Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Nevidljivo vaspitanje

10.03. Seminar 12-8: OŠ "Radojka Lakić" Beograd, 07. i 08.03.20120g.-realizacija u Krupwu.03.03. Seminar 12-7: OŠ "Vladimir Rolović" Rakovica, 29.02. i 01.03.20120.g.25.02. Seminar 12-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 22. i 23.022020.g.28.01. Seminar 12-5: RCSU Smederevo, 25. i 26.01.2020.g17.12. Seminar 12-4: OŠ03.12. Seminar 12-3: Osnovna škola22.09. Seminar 12-2: Osnovna muzička škola "Nevena Popović" Grocka21.05. Seminar 12-1: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 18. i 19.05.2019.g.

Seminar 12-3: Osnovna škola

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.93
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.90
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.70
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.93)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....27
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% .............
b) 1-19% ..........
v) 20-39% ........
g) 40-59% ....... 1(3.33%)
d) 60-79% ........ 8(26.67%)
đ) 80-99% ....... 11(36.67%)
e) 100% ...........10(10.33%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0(0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
•Dobra organizacija, pohvale za realizatore.
• Zanimlјivo, primenlјivo u učionici, pomaže u bolјem razumevanju netipičnog ponašanja učenika.
• Seminar je jako lepo organizovan i teme primenlјive u svakodnevnim situacijama u školi.
• Nova saznanja.
• Zanimlјivo i dobro osmišlјeno, realizatori su pripremlјeni.
• Veoma interesantna obuka, korisna i potrebna.
• Sve pohvale i preporuke.
• Izuzetno dobro vođena grupa nastavnika koji nemaju meru; Efikasno iskorišćeno vreme; Zanimlјivo.
• Odlično smišlјeno i prezentovano.
• Aktivno učešće; pomoć u odnosu učenik-nastavnik.
• Zanimlјivo izlaganje potkreplјeno praktičnim primerima.
• Sjajna ekipa predavača predvođena iskustvom (Bole) i mladalačkim entuzijazmom (Kaja i Bilјa). Cmok. 
• Primenlјivo u nastavi i radu 100%


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?

Dovolјno dokaza kod dominantne većine učesnika, već na samom početku zajedničkog rada, o prihvatanju i podršci sadržaja i načina rada tokom ove obuke.
Ti dokazi, kod te većine, potvrđeni su i konkretizovani u završnoj evaluaciji (Upitnik Zavoda i Evaluaciona lista Udruženja) putem pisanih procena i izjava.
Srednja ocena uspešnosti realizacije obuke (Upitnik Zavoda) je veoma dobra – 3.93 (maksimalna je 4.00). 90% učesnika smatra da će im pohađanje ove obuke pomoći da unaprede sopstveni rad, a to znači i doprineti podizanju ugleda, atmosfere i identiteta odelјenja i škole.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Od realizatora seminara smo dobili dosta korisnih saveta koje ću primenjivati u dalјem radu.
2.Najznačajnije i najkorisnije – svi psihološki aspekti o ličnosti osobe, koji bi pomogli da bolјe odreagujemo u raznim situacijama, da razumemo, da pomognemo deci i sebi u radu.
3. Kao nastavnik – početnik, seminar mi je bio jako koristan, najviše zbog saveta i raznih primena u određenim situacijama u radu sa učenicima. Identitet razreda.
4. Ugled škole.
5. Iskustva kolega (drugačiji pristup istim problemima).
6. Realizatori odlično poznaju oblast obrađenu na ovom seminaru i s lakoćom prenose svoja znanja i iskustva.
7. Predavači su pristupačni, saradlјivi, bliski, opušteni u”visini“ našoj.
8. Upitnici, disk, pokretanje tema pomoću kojih mogu da osvestim i uočim problem i način rešavanja istih.
9. Drago mi je što sam prisustvovala obuci gde je bilo reči o ugledu pojedinca i škole, kao i saveti o integraciji odelјenja.
10. Ugled, organizaciona struktura, integracija odelјenja, sociogram.
11. Saveti kako da dobijemo što bolјe međulјudske odnose u kolektivu i odelјenju.
12. Kao odelјenjski starešina značajno mi je da imam integrisano odelјenje i mislim da sam dosta korisnih stvari saznala u vezi sa tim.
13. Način rada predavača, podsticanje učesnika analiziranje konkretnih situacija, podrška nastavnicima.
14. Sociogram, detoks, ugled, Džo Hari prozor, organizaciona kultura.
15. Komunikacija vidlјiva i Razvojni plan odelјenja.
16. Iskazivanje ličnih stavova i iskustava; razmena iskustava kroz diskusiju; dinamičan rad.
17. Međulјudski odnosi.
18. Rad u grupama – saradnja u grupi. Sve je korisno i primenlјivo.
19. Kompletan sadržaj i način rada.
20. Sveobuhvatni materijal koji može da se primeni u odelјenju.
21. Sociometrija; Identitet; Pažnja; Empatija; Asertivna komunikacija; Ugled – kako ga steći i održati; Etos.
22. Tema „Integracija odelјenja“, Timski rad u odelјenju“
23. Ugled, integracija odelјenja.
24. Da sagledam kvalitet nastave i međulјudskih odnosa iz ugla mojih učenika.
25. Džo Hari prozor.
26. Sadržaj i način rada.
27. To što smo za svako pitanje dobili konkretan odgovor.
28. Pravlјenje sociograma. Stil upravlјanja u odelјenju. Seminar je visoko poučan, efikasan, primenlјiv, razvija timsku atmosferu, odličan!
29. Dopale su mi se sve aktivnosti u okviru kojih smo rešavali upitnike. Istakla bih sociogram za koji naročito verujem da ću moći aktivno da koristim.
30.-

