Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.92
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.88
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.83
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.96
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.67
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.92
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.79
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.75
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.79
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.84)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....21
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 7(29.17%)
đ) 80-99% ....... 12(50.00%)
e) 100% ...........5(20.83%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 24 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)
Napomena:

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika iz upitnika Zavoda
• Dobili smo korisne informacije o saradnji sa određenim institucijama.
• Poznavanje oblasti na koje se seminar odnosi, uvažavanje učesnika seminara, izuzetna lјubaznost predavača.
• Sticanje znanja o našim pravima u saradnji sa ustanovama (centar za soc. rad, policija...)
• Seminar približava i pojašnjava zakonska akta i procedure, što olakšava saradnju sa drugim institucijama.
• Zanimlјiv i koristan seminar.
• Aktuelno, dinamično.
• Razmena iskustva u vezi situacija koje nam se dešavaju u praksi.
• Puno korisnih saveta i iskustvenih situacija.
• Profesionalno i jasno.
• Upoznati smo sa mogućnostima da nam pravila i ustanove (šire) pomognu u radu.
• Izuzetni predavači.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Vaspitači iz pet vojvođanskih domova učenika prepoznali su i prihvatili klјučne sadržaje obuke i dali značajan doprinos na individualnom i grupnom planu za ostvarenje uspešne realizacije obuke.
Posebno je važno kod većine učesnika najavlјena spremnost da nakon obuke primene stečena znanja i veštine u domenu ličnih potreba i potreba institucije kojoj pripadaju.
Primer dobre prakse je inicijativa međudomske saradnje za razmenu iskustava i zajednički rad na izradi preko potrebnih internih pravilnika, koji bi u svakoj sredini doprineli uspešnijem radu zaposlenih u domovima.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:
. Razgraničavanje stepena odgovornosti i prava.
2. Anketa koju smo popunjavali; provera sopstvenog znanja i proširenje znanja samim tim.
3. To su pitanja i odgovori iz neposrednog rada sa učenicima i saradnji sa roditelјima i školom.
4. Prava i odgovornosti ustanove u kojoj radim i ostalih u mreži.
5. Formular za procenu.
6. Konkretan predlog koji možemo da primenimo u slučaju da imamo neki težak slučaj u Domu.
7. -
8. -
9. Načini saradnje sa policijom, CSR-om i tužilaštvom.
10. Razmena profesionalnih iskustava iz prakse i razmena o načinima rešavanja problema i prevazilaženje različitih situacija.
11. Čula sam da „beli vitez“ nisam samo ja. Motivisana sam da povučem „ručnu“, da stavim granicu. Da se ne daje previše...
12. Najznačajnije za mene jesu primeri rešavanja problema sa kojima se srećemo svakodnevno u poslu vaspitača.
13. Saveti za konkretnu akciju u slučaju problematične situacije kojima i kada se obraćati. Razmena iskustva i konkretni primeri iz prakse sa mogućim rešenjima.
14. Podrška u redovnom radu i vanrednim situacijama.
15. Maksimalna mogućnost interakcije.
16. Način na koji je organizovan seminar, izlaganje kolega o različitim situacijama iz kojih
možemo izvući pouku, a organizator (predavači) pomogli u pravilnom postupanju u datoj situaciji.
17. Podsećanje na značaj postavlјanja granica u radu.
18. -
19. Podsećanje da postavimo lične granice.
20. Primeri pozitivne prakse.
21. Saveti za rad, za pomoć drugih ustanova.
22. -
23. -
24. Kome i kada treba i mogu da se obratim.


II - Nefunkcionalno - konkretno:
• 1. Ne.
• 2. Ne.
• 3. Ne – nisam.
• 4. Ne.
• 5. Dopušteno je previše monologa.
• 6. -
• 7. -
• 8.-
• 9. Ne.
• 10. -
• 11. Ne.
• 12. Vreme realizacije je u potpunosti i maksim,alno iskorišteno u cilјu ostvarivanja zadataka sa seminara.
• 13. -
• 14. Ne.
• 15. -
• 16. -
• 17. Ne.
• 18. -
• 19. Preopširan uvod prvog dana.
• 20. Ne.
• 21. -
• 22. -
• 23. -
• 24. -

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:
• 1. Nemam predloga.
• 2. trebalo bi da u prezentaciji umesto termina „škola“ stoji „dom“ kada je predavanje namenjeno vaspitačima.
• 3. Ne.
• 4. -
• 5. Da se skrati vreme diskusije i da se insistira na temi.
• 6. -
• 7. -
• 8. -
• 9. -
• 10. Priče su bile prepune informacija (predugačke) da bismo aktivnije učestvovali u predlozima rešenja drugih grupa potrebna je bila dostupnost priče.
• 11. -
• 12. -
• 13. Pauze posle skih sat vremena, zbog bolјe koncentracije i pažnje.
• 14. Ne.
• 15. -
• 16. -
• 17. -
• 18. -
• 19. Odličan je bio test znanja i povratna informacija. Možda još koji takav test.
• 20. -
• 21. -
• 22. -
• 23. Razmena iskustva.
• 24.-

IV - Da li ćete i šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom daljem radu?
• 1. Pravlјenje protokola i formulara.
• 2. Sva stečena znanja koristiću u dalјem radu, a primena će biti uslovlјeni pedagoškim situacijama u kojima se budem našla.
• 3. Da – mogu: poznavanje i primena zakonskih odredbi.
• 4. Pravlјenje formulara (protokol).
• 5. Primena formulara.
• 6. Od toga da u kriznim situacijama što manje budem beli vitez.
• 7. Primeniću sigurno stečeno znanje.
• 8. -
• 9. -
• 10. Svakako da, sa zadovolјstvom. Najpre ću ištampati sadržaj sa CD-a i podsetiti se za mene važnih informacija koje do sada nisam imala. Puno uspeha u dalјem radu. Srdačan pozdrav. (Slađana Lukić)
• 11. Da, potrudiću se. Hvala Vam!
• 12. Stečena zanja i veštine ću sigurno primeniti u svom radu.
• 13. Sačinjavanje protokola i proširenje ugovora za konkretne situacije.Precizno definisanje dužnosti i obaveza, učenika, roditelјa, vaspitača.
• 14. Svakako.
• 15. -
• 16. -
• 17. Svakako. Iniciraću pisanje procedura koje nemamo.
• 18. Iskustva iz drugih domova.
• 19. Jasno preciziranje šta je naša odgovornost. Postavlјanje ličnih granica. Uklјučivanje svih koji mogu da pomognu. Jasan opis slučaja – obrazac.
• 20. Da. Izradu administrativnih formulara za potencijalne problematične situacije, umesto izrade tih dokumenata „od početka“, kada do problema dođe.
• 21. Možete očekivati: 1. Ažuriranje domskih pravila 2. Obraćanje ustanovama van Doma.
• 22. -
• 23. Nadležnosti.
• 24. Upotrebiću stečeno znanje u dalјem radu.