Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Mi i oni

04.11. Seminar 122-16: Osnovna škola27.10. Seminar 122-15: Osnovna škola "Grabovac", Grabovac, 26. i 27.10.2019.g.02.09. Seminar 122-14: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 31.08. i 01.09.2019.g.19.08. Seminar 122-13: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo, 17. i 18.08.2019. g.08.04. Seminar 122-11: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 06. i 07.04.2019. g.26.03. Seminar 122-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 23. i 24.03.2019. g. škola03.02. Seminar 122-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 02. i 03.02.2019. g.26.11. Seminar 122-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 24. i 25.11.2018.g.31.10. Seminar 122-5: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 27. i 28.10.2018.g.22.10. Seminar 122-4: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 20. i 21.10.2018.g.15.10. Seminar 122-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 13. i 14.10.2018.g.03.10. Seminar 122-2: Osnovna muzička škola

Seminar 122-14: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 31.08. i 01.09.2019.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.88
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.81
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.88
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.96
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.69
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.92
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.88
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.73
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.92
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.87)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....22
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 1(3.85%)
g) 40-59% ....... 1(3.85%)
d) 60-79% ........ 5(19.23%)
đ) 80-99% ....... 11(42.31%)
e) 100% ...........8(30.77%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 25 (96.15%)

b) NE........... 1(3.85%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Odlično osmišlјen, isplaniran, pripremlјen i realizovan seminar. Predavači stručni, odlično pripremlјeni.
• Konkretno, praktično, zanimlјivo
• Seminar je bio koristan. Volim kad nešto naučim.
• Veoma korisno, efikasno.
• Seminar ima praktičnu primenu u životu škole.
• Efektno, pragmatično, smisleno, inspirativno, motivišuće.
• 
• Veoma korisno.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Mišlјenje velikog broja učesnika koji smatraju da su najznačajnije karakteristike ove uspešne realizacije „Konkretni primeri, realne situacije, razmene mišlјenja.“
Realizatori zadovolјni spremnošću učesnika za analizu i traženje rešenja za sopstvene situacije iz svakodnevne prakse i nivo njihovih aktivnosti tokom rada u malim grupama.


1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo. .


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Detalјno upoznat sa datim činjenicama u ovom segmentu rada, proširene na rešenja u datom trenutku.
2. Da stavimo emocije pod kontrolu.
3. Konkretni predlozi.
4. Konkretni primeri i realne situacije. Razmena mišljenja…
5. Konkretni primeri iz prakse i pronalaženje rešenja.
6. Saveti kako komunicirati sa drugima, a ostati na nivou koji je adekvatan našoj ulozi.
7. Najkorisnije i najznačajnije za rešavanje problema sa roditeljima.
8. Komunikacija, saradnja.
9. Bilo je mnogo konkretnih primera iz praks koji su nas usmerili u kom pravcu treba rešavati probleme.
10. Razmena iskustva i saznanje da dosta toga već radimo, ono što ne znamo naučimo i da ,nogi se susreću sa istim problemima.
11. Konkretni primeri iz prakse.
12. Komunikacija MI i ONI.
13. Neke konkretne životne situacije.
14. Učešće, aktivnost, iskustva podeljena međusobno.
15. Konkretni primeri iz prakse.
16. Praktični i pragmatični primeri iz prakse i problemi i njihovo osvešćivanje.
17. Mnoštvo korisnih praktičnih primera dobre komunikacije.
18. -
19. Konkretni primeri i konstruktivno rešavanje.
20. Tipovi roditelja, nastavnika, direktora i učenika.
21. Razmena iskustva.
22. Praktični primeri.
23. Rešavanje konkretne situacije sa kojima se susrećemo svakodnevno.
24. Najkorisniji su mi bili primeri iz bogatog iskustva mojih kolega i realizatora seminara.
25. Rad u grupama i konkretni primeri.
26. Rad u grupama (timovima).


II - Nefunkcionalno - konkretno:
• 1. Ne
• 2. Ne.
• 3. -
• 4. -
• 5. -
• 6. -
• 7. Ne.
• 8. Ne.
• 9. Ne.
• 10. -
• 11. Ne.
• 12. Nisam
• 13. -
• 14. -
• 15. Nisam.
• 16. -
• 17. Ne.
• 18.-
• 19. Ne.
• 20. Ne
• 21. -
• 22. Nisam uočila.
• 23.-Ne.
• 24. –
• 25. Ne.
• 26. Ne.


III - Konkretni predlozi za poboljšanje obuke
• 1. Idemo na piće i kafu (ostalo je sve dobro).
• 2. Ne,
• 3. -
• 4. -
• 5. -
• 6. -
• 7. -
• 8. -
• 9. -
• 10. -
• 11. Veće pauze.
• 12. Ne.
• 13. -
• 14. Radionice (više njih).
• 15. -
• 16. -
• 17. Proširite dijapazon seminara, vrlo su korisni.
• 18. -
• 19. -
• 20. -
• 21. -
• 22. Nemam ništa da predložim.
• 23. -
• 24.-
• 25. Više seminara na temu odnosa sa učenicima.
• 26. -


IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?
• 1. Da (kao i dosad), pošto smo uspešno do sada saradjivali. Svi segmenti su praktično primenlјivi, što mi pravi zadovolјstvo za rad.
• 2. Da.
• 3. Da.
• 4. Da, veštine u komunikaciji koje mogu da upotrebim u pojedinim situacijama.
• 5. Da, komunikacija na višem nivou, uvek zadržati moć u svojim rukama.
• 6. Da.
• 7. -
• 8. Da.
• 9. Svakako. Dobro slušati sagovornika; biti smiren i stalože.
• 10. Staloženost u svakoj situaciji.
• 11. Da.
• 12. -
• 13. -
• 14. Da.
• 15. -
• 16. -
• 17. -
• 18. -
• 19. Da.
• 20. Da!
• 21. -
• 22. -
• 23. Da.
• 24. Da.
• 25. Da.
• 26. Potrudiću se da primenim!