Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Posrednik

10.05. Seminar 51-8: Muzička škola16.11. Seminar 51-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 14. i 15.11.2015. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.09.12. Seminar 149-9: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 07. i 08.12.2013. g.28.10. Seminar 149-6: Za učesnike iz Srednje ekonomske škole iz Loznice29.04. Seminar 149-3: Za učesnike iz kruševačkih srednjih i osnovnih škola, 27. i 28.04.2013.g.01.10. Seminar 149-2: Za Posavotamnavsku srednju školu, Vladimirci, 29. i 30.09.2012.21.05. Seminar 600-8: Za Muzičku školu "Mihailo Vukdragović" i Srednju poljoprivrednu školu sa domom učenika Šabac, 19. i 20.05.2012.g.14.05. Seminar 600-7: Za Tehničku školu i Stručnu hemijsku i tekstilnu školu Šabac, 12. i 13.05.2012.g.11.04. Seminar 600-6: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 9. i 10.04.2012. g.05.03. Seminar 600-4: Za Šabačku gimnaziju Šabac, Regionalni centar Šabac, 03. i 04.03.2012.g.

Seminar 149-2: Za Posavotamnavsku srednju školu, Vladimirci, 29. i 30.09.2012.

REZULTATI IZ UPITNIKA ZAVODA ZA UČESNIKE SEMINARA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.90
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.90
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.90
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.86
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.90
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.90
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.90
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.90
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.72
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.90
Prosečna ocena za seminar: 3.88

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Ovakvi seminari su neophodni. Velika pomoć za dalji rad. Reči zahvalnosti. Samo tako nastavite. Sledeći put budite kompletni – u troje.
• Seminar ispunio sva moja očekivanja.
• Koristan i zanimljiv.
• Ispunjena očekivanja.
• Vredelo je!
• Proširiti sadržaj i broj tema kako bi bilo više seminara.
• Dosta je vredelo.Seminar je odličan, a naravno i realizatori.
• Ja sam apsolutno zadovoljna seminarom. Doći ću i na Vaš treći seminar.
• Samo tako nastavite.


ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Na pravi način registrovana i optimalno iskorišćena iskustva učesnika koji su to potvrdili svojim aktivnim učešćem i visokim stepenom zainteresovanosti u drugom radnom danu skoro u potpunosti posvećenom praktičnoj primeni stečenih znanja i umenja na rešavanju konfliktnih situacija koje su imali u svojoj praksi.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije bilo problema ni teškoća. Šteta je što jedan učesnik zbog bolesti nije mogao da bude prisutan drugog radnog dana.

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima i šta treba znati o konfliktima.. 4.85
• Kako reagujemo na konflikte u školi,od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.89
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.89
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika kroz proces medijacije.. 4.93
• Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja.. 4.81

2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.96
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

3. Poruke u vezi sa seminarom
• Pohvale autorima za vođenje seminara. Samo nastavite. Dođite nam opet sa novim temama i sadržajima.
• Bez stranih (engleskih!) izraza molim ! Koliko se god može! Zalažem se za očuvanje našeg (ugroženog!) jezika. A ovo je idealna prilika da ga promovišemo, sačuvamo i prevodimo strane izraze maksimalno!?! Hvala.
• Nemam komentar – ovo je bilo nešto veličanstveno.
• Odlično!
• Organizovati ovakve seminare barem jednom u toku polugodišta.
• Dosta dobro.
• Kao nastavnik stručnih predmeta čak sa dve decenije radnog staža seminar mi je dao nove poglede i mogućnosti rešavanja problema iz učionice.
• Sve pohvale.
• Ovo je prvi seminar na kome sam zaista uživala i koji me je nagnao da mnoge svoje stavove i postupke preispitam. Ono što je možda važnije je činjenica da sam uverena da ću stečena znanja moći zaista da primenim u praksi. Želim da pohvalim voditelje koji su svoj entuzijazam preneli i na nas. Hvala!