Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Nevidljivo vaspitanje

10.03. Seminar 12-8: OŠ "Radojka Lakić" Beograd, 07. i 08.03.20120g.-realizacija u Krupwu.03.03. Seminar 12-7: OŠ "Vladimir Rolović" Rakovica, 29.02. i 01.03.20120.g.25.02. Seminar 12-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 22. i 23.022020.g.28.01. Seminar 12-5: RCSU Smederevo, 25. i 26.01.2020.g17.12. Seminar 12-4: OŠ03.12. Seminar 12-3: Osnovna škola22.09. Seminar 12-2: Osnovna muzička škola "Nevena Popović" Grocka21.05. Seminar 12-1: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 18. i 19.05.2019.g.

Seminar 12-1: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 18. i 19.05.2019.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.90
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.87
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.90
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.90
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.87
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.90
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.90
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 393
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.90
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.90)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....26
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 2(6.67%)
d) 60-79% ........ 4(13.33%)
đ) 80-99% ....... 15(50.00%)
e) 100% ...........9(30.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Izuzetno jasno sve rečeno, dati precizni odgovori na sva postavlјena pitanja, sve naučeno mogu primeniti i u odelјenju, ali i u životu uopšte. Sve vreme se osetila pozitivna energija.
• Interesantna tema. Prijatna atmosfera i predavači. 
• Produblјivanje dalјeg znanja.
• Naučio sam dosta stvari koje će mi koristiti pri držanju nastave.
• Jako lepo osmišlјeno, a još bolјe realizovano.
• Način da bolјe radite i da primenjujete tehnike za lakše savladavanje svih problema u nastavnom proceu i odelјenju u kojem radite.
• Primenlјivo.
• Zanimlјivi i korisni sadržaji. Primenlјivo u praksi. Seminar konkretizovan i drži pažnju.
• Predavači sjajni.
• Odlično iskorišćeno vreme.
• Seminar pozitivno utiče na svest o sopstvenoj ulozi u ugledu škole, stavovima i ponašanjima.
• Stečeno znanje može se iskoristiti u nastavi i unaprediti.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Višegodišnja dosadašnja uspešna saradnja obezbedila je da zajednički rad učesnika i realizatora širom otvori vrata novom programu, zahtevnom ali sa jasnim nagoveštajem o vrednostima programskih sadržaja koji su tako koncipirani da pozivaju sve ono što je u prethodnim obukama bilo bitno, a treba da se stavi u funkciju uspešnog ostvarivanja cilјeva „nevidlјivog vaspitanja“.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. -
2. Najznačajnije je to što sam naučila da sve što sam radila do sada u svom odelјenju, radim još bolјe. Dobila sam mnogo jasnih uputstava.
3. Najkorisnije za mene: izrada razvojnog plana odelјenja.
4. Razmena iskustava iz prakse i konkretni primeri. Rad u grupama.
5. Pismenost, izražavanje, emocije.
6. Najkorisnije kako socijalizovati učenike, povezati ih i od svog odelјenja npraviti prepoznatlјivo odelјenje po nečemu.
7. Izgradnja identiteta, kako škole tako i odelјenja.
8. Kratke radionice koje možemo primeniti u toku jednog časa/nastavne jedinice.
9. Konkretni primeri sa rešenjima.
10. Kako reputaciju škole podići na viši nivo.
11. Sticanje većeg znanja.
12. Primeri iz prakse, psihološko istraživanje.
13. Tema je jako lepo osmišlјena, vreme racionalno iskorišćeno, mnoštvo primera i ideja koji se mogu svakodnevno koristiti.
14. Ankete prvi dan, predlozi o načinu postupanja prema učenicima – drugi dan.
15. Stečena znanja primenlјiva u praksi.
16. Najznačajnije mi je maksimalno uvažavanje mišlјenja svakog pojedinca.
17. –
18. Kratko, jasno, sa primerima. Izvučeno iz prakse rada u školi.
19. –
20. Primena svih primera (socijalizacije) u praksi, razmena iskustva, isto druženje.
21. Putevi koji vode do identiteta ličnosti, načini „detoksikacije“ ličnosti.
22. Najznačajnije za mene i najkorisniji je akcenat na radu u grupama.
23. Rad u grupama i razmena mišlјenja.
24. Saznanja primenlјiva u praksi.
25. Primenlјivost u praksi, konkretno u odelјenju.
26. Sadržaji vezani za prvi dan seminara.
27. Najkorisniji su mi konkretni saveti za stvarne situacije.
28. Uputio nas je na pravilno razmišlјanje.
29. Biti prema sebi i ostalima isti.
30. Odgovarajući sadržaj i odličan način rada, kao i uvek.

