Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.80
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.80
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.80
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... [b3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.70
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.80
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.90
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.90
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.87
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.86)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a)iz Kataloga...................1
b)od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....12
g) od centra za stručno usavršavanje....14
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 1(3.33%)
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 3(10.00%)
đ) 80-99% ....... 13(43.33%)
e) 100% ...........13(43.33%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (96.67%)

b) NE........... 1 (3.33%)


1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Seminar je idealno vođen i koristan je pored ostalog i za razredne starešine.
• Adekvatna pomoć u pravo vreme.
• Jedan od najbolјih seminara kome sam prisustvovala.
• Sam naziv seminara navodi da je neophodno potražiti adekvatnu pomoć u vaspitnom procesu, a na seminaru su jasno date smernice od koga i na koji način.
• Prijatna atmosfera, upotreblјivo u praksi, dosta novih znanja.
• Mnogo toga sam naučila.
• Dobiće mnogo korisnih informacija.
• Korisno, primenlјivo, isticanje timskog rada i dobro funkcionisanje unutrašnje mreže kao i spolјašnje.
• Seminar je odličan, voditelјi tj. realizatori su zanimlјivi, stručni i pristupačni! Svaka čast na seminaru i pristupu.
• Seminar na kome se razmatraju konkretni primeri, daju konkretni saveti i sugestije. Korisno utrošeni dani.
• Konkretni primeri, zakonska regulativa, vremenska dinamika ispoštovana, dobro isplanirano i realizovano.
• Seminar je od velike koristi za sve radnike u školi.
• Stručno, korisno.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetna struktura učesnika obuke (nastavnici razredne nastave, predmetne nastave, stručni saradnici, pomoćnici direktora i direktori sa područja Smedereva – grada; iz 16 osnovnih i 3 srednje), kao materijalizovana pretpostavka za bogatu i kvalitetnu razmenu iskustava vezanih za programske sadržaje obuke i uspešno ostvarenje postavlјenih cilјeva i zadataka obuke.
Pretpostavka realizatora je da će do kraja ove školske godine, iz najvećeg broja škola koje su uputile svoje zaposlene na obuku, stići primeri dobre prakse kao dokaz da je ponuđeno prihvaćeno, primenjeno sa efektima koji su i očekivani.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali ima (u rezultatima evaluacije seminara) „znakova za uzbunu“ na koje bi bilo poželјno obratiti pažnju u postseminarskom periodu, ako postoji želјa da se proveri primenlјivost i efekti ponuđenih informacija, znanja i veština.
Ne računajući dve osobe koje su (sudeći po njihovim ocenama u evaluacionim instrumentima) otišle veoma nezadovolјne sa seminara, identifikovana je grupica učesnika koja je izrazila određene doze skepticizma o upotrebnoj vrednosti programskih sadržaja obuke za unapređenje sopstvenog rada, i ako je najveći broj učesnika upravo u tome našao najveću vrednost tokom dvodnevnog druženja sa realizatorima programa.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Veoma uspešno održan seminar.
• Sve, kao i uvek.
• Praktični primeri.
• Većina izloženog i praktična obojeost.
• Atmosfera, realni primeri, praktična rešenja.
• Svidelo mi se. Samo napred!
• Tema seminara, obrađene situacije, primenqivost u radu.
• Zadovoljna sam. Interesantno.
• U potpunosti sam zadovoljna današnjim radom.
• Konkretni primeri – priče koje smo analizirali.
• Način na koji je tema prezentovana, komunikacija predavača i učesnika.
• Realizatori i tema.
• Izlaganje voditelja, vođenje svih aktivnosti
• Izlaganje i navedeni primeri iz prakse.
• Komunikacija, spontanost.
• Uglavnom.
• Način rada, atmosfera, medjuljudski odnosi.
• U potpunosti, Kaja je odličan predavač.
• Izlaganje voditelja, seminar nije naporan.
• U većoj meri.
• Komunikacija, povratna informacija, primeri.
• Da.
• Konkretnost. Zakonska regulativa.
• Sve jer je interaktivan, dinamičan, poučan ...
• Uživala sam! Dinamično, puno korisnih informacija.
• Način vođenja seminara, optimizam, humor sa merom, učinkovitost, obilje primera, poziv na interaktivnost,
• Što su primeri kojima smo se bavili iz prakse.
• Odlično!!!
• Sve!
• Sve.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Deo o stručnim saradnicima, harikiranje o tome kako ih vide odelj. star.
• Zanimljivo je!

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Istim tempom
• Da nastavite na isti način.
• Što više konkretnih situacija. Primenljivost u praksi.
• Provetravanje prostorije, bolji ručak.
• Isti način.
• Samo nastavite ovako.
• Nastavite istim intenzitetom.
• Samo tako nastavite!
• U istom stilu!!! Uživala sam! Dinamično,
• Možda smiskim do sutra!!!
• Više angažovanja učesnika.
• (nasmešeno srculence)

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.73
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.73
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.80

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.87
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.73
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.90 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Češće održavati ovakve seminare i sa još više primera iz života, rada i prakse.
• Za ovu problematiku je neophodno probuditi svest društva! Nisam sigurna na koji način, ali i ovaj pokretač – seminar je neka polazna tačka.
• Ovakvi seminari su jako korisni, nadam se da će češće biti organizovani.
• Preporučiću seminar kolegama. Zadovolјna sam radom realizatora seminara.
• Pokušaću da ubedim direktora da organizuje seminar u naašoj školi, jer bih volela da sve kolege čuju i učestvuju u ovim aktivnostima.
• Vi ste zaista nepobediv tim. Hvala Vam na svemu!
• Super ste!
• Seminar je veoma koristan, primenlјiv u radu. Realizatori su odlični, zanimlјivi!
• Izuzetno prijatna atmosfera, upotreblјivi praktični saveti... Hvala!
• Odlično odrađen seminar.
• Hvala Vam na prijatnoj atmosferi i lijepom druženju!