Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Mi i oni

16.04. Seminar 122-12: Tehnička škola "Nikola Tesla" Veliika Plana, 13. i 14.042019,g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,03.12. Seminar 122-7: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 01. i 02.2018.g.

Seminar 122-12: Tehnička škola "Nikola Tesla" Veliika Plana, 13. i 14.042019,g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.87
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.80
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.67
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.90
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.80
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.93
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.87
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.80
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.83
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.84)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....26
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................2

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% .......3(10.00%)
d) 60-79% ........4(14.33%)
đ) 80-99% ....... 18(60.00%)
e) 100% ...........5(16.67%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (96.67%)

b) NE........... 1 (3.33%)
Napomena:

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika iz upitnika Zavoda
• Sve je bilo primereno i dobro.
• Seminari su primenlјivi, dosta naučimo što kasnije možemo da primenimo i u životu i u radu.
• Izuzetno jasno, argumentovano, podržano primerima iz prakse, stručno i inspirativno predavanje.
• Dinamično, kreativno, saznajno.
• Manjak lјubavi prema deci.
• Tema je primenlјiva u praksi.
• Zanimlјivo i korisno u nastavi i životu!
• Keep up He good work! :-)
• Prijatna atmosfera, konstruktivan razgovor, puno važnih informacja.
• Uvek zanimlјiv seminar.
• Psiholozi su mi uvek inspirativni i vredni pažnje. Uvek imaju nešto pametno, zanimlјivo i primenlјivo da kažu.
• Može se upotrebiti u praksi.
• Zanimlјivo i korisno.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Procena učesnika da im je najznačajnije i najkorisnije na obuci bilo analiza i rešavanje konkretnih situacija, posebno onih koje su oni predložili jer su aktuelne u školi.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:
1. -
2. -
3. Izuzetno jasno, argumentovano, podržano primerima iz prakse, stručno i inspirativno predavanje.
4. Za dalјi rad i ono što me je zainteresovalo je NLP komunikacija i uloge su jako važne za rad sa decom, roditelјima, kao i kolegama.
5. Način razmišlјanja o problemima.
6. Način rada.
7. Najznačajniji deo mislim da je poslednji deo seminara kada se iznose konkretne situacije i rešenje same situacije.
8. Rešavanje i analiza raznih situacija.
9. Pored obrade naših konkretnih situacija, upućivanje na zakonska akta i ukazivanje na načine na koje možemo menjati situaciju u našoj školi.
10. Tehnike pregovaranja – koje bi trebao da naučim.
11. -
12. Rešaanje situacija koje su prisutne kod nas u školi na efikasan našin.
13. Unapređenje komunikacije.
14. Podsećanje na važne činjenice iz oblasti psihologije...
15. Konkretni primeri iz svakodnevnog života, jasno, precizno.
16. Otklanjanje dileme na temu „ko kosi, a ko vodu nosi“ – prava i odgovornosti.
17. Konkretna rešenja od strane predavača, na naša pitanja. Smernice za rešavanja problema i upućivanje na rešavanje situacija iz prakse
18. -
19. Izlaganja predavača i primeri iz prakse.
20. Osvešćivanje situacije i problema gde smo previše preuzeli teret na sebe. Način rada je odličan, sve je bilo zanimlјivo.
21. Konkretno, sadržajno, aktivno, sve upotreblјivo.
22. Primeri iz života.
23. Veliki broj živih primera iz prakse, konkretno postavlјani problemi i konkretno rešenje
24. Konkretni primeri, mogu se koristiti u praksi.
25. Komunikacija.
26. Rešavanje zadataka.
27. Rešavanje konkretnih situacija.
28. Primeri iz prakse.
29. Primeri iz prakse.
30. -

II - Nefunkcionalno - konkretno:
• 1. Ne.
• 2. -
• 3. Ne, naprotiv,
• 4. Ne.
• 5. Ne.
• 6. Ne.
• 7. Ne.
• 8. Ne.
• 9. Ne.
• 10. Teme po izboru, o kojima je raspravlјano. Mada je to do nas. Volela bih da je bilo situacija nastavnik – nastavnik.
• 11. -
• 12. -
• 13. -
• 14. -
• 15. Ništa, osim što su realizatorke malo duže doručkovale! 
• 16. -
• 17. Ne, sve je bilo uredno.
• 18. Nije bilo takvih situacija.
• 19. Ne.
• 20. -
• 21. Ne.
• 22. -
• 23. Ne.
• 24. Ne.
• 25.-
• 26. Ne.
• 27. Ne
• 28. -
• 29. -
• 30. -


III Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:
• 1. -
• 2. -
• 3. Ja nemam primedbi.
• 4. Možda više nešto o komunikaciji i NLP-u.
• 5. Strogost prema sebi, kao i prema drugima.
• 6. Možda više o komunikaciji.
• 7. Više konkretnih situacija.
• 8. Još jedan dan seminara.
• 9. Možda još jedan blok sa obradom konkretnih situacija.
• 10. Ne.
• 11. -
• 12. -
• 13. -
• 14. Da seminar bude negde van škole, neko novo okruženje, možda ....
• 15. Ništa mi ne pada na pamet.
• 16. Više radionica sa učesnicima seminara.
• 17. Ne.
• 18. -
• 19. Nemam šta.
• 20. -
• 21. Ne, zato što ste sve upotrebili.
• 22. -
• 23. Sve je odlično!
• 24. -
• 25. -
• 26. Ne.
• 27. Još jedna radionica da bude.
• 28. -
• 29. -
• 30. -

IV - Da li ćete i šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom daljem radu?
• 1. Da.
• 2. -
• 3. Da, iskreno se nadam. U prvi plan svakako sebe!
• 4. Da. Pomoć u radu sa decom, pa i sobom, postavlјajući pitanja: Da li radim nešto što pogoršava situaciju? Šta planiraš da preduzmeš? Kakvu pomoć želiš od mene?
• 5. Da. Suočavanje sa problemima.
• 6. Da.
• 7. Naravno da možete očekivati primenu naučenog. Prvo što ću primeniti jeste u komunikaciji sa učenicima.
• 8. Od sutra primenjujem mnogo toga.
• 9. Da, prvenstveno u vezi jednog učenika u školi (sada znam koji mi je sledeći korak) kao i menjanje uloge koju imam u mnogim timovima (u smislu raspodele odgovornosti).
• 10. Da brže prepoznam situaciju i bolјe regujem u njoj – zaštitim sebe.
• 11. -
• 12. Mnogo više primene pravila.
• 13. Izbegavaću zaklјučivanjlј na osnovu ppovršne reakcije sagovornika.
• 14. Dobro bih proučila disk, najpre, a mislim da ću da primenim zakonsku regulativu koja ne ograničava.
• 15. Obavezno, sreda čas sa učenicima problematičnim (oko izostajanja) pregovore...
• 16. Da. Od postavlјanja jasnih i konkretnih cilјeva.
• 17. Od stava i načina na koji ću rešiti problem.
• 18. -
• 19. Svakako.
• 20. -
• 21. Da, promeniću pristup kao odelјenjski starešina i nastavnik prema roditelјima.
• 22. -
• 23. Od sutra, srediću izostanke i poslati roditelјima pismeno obaveštenje, jer već imam sa 8-10. Pokušaću da se promenim, Da manje izigravam BELOG VITEZA, da počnem da koristim svoju moć.
• 24. -
• 25. -
• 26. Da
• 27. Da. Konkretan odnos prema roditelјima i kolegama da bude drugačiji.
• 28. -
• 29. -
• 30. -