II - Nefunkcionalno - konkretno:
1. -
2. Ne.
3. Nije bilo takvih sadržaja.
4. Nisam.
5. -
6. Ne.
7. Ponavlјanje nekih sadržaja koje smo već slušali, tj. redovno slušamo na seminarima.
8. –
9. Trebalo bi praviti češće i kraće pauze, kako bi pažnja bila bolјa.
10. Ne.
11. –
12. Sve je kako treba.
13. Nisam.
14. –
15.
16. –
17. Ne.
18. Nisam.
19. Drugi dan deo
20. Sve je bilo jako dobro i funkcionalno!
21. Ne.
22. Ne.
23. Ne.
24. –
25. Ne!
26. Nisam.
27. Tokom drugog dana je suvie teorije prisutno.
28. –
29. –
30. -


III - Konkretni predlozi za kvalitetno poboljšanje obuke
1. -
2. Ne znam da li može bolјe od ovoga. Čestitam vam na stručnsti. Najbolјi seminar na kojem sam bila! 
3. -
4. Možda dodati neke animacije.
5. Više pauza.
6. -
7. -
8. –
9. Dati više gotovih rešenja.
10. Ne.
11. –
12. Konkretni primeri i neki zanimlјivi slučajevi.
13. Možda ubaciti još malo više sadržaja koji bi učesnici trebali sami da rešavaju, tj. možda i dramatizacija.
14. –
15. –
16. –
17. –
18. – Korišćenje teatralnog pristupa problemima i njihovo rešavanje.
19. –
20. Najbolјi ste! Ostanite takvi.
21. –
22. Zaista je seminar odličan i praktično nemam adekvatnog predlega.
23. Nemam ništa da dodam, u potpunosti sam zadovolјan obukom.
24. –
25. Nemam ideju trenutno, ali ne sumnjam u vas!
26. Ne.
27. Više stvarnih i konkretnih primera iz prakse.
28. –
29. –
30. -

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

1.-
2. Naravno. U prvi plan ću staviti kritičko mišlјenje.
3. Većina sadržaja će mi koristiti.
4. Da. Sociometrijski rad.
5. Komunikacije, razumevanje, neverbalne komunikacije.
6. Pokušati da promenimo uverenja koja nisu dobra za nas i naže okruženje
7. Pokušaću napraviti „ličnu kartu“ svog odelјenja - identitet
8. Sociometrija, ponuđeni obrasci.
9. Prvo ću krenuti od svog odelјenja.
10. Naravno!
11. –
12. Mogu, toliko je dobrih stvari da ne mogu da se odlučim.
13. Da, poradiću na integraciji kolektiva.
14. Da sociometrija – šire korišćenje, na nivou timova.
15. Ideja o odelјenju sa identitetom.
16. Da primeniću stečena znanja i veštine i započeću sa integracijom.
17. Da.
18. Da!
19. Od raznih tehnika, grozd i dr.....
20. –
21. –
22. Realizatori mogu to (primenu) apsolutno da očekuju.
23. Svakako ću, kada se za to ukaže prilika, primeniti većinu veština i znanja stečenih na ovoj obuci.
24. Da apsolutno, kao i do sada.
25. U promeni nekih uverenja.
26. Da.
27. Gledaću da pokušam da radim na integraciji učenika u odelјenju.
28. Svoj odnos prema kolegama, koletivu uopšte, kao i u učionici sa đacima.
29. Svoj odnos prema poslu, kolegama.
30. Da.