznost.
• Atmosfera i način rada.
• Živa diskusija.
• Način izlaganja teme, atmosfera.
• OK je bilo.
• Sve.
• Veliki broj primera iz svakodnevne prakse.
• Video materijal.
• Sve.
• Zanimljiva tema.
• Mnogo praktičnih primer, to je odlično!
• Tok seminara. Radionice.
• Rad u grupama, razmena mišljenja.
• Sve.
• Realni primeri; gluma devojčica (savremeni roditelji).
• Sve (kao i uvek)
• Aktivnost na seminaru, primeri.
• Izlaganje i konkretni primeri iz prakse.
• Teme; način izlaganja, komunikacija.
• Izlaganje, primeri iz prakse.
• Rad u grupi; grupa.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Malo praktičnih saveta.
• Konstatacije. generalizacije koje nisu potpuno tačne.
• Što sam morao danas da radim, a veeras imam proslavu sa kolektivom škole, 
• Teorijski deo o praavilnicima.
• Zato što je vikend. 
• Primeri za roditelje.
• Vremenska artikulacija.
• Kratki film.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više praktičnih primera.
• Još zanimljivih ideo zapisa.
• Još rada u grupama.
• Kako god vi zamislite.
• Više zadataka i konkretnih primera.
• Više primera iz prakse.
• Promena i izmena zaona.
• Sažimanje sadržaja.
• Trebalo je da bude razgovetnije.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prvi dan:
Odgovornost i u vezi sa njom.... 4.35
• Drugi dan:
Participacija i odgovornost........ 4.50
Stvarni problemi i rešavanje..... 4.69

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.58
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.54
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.38
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.35
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.54 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Seminar je bio zanimlјiv i koristan.
• Više primera i detalјnijih komentara, rešenja. Primeri iz Srbije. Predavačima pohvala.
• Budite i dalјe uspešni.
• Nemam komentar u negativnom kontekstu, samo u pozitivnom. Lepa komunikacija.