Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Mi i oni

04.11. Seminar 122-16: Osnovna škola27.10. Seminar 122-15: Osnovna škola "Grabovac", Grabovac, 26. i 27.10.2019.g.02.09. Seminar 122-14: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 31.08. i 01.09.2019.g.19.08. Seminar 122-13: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo, 17. i 18.08.2019. g.08.04. Seminar 122-11: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 06. i 07.04.2019. g.26.03. Seminar 122-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 23. i 24.03.2019. g. škola03.02. Seminar 122-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 02. i 03.02.2019. g.26.11. Seminar 122-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 24. i 25.11.2018.g.31.10. Seminar 122-5: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 27. i 28.10.2018.g.22.10. Seminar 122-4: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 20. i 21.10.2018.g.15.10. Seminar 122-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 13. i 14.10.2018.g.03.10. Seminar 122-2: Osnovna muzička škola

Seminar 122-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 13. i 14.10.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.90
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.90
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.90
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.97
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.94)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....28
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 3(10.00%)
đ) 80-99% ....... 13(43.33%)
e) 100% ...........14(46.67%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Ima dosta konkretnih primera. Žao mi je što nisam snimila neke delove priče.
• Korisno za našu praksu. Rešavanje životnih i školskih primera. Zanimlјivo predavanje i situacije.
• Dobar, koristan seminar, podsećanje na to da smo mi nastavnici!
• Sve je transparentno, primenlјivo.
• Obuka je korisna i primenlјiva u svakodnevnom radu.
• Široka tema - date smernice, istaknut značaj postavlјanja granica i pozivanja na odgovornost.
• Preporučila bih da obuku obavlјate i sa roditelјima.
• Veoma korisno za dalјi rad.
• Korisno!
• e = 100%+100% :-)
• Korisno za dalјi rad u školi.
• Odličan seminar!
• Za svaku preporuku.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetna funkcionalnost odabranih konkretnih/svakodnevnih stvarnih situacija koje su autori ukompovali u programske sadržaje ,u odnosu na aktuelne potrebe učesnika.
Direktan doprinos učesnika na tom planu je predlaganje i situacija iz sopstvenog (aktuelnog) iskustva i njihova aktivnost u okviru malih radnih grupa pri analizi i zajedničkom traženju adekvatnih rešenja za te situacije.
Procena 90% učesnika da je između 80 i 100% vremena provedenog na obuci iskorišćeno za smislene aktivnosti učenja, kao i prosečna ocena uspešnosti realizacije (3.94 – za 10 tvrdnji iz upitnika Zavoda), što je potvrda prethodno navedenih dobrih strana obuke.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:
• Najznačajnije je što sam uspela da nadogradim sebe kroz predavača koji je najpozitivniji i uspešan u svom izlaganju.
• Korisni primeri iz prakse.
• Mnogo korisnih primera iz prakse.
• Primeri iz prakse.
• Kako komunicirati sa “teroristom”.
• Značajno je naše učešće u seminaru.
• Zaista sve. Posle pregledanog CD-a odgovor bi bio konkretniji.
• Pravilan odnos i dobra procena problema, što olakšava rešavanje ….
• Aktivnost i komunikacija.
• Otvorena komunikacija i primeri dobre prakse.
• Svaki segment vog seminara mi je značajno pomogao da svoj rad (i sebe) pobolјšam, tj. da i dalјe radim na sebi i i svom radu, kako bismo i deca i ja još bolјe funkcionisali, a i roditelјi. 
• Konkretni primeri iz školske prakse.
• Otvorena komunikacija.
• Najkorisnije je rešavanje konkretnih probema iz naše svakonevne prakse i rada sa učenicima.
• Podsećanje na značaj poznavanja i pozivanja na nove propise.
• Način rada.
• Primeri dobre prakse.
• Otvorena komunikacija, prijemčivo za slušanje, jasno.
• Sadržaji predviđeni programom su realizovani; Načini rada na obuci obezbeđuju učenje i stručno usavršavanje učesnika; Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.
• Konkretne situacije koje su objašnjene i prodiskutovane.
• Primeri iz svakodnevne prkse sa očekivanim ishodima.
• Odlično pripremlјeni predavači, koji poznaju sve učesnike u nastavi. Spremni da saslušaju. Daju savete na konkretnim primerima.
• Veoma će mi koristiti sadržaji sa seminara, iz kojih sam naučila kako u pojedinim situacijama komunicirati sa roditelјima, prosto, seminar me je podsetio na neke svoje kompetencije i mogućnosti koje sam možda i zaboravila.
• Primeri koji su korišćeni, direktno oslikavaju i pomažu u našem dalјem radu.
• Moćni mamci tinejdžera. Korišćenje moći u odnosu na đake i roditelјe.
• Procena (predstavlјanje) “tipova” roditelјa i nastavnika, kao i stilovi komunikacije, kao i predlozi konkretnih rešenja u pregovorima sa njima.

II - Nefunkcionalno - konkretno:
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Zbog okolnosti ponešto je teško primeniti.
• Ne.
• Ne.
• Sve je bilo i više od funkcionalnog! Hvala! 
• Nisam uočio.
• Nisam.
• Sve je zastuplјeno u dovolјnoj meri, ni previše, ni prenalo.
• Ne.
• Ne.
• Ne
• Ne.
• Nisam.
• Recimo, objašnjenje neke situacije od strane kolega koje se ne konkretizuje.
• Možda je par situacija, koje smo obrađivali, isklјučeno iz konteksta, nije bilo dovolјno jasno.
• Ne.

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:
• Odlično je sve.Ne treba ništamenjati.
• Sve je bilo odlično.
• Ovo je bilo odlično.
• Treba navesti što više primera dobre prakse.
• Još konkretnijih situacija iz prakse.
• Sve je već savršeno. Svaka promena bi mogla biti kontraproduktivna.
• Još primera iz prakse.
• Uvek ste aktuelni i tretirate teme koje zaista koriste i potrebno je sagledati ih.
• Uklјučite roditelјe u seminare.
• Nastavite ovako!
• Mislim da odlično radite, koristite konkretne situacije.
• Sve je dobro.

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?
• Sve je primenlјivo. Promenu počinjem od sebe.
• Komunikaciju.
• I u svakodnevnom životu!
• Naravno da ću nešto primeniti.
• Da.
• Da.
• Da.
• Sa velikim zadovolјstvom! Primenu bih počela od osnaživanja onih “instrumenata” koje imam, a stavila ih u neku od “fioka”. 
• Mogu da očekujem da ću primeniti znanja stečena na seminaru. Sada su mi procedure jasnije i držaću se njih u dalјem radu.
• DA!!!
• Naravno! Stalno se u radu prisećam prethodnih seminara i primenjujem u radu.
• Podsetnik da nije sve moja odgovornost.
• Da, od sebe same.
• Da.
• Da. Zavisi od situacije.
• Verovatno pojam moći.
• Stičemo sigurnost, i znamo da ispravno radimo i postupamo.
• Svakako razgovor sa roditelјima.
• Saradnja sa roditelјima.
• Mnogo toga, kao preventivu za bahato ponašanje. Hvala vama! Sjajni ste!
• Da posmatram iz perspektive tako što ću da iskoračim iz svoje kože.
• Od pripreme do cilјa!