Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Mi i oni

04.11. Seminar 122-16: Osnovna škola27.10. Seminar 122-15: Osnovna škola "Grabovac", Grabovac, 26. i 27.10.2019.g.02.09. Seminar 122-14: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 31.08. i 01.09.2019.g.19.08. Seminar 122-13: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo, 17. i 18.08.2019. g.08.04. Seminar 122-11: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 06. i 07.04.2019. g.26.03. Seminar 122-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 23. i 24.03.2019. g. škola03.02. Seminar 122-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 02. i 03.02.2019. g.26.11. Seminar 122-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 24. i 25.11.2018.g.31.10. Seminar 122-5: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 27. i 28.10.2018.g.22.10. Seminar 122-4: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 20. i 21.10.2018.g.15.10. Seminar 122-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 13. i 14.10.2018.g.03.10. Seminar 122-2: Osnovna muzička škola

Seminar 122-5: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 27. i 28.10.2018.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.96
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.96
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.88
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.96
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.98)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................4
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....17
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(4.17%)
d) 60-79% ........ 1(4.17%)
đ) 80-99% ....... 8(33.33%)
e) 100% ...........14(58.33%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 24 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sve najbolјe, kao i uvek.
• Korisno, poučno, interesantno.
• Kao i uvek, sve pohvale! 
• Korisne informacije i dobra atmosfera.
• Uvek mi je drago i korisno da vas vidim!
• Sjajno!
• Dinamičan seminar, timski rad.
• Uvek i vrlo rado.
• Sjajan program.
• Voditelјi izuzetno vladaju tematikom i dobili smo puno korisnih informacija.
• Odlična saradnja, lepo provedeno vreme i učenje.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Pre svega dobri kvantitativni pokazatelјi – prosečna ocena od 3.98 za ponuđenih deset tvrdnji iz upitnika Zavoda i procena učesnika, njih preko 90%, koji smatraju da je od 80 do 100% od ukupnog vremena obuke upotreblјeno za smislene aktivnosti učenja, pri čemu čak 58% smatra da je svo vreme posvećeno upravo tome.
Posebna vrednost je dodatna kvalitativna dimenzija ispolјena kroz spremnost i na aktivno individiualno učešće, i kroz rad u malim radnim grupama.
Najznačajniji pokazatelјi uspešnosti su ipak u zapisima učesnika u evaluacionom listu autorsko – realizatorskog tima, u odgovorima na „Najznačajnije i najkorisnije“ , i na pitanje „Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?“ (videti u dodatku „Eval. lista“)

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:
• Potpuno razjašnjavanje spornih situacija, mnogo korisnih informacija koje nismo znali, pregršt osvešćujućih informacija kojim nas je tim iz Šapca hrabrio.
• Informacije o rešenjima u konkretnim situacijama sa kolegama, roitelјima i učenicim a u komunikaciji; “otkrivanje” naših prava. Tačno je da deca vole “pravila” (koristim ih od ove godine, deca su oduševlјena).
• To su informacije kako da prevazilazimo određen problem (situaciju) u komunikaciji.
• Ohrabrenje i kvalitetna i kompetentna podrška da ispravno reagujem u rešavanju problema.
• Odnos učenik – roditelј - nastavnik.
• Podsećanje na nešto već poznato, ali zaboravlјeno u međulјudskim odnosima. Pojašnjenje zakona! Upoznavanje sa zakonom (ZOSOV).
• Ohrabrenje i potvrda da sam na pravom putu.
• Na primerima (konkretnim) je predstavlјeno ono o čemu je bilo reči, postavlјeni oko pitanja na osnovu naših primera, koje svakodnevno srećemo (posredno ili neposredno) na radnom mestu.
• Primenlјivost u praksi; Programi daju primere dobre prakse; Teme su životne; Retka situacija da vreme provedeno na seminaru ne smatram gublјenjem vremena. Hvala.
• Konkretni saveti za rešavanje nekog problema; srž problema.
• Odlična interakcija između predavača i polaznika.
• Neki novi predlozi za bolјu komunikaciju; podsećanje na neke zaboravlјene ili propuštene elemente u komunikaciji.
• Ponovo i ponovo osvešćivanje onoga što već znamo i primenjujemo i podrška u dalјoj primeni.
• Način saradnje i komunikacije sa roditelјima.
• Konkretni alati za rešavanje problema.
• Način komunikacije između kolega i školske uprave.
• Način komunikacije i saradnje.

II - Nefunkcionalno - konkretno:III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:

• Već je sve odlično! 
• Samo tako nastavite!
• Odlično, nastavite u istom tempu!
• Hvala vam i tako nastavite. Veliko je zadovolјstvo poznavati vas 
• Više konkretnijih primera iz medija.


IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• Primeniti stečeno znanje, povezati sa prethodno stečenim znanjima sa seminara koje je ovaj tim realizovao kod nas.
• Da ne preuzimam tuđi deo posla (što inače radim); Da ne preuzimam odgovornost roditelјa na sebe (prema učenicima); Da zauzmem “oštriji” stav prema učenicima u nekim situacijama (nekad nisam ja ta koja ima kontrolu, a sada sam tek shvatila!).
• Prvo ću promeniti način na koji ću razgovarati sa učenicima i sa roditejima, odnosno biću preciznija i smislenija u postavlјanju pitanja i opštoj konverzaciji. Takođe, najvažnije i najznačajnije ukoliko je komunikacija “loša” i neprijatna, znači kako da odreagujem i kada da je prekinem ukoliko je to potrebno i moguće.
• Uhvatiću se u koštac sa problemima “na čekanju”.
• Pobolјšanje saradnje sa učenicima i roditelјima.
• Da pročitam ZOSOV! Dođite opet!
• Promeniću i primeniti način tolerantnije komunikacije i saradnje, pre svega sa sopstvenim detetom.
• Da okupim timove. 
• Primenjivaću na poslu i u privatnom životu.
• Da preispitam uvek, uvek prvo svoj postupak i način komunikacije.
• Da pobolјšam saradnju sa svojim učenicima.
• Popravlјanje komunikacije sa učenicima i roditelјima.
• “Treba hteti, treba smeti, pa da vidiš kud se leti…”
• Tehnike saradnje.
• Pobolјšati komunikaciju sa kolegama.