Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Odgovornost

02.09. Seminar 26-17: Osnovna škola "Đura Filipović" Pločica, 30. i 31.08.2017.g.02.09. Seminar 26-16: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 28. i 29,08,2017,g,22.05. Seminar 26-15: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 20. i 21.05.2017. g.10.04. Seminar 26-14: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 08. i 09.04.2017. g.20.03. Seminar 26-13: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, 18. i 19.03.2017. g.13.02. Seminar 26-12: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo06.02. Seminar 26-11: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 04 i 05.02.2016. g.01.02. Seminar 26-10: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo, 30. i 31.01.2017. g.28.12. Seminar 26-9: Osnovna škola "Draževac" iz Draževca, 24. i 25.12.2016. g.12.12. Seminar 26-7: Osnovna škola "Grabovac" u Grabovcu, 10. i 11.12.2016. g.21.11. Seminar 26-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, 19. i 20.11.2016. g.06.11. Seminar 26-5: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 05. i 06.11.2016. g.17.10. Seminar 26-3: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 15. i 16.10.2016. g.04.10. Seminar 26-1: Osnovna muzička škola Grocka, 01. i 02.10.2016. g.

Seminar 26-10: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo, 30. i 31.01.2017. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.83
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.63
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.70
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.83
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.50
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.80
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.90
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke. 3.62
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.63
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.75)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................ 0
b) od kolega........... 0
v) od ustanove u kojoj radim....28
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 12(40.00%)
đ) 80-99% ........ 18(60.00%)
e) 100% ........... 0

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Seminar koristan, veoma primenlјiv, date su tačne smernice za dalјi rad.
• Stiče se veliko iskustvo i dobija se veliki broj informacija.
• Korisno, neophodno, zanimlјivo...
• Korisno i otvara mogućnost za dalјe napredovanje.
• Jedan od retkih seminara sa primerima iz prakse.
• Interesantna tema, predavači uspešno rade svoj posao. Tema koja se veoma tiče svakodnevnice rada u školi.
• Seminar mi se svideo jer je znanje predavača veliko, vidi se, podsticajni su i zanimlјivo izlažu program. Čula sam mnogo stvari koje su me zanimale u načinu reagovanja (mog) u određenim situacijama.
• Što više konkretnih primera.
• Sadržina seminara bitna je za naš celokupan rad.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Uspešno podstaknuta promišlјanja o pretpostavkama koje su neophodne za odgovorno ponašanje svakog zaposlenog i uspešnu participaciju nastavnika, učenika i roditelјa u svemu što čini život škole kao institucije u kojoj se obrazuje i vaspitava.
Jasno definisane primarne potrebe koje je neophodno što pre zadovolјiti da bi se podigao nivo odgovornosti zaposlenih u školi , kao i obim i kvalitet saradnje sa svim spolјnim faktorima koji su , po prirodi svog posla i naležnostima, upućeni da pomažu u rešavanju problema koji prevazilaze mogućnosti kojima škola raspolaže.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Pozitivna atmosfera, spontanost, tema seminara će mi dosta koristiti u roditeljstvu
• Atmosfera, lep odnos između predavača i sa nama.
• Video klipovi, konkretni životni primeri.
• Video klipovi.
• Filmovi, saznanje o odgovornosti.
• Dokumentarac.
• Tema izlaganje, sadržina, primeri, mogućnost diskusije...
• Video zapisi, komunikacija, kolektivni rad.
• Atmosfera, rad.
• Način prezentovanja, atmosfera.
• Tema, Predavači i njihov pristup, način izlaganja.
• Tema, atmosfera, način izlaganja.
• Tema, način rada, atmosfera.
• Tema način prezentovanja, efikasnost u radu.
• Tema, način izlaganja, korišćenje video zapisa.
• Sadržaj i tema seminara.
• Sadržaj seminara.
• Atmosfera.
• Opuštenost, klipovi.
• Saradljivost kolega i pozitivan stav i prema onome što smo novo čuli i što već znamo.
• Prijatna atmosfera za rad. Tema, način rada voditelja.
• Razne nove ideje za rad sa roditeljima i decom.
• Jasnost i preciznost u izlaganju, mežusobna komunikacija predavača
• Navođenje mnogo primera koje i sama mogu da primenim u praksi.
• Puno konkretnih primera iz prakse!
• Puno konkretnih primera iz prakse, života...
• Opuštenost i spontanost u radu, lakoća sa kojom voditelji rade.
• Kompletan sadržaj – mada mi je većina poznata.
• Mišljenja i predlozi drugih kolega. Razmena iskustava. Predlozi za dalji rad i primenu.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sve mi se svidelo.
• Manjak pažnje pojedinaca.
• Pojedini slajdovi su prepuni informacija (više slika).
• Možda treba više konkretnih primera (ali to će možda biti sutra).

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Da bude kao danas.
• Više aktivnosti učesnika.
• Više kratkih pauza.
• Da i voditelji i mi budemo efikasni i zanimljivi kao i danas.
• Još više primera što konkretnijih i upotrebljivijih u nastavi.
• Što više primera praktičnih i efikasan, brz rad.
• Nastavite kao što je bilo danas.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prvi dan:
Odgovornost i u vezi sa njom.... 4.67
• Drugi dan:
Participacija i odgovornost........ 4.63
Stvarni problemi i rešavanje..... 4.67

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.80
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.63
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.83
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.80
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.80 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Seminar veoma primenlјiv u dalјem radu, date su smernic za dalјi rad, moja odgovornost je dovedena do toga da sada tačno znam kako ću dalјe.
• Seminar mi se dopao. Osnažio me i podstakao na razmišlјanje. Smatram da sam u većini slučajeva dobro postupila, ali konkretne informacije o tome kome treba da se obratim u nekim situacijama će mi biti od velike koristi. Hvala!
• Potrebni su bolјi uslovi prezentacije (mislim na projektor, i podloge za gledanje prezentacije i filmova).
• Tematika je vrlo bitna za prosvetarski rad. Sve što smo čuli je sadržajno, korisno i primenlјivo.
• Ako je moguće kraći monolozi kolege, malo su jednoličnim glasom, uspavlјuje.
• Značajna tema za rad u školi, Više aktivnosti vezano za rešenje konkretnih problema.
• Zaista podsticajno i sasvim životno! Nudite mnogo predloga kako reagovati u određenoj situaciji!
• Negujte vaše znanje, profesionalnost i umeće.
• Nastavite i dalјe tako sa što više primera iz prakse bez filozofije i teorije.
• Dobra saradnja predavača i učesnika.
• Dobra saradnja sa voditelјkom seminara, ali ne i sa voditelјem. Smatram da su njegovi monolozi nepotrebni.
• Pozabaviti se značajem prerane socijalizacije na nedisciplinu u nižim razredima osnovne škole.