II - Nefunkcionalno - konkretno:

• 1. Ne.
• 2. -
• 3. Ništa ne bih dodala ni oduzela.
• 4. Nisam primetila.
• 5. -
• 6. Sve je dobro funkcionisalo.
• 7. -
• 8. Nemam ozbilјnije primedbe, ni sugestije.
• 9. Ne.
• 10. -
• 11. Nisam uočila.
• 12. -
• 13. -
• 14. -
• 15. Komentari – mnogo (toksičnih)
• 16. Ne.
• 17. Davanje previše vremena pojedincima da iznose svoje mišljenje.
• 18. Ne.
• 19. Sve je bilo funkcionalno.
• 20. -
• 21. -
• 22. Nije bilo nekorisnih informacija i praznog hoda.
• 23.-
• 24. Ne.
• 25. Ne.
• 26. Ne.
• 27. -
• 28. Sve je bilo i te kako funkcionalno.
• 29. Mislim da bi pojedince u trenutku kada se udalјe od teme trebalo radikalnije prekinuti.
• 30.-

III - Konkretni predlozi za kvalitetno poboljšanje obuke

• 1. Ne.
• 2. Još koji seminar o adolescenciji – problemi, izlazi, moguća rešenja, u vezi sukoba na relaciji učenik – nastavnik, generacijski jaz i sl.
• 3. Ne.
• 4. Seminari ove grupe predavača su izvanredni, i ja tu „ne bih ništa dirala“.
• 5. Možda uklјučiti i roditelјe, da neke probleme sagledamo iz više uglova.
• 6. Samo tako nastavite.
• 7. -
• 8. -
• 9. Ostanite takvi kakvi ste.
• 10. -
• 11. -
• 12. -
• 13.-
• 14. -
• 15. Neka ovako ostane.
• 16. Primeri dobre prakse.
• 17. -
• 18. -
• 19. Da neki seminar organizujete za kombinovana odelјenja u područnim školama.
• 20. -
• 21. -
• 22. Da učestvuju pedagog, psiholog i insistirati na tome!!! Direktor.
• 23. -
• 24.-
• 25. -
• 26. -
• 27. -
• 28. Još ovakve saradnje u budućnosti.
• 29. Zaista mi se sve dopalo.
• 30.-

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• 1. Da. Etos u razvojnom planu odelјenja.
• 2. Rad na integraciji odelјenja!
• 3. Da. Za početak sa sociometrijom.
• 4. Možete očekivati.
• 5. Etos u razvojnom planu odelјenja.
• 6. Mogu. Etos u razvojnom planu odelјenja.
• 7. Nјihova iskustva su primenlјiva, iskustva iz njihovog rada.
• 8. Volela bih, ali ne verujem da sam kadra (izmoždenost fizička) u ovoj generaciji kojima sam odelјenjski starešina.
• 9. Da, od integracije.
• 10. Da, počela bih od sociograma,
• 11. Da bolјe proučimo i naučimo zakone, primenimo tehnike za bolјe integrisanje odelјenja.
• 12. Mnoge stvari ću primeniti da unapredim svoj rad.
• 13. Naravno.
• 14. Razvojni plan odelјenja, organizaciona kultura.
• 15. Da.
• 16. Načini komunikacije, Džo Hari prozor, sociometar.
• 17. Kako izgraditi ugled u odelјenju? Zašto je to važno?
• 18. -
• 19. Sve što sam naučila potrudiću se da primenim u praksi što pre, na najbolјi mogući način.
• 20. Naravno – sociometrijsko merenje.
• 21. Sociometrija.
• 22. Svakako, sve je upotreblјivo i svakodnevno.
• 23. Počela bih dalјim radom (primenom naučenog) na integraciji odelјenja – razvojni plan je odlična ideja (delimično već primenjivan).
• 24. Započela bih primenu aktivnijeg slušanja učenika, stvaranje podsticajnije atmosfere i unapređenju međulјudskih odnosa među učenicima.
• 25. -
• 26. Sigurno ću pokušati primeniti.
• 27. -
• 28. Naravno, moje kolege i ja – primenjujemo od sledeće nedelјe.
• 29. Da! Sociogram.
• 30. -