Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Mi i oni

16.04. Seminar 122-12: Tehnička škola "Nikola Tesla" Veliika Plana, 13. i 14.042019,g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,03.12. Seminar 122-7: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 01. i 02.2018.g.

Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.81
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.74
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.95)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............3
v) od ustanove u kojoj radim....22
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 2(7.41%)
đ) 80-99% ....... 16(59.26%)
e) 100% ...........9(33.33%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 27 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)


1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Veoma korisno sve što je rađeno.
• Akteri događaja posvećeni, radni...
• Korisno!
• Veoma je korisna, konstruktivna.
• Veoma konkretan seminar, sa praktičnim rešenjima.
• Koristilo bi im prilikom rada
• Stručno, primene u praksi za budući rad.
• Seminar je zanimlјiv i pomoći će svima pri komunikaciji sa roditelјima a i sa učenicima i kolegama.
• Unapređivanje sopstvene ličnosti, rada, komunikacije.
• Poznavanje zakona i komunikacije u školama danas je preduslov za obavlјanje posla nastavnika.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Naručilac ove obuke, Dom učenika srednjih škola, pre početka seminara obezbedio je najznačajniji faktor za uspešnu realizaciju obuke - pored vaspitača i sekretara iz Doma učesnici su bili i nastavnici iz četiri srednje somborske škole.
Brojčani pokazatelji iz upitnika Zavoda kažu da je reč o još jednoj veoma uspešnoj realizaciji (srednja ocena 3.95, maksimalna je 4.00) koju itekako potvrdjuju zapisi učesnika na evaluacionim listama Udruženja, tj. odgovorima na dva značajna pitanja:
* Šta je za učesnika bilo najznačajnije i najkorisnije na ovom seminaru i
* Šta će nakon obuke prvo pokušati da primene u svom daljem radu.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:
• Praktični saveti, demonstracija „igranje uloga“.
• Pregovaranje.
• Pregovaranje.
• Izdvojio bih „rolle play“ – praktično rešavanje problema u saradnji.
• Konkretna uputstva i saveti, podrška razumevanje.
• Objašnjenja na konkretnom primeru i konkretnim situacijama, pronalaženje rešenja.
• Mnogo novih informacija smo dobili, koje su korisne za naš dalјi rad.
• Da se držimo opisa a ne donositi zaklјučke. Da se ja trebam zaštiti a ne čekati da me neko drugi zaštiti.
• Usmerenja na čemu treba da radimo (saznanja o našim slabostima).
• Konkretan sadržaj.
• Diskusija, razmena iskustava.
• Prijatna atmosfera.
• Analiza konkretnih situacija, ideje, predlozi za moguća rešenja; posmatranje zakona i pravila kao pomoći, a ne kao „smaranje“......
• Konkretni sadržaj.
• Konkretni sadržaj.
• Primeri iz prakse i odgovori na konkretna pitanja učesnika.
• Uvežbavanje situacija (igranje uloga).
• Upoznavanje sa konkretnim problemskim situacijama, rešavanje, pouke.
• Hijerarhija u saradnji. Sistem je dobar koliko i svi mi.
• Veoma dinamičan i konkretan seminar, sa praktičnim i primenlјivim rešenjima.
• Navođenje konkretnih primera iz ličnog primera i prakse.
• Odnos besnog roditelјa i nas (mene) kako ređiti.
• Praktičan, dinamičan, vrlo lepo „upakovan“ i organizovan seminar.
• Kako usmeriti komunikaciju između nastavnika i roditelјa.

II - Nefunkcionalno - konkretno:

• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Ne.
• Sve je bilo funkcionalno.
• Ne.
• Nisam primetila.
• Ne.
• Iskreno, ne.

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:

• Ne bih se usudio.
• Odlični ste.
• Veoma sam zadovolјna vašim radom i seminarima, praktično i jasno, ne bih ništa menjala
• Veoma sam zadovolјna načinom n koji je seminar rađen.
• Mislim da je sve urađeno na najbolјi način.
• PP prezentacija da bude sa manje teksta a ono što je bitno naglasiti.. jer voditelјi seminara ispričaju sve.
• Mislim da dobro radite svoj posao, predavanja su korisna i interesantna.
• Da budemo u kontaktu, da sarađujemo.
• Radionice povećati, produžiti, i konkretne primere.
• Ne.
• Ne bih ništa menjala.
• Nemam ideju. Sve mi je bilo dobro.
• Radionice za veće grupe.
• Razmisliću, pa ću vam pisati.
• Predložila bih seminar koji bi bio namenjen sekretarima škola i domova*


IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom daljem radu?

• Verovatno.
• Da, svakako.
• Da.
• Staraću se. Pokušaću da, u skladu sa preporukama sa seminara, unapredim način komunikacije sa „teđkim“ sagovornicima.“
• Primenu zakona i pravilnika.
• Pokušaću, više govoriti neću, a manje ne mogu.
• Pokušaću da usvojim sve savete, koriste radi bolјeg i uspešnijeg rada.
• Menjati reči „moram“ u „bilo bi dobro“, „ne mogu“ u „neću“.
• Da.
• Da, komunikacija sa roditelјima.
• Da, savete koje smo dobili iz konkretnog primera (kao i na prošlom seminaru).
• Da.
• Da, „zamke“ u komunikaciji („da, ali...“).
• Da, komunikacija sa roditelјima.
• Da, u pogledu komunikacije sa roditelјima.
• Primenu naučenog kroz konkretnu upotrebu u svakodnevnom radu.
• Koristiću u komunikaciji i saradnji sa roditelјima i decom neke stvari koje sam naučila na seminaru.
• Smisliću.
• Da.
• Sigurno. Isplanirati tok krizne situacije sa moje strane i one druge strane.
• Da.
• Odnos – dete, roditelј, profesor.
• Komunikaciju sa učenicima.
• Da. Prvo ću skinuti preteranu odgovornost i obaveze sa sebe, i pokušati da budem manje „beli vitez“.  Sve najbolјe!
• Apsolutno ću primeniti. Pokušaću da razumem problematiku i napraviti plan pre pristupanja razgovoru.
• Veštinu pregovaranja.*