Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Nevidljivo vaspitanje

10.03. Seminar 12-8: OŠ "Radojka Lakić" Beograd, 07. i 08.03.20120g.-realizacija u Krupwu.03.03. Seminar 12-7: OŠ "Vladimir Rolović" Rakovica, 29.02. i 01.03.20120.g.25.02. Seminar 12-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 22. i 23.022020.g.28.01. Seminar 12-5: RCSU Smederevo, 25. i 26.01.2020.g17.12. Seminar 12-4: OŠ03.12. Seminar 12-3: Osnovna škola22.09. Seminar 12-2: Osnovna muzička škola "Nevena Popović" Grocka21.05. Seminar 12-1: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 18. i 19.05.2019.g.

Seminar 12-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 22. i 23.022020.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.96
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.96
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.89
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.86
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.82
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.89
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.89
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.93)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....25
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% .............
b) 1-19% ..........
v) 20-39% ........
g) 40-59% ....... 2(7.14%)
d) 60-79% ........5(17.86%)
đ) 80-99% ....... 9(32.14%)
e) 100% ...........12(42.86%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100%)

b) NE........... 0(0.00%)


1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Predavači su izuzetno stručno vodili seminar u opuštenoj, prijatnoj i radnoj atmosferi, visoko profesionalno
• Korisna teorijska saznanja, podsticajna za samoprocenu i samovrednovanje, promišlјanje.
• Obuka je veoma interesantna, predavači dinamični, a tema savremena i primenlјiva u praksi, štaviše neizostavna.
• Izuzetni predavači, interakcija.
• Puni znanja, entuzijazma i razumevanja.
• Zanimlјivo, koncizno. Realizatori komunikativni i drže pažnju.
• Da se ne zaboravi živa reč među učenicima i nastavnicima, u vremenu lošeg uticaja interneta.
• Sjajno predavanje, izuzetno korisne informacija, dobri primeri iz njihovog ličnog iskustva.
• Veoma koristan sadržaj seminara.
• Veoma interesantno.
• Teme aktuelne, predavači odlični.
• Lepo i jasno.
• Da unarede svoja znanja.
• Predavači su veoma stručni, njihovo izlaganje je dinamično, zanimlјivo i primenlјivo.
• Predavači su stručni, pažlјivo slušaju i daju konstruktivne odgovore.
• Stručna obuka iz oblasti rada u odelјenju.
• Kao i prethodni seminari, sadržajan ikonstruktivan.
• Tema seminara.
• Korisno za unapređenje rada sa decom.
• Seminar je izuzetno jezgrovito osmišlјen i zaista je moguće primeniti sve što smo u dva dana slušali i naučili.
• Zanimlјiv seminar, elokventni realizatori.
• Razumlјiv, primenlјiv, zanimlјiv.
• Bilo je odlično. Bilo je dosta konkretnih stvari koje se mogu primeniti u praksi.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dominantan stav većine učesnika da je „Seminar izuzetno jezgrovito osmišlјen i da je zaista moguće primeniti sve što smo u dva dana slušali i naučili.“
Spremnost značajnog broja učesnika da u postseminarskom periodu počnu da primenjuju stečena znanja i veštine.


1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Mogućnost aktivnog učestvovanja i izražavanja stavova u svakom segmentu rada
2. Tema ugled škole (pojedinac, kolektiv), samokritički osvrt i kritičko sagledavanje atmosfere i komunikacije u kolektivu. Lična odgovornost.
3. Na ovom seminaru dobila sam potvrdu onoga što sam oduvek mislila i radila, a to je da je svaki učitelj u svom razredu pravi atmosferu kako pozitivnu tako i negativnu.
4. Upitnik koliko smo toksični, TE reč MORAM da u stvari znači JA BIRAM, Džohari prozor – povećati arenu na uštrb slepe sobe, crvene i crne zvezdice…
5. Sjajni predavači i veoma konkretni primeri iz prakse, priča o radu na ugledu škole…
6. Cilj seminara u potpunosti postignut.
7. -
8. Korisnim smatram sam sadržaj ove obuke, koji će pomoći i mlađim kolegama da steknu znanja i iskustva, ali i kolegama koji mpgu nešto da izmene i unaprede u svom radu.
9. Za mene je bilo značajno to što ovo znanje mogu osim u školi da primenim i u porodici. Značajna je bila i toplina i način na koji radite.
10. Smatram da je seminar u potpunosti koristan i zanimljiv.
11. Razvoj identiteta učenika – koraci i faze
12. Izlagači su bili izuzetni. U jednom momentu Bilja je rekla da pažnja može da traje najduže sat i po – to nije tačno kada su oni u pitanju jer su mi sve vreme držali pažnju. Sve je bilo korisno!
13. Način rada kroz radionice i kroz konkretne primere.
14. -
15. Međuljudski odnosi u kolektivu.
16. Teme su značajne za lični i profesionalni razvoj. Daju mi potvrdu onog što radim da sam na pravom putu i smernice za napredak, razvoj
17. Najznačajniji su ni saveti o tome kako postupati u određenim situacijama koje se dešavaju u uionici. Sociometrija
18. Emotivna inteligencija!
19. Sve je veoma pozitivno. Predavači su sjajni, stručni, “majstori svog zanata”
20. Način rada, po mom mišljenju, veoma je važan za prenošenje, usvajanje i buduću primenu naučenih sadržaja.
21. Aktivno učešće u pisanju plana razvojnog planiranja.
22. Razrađivanje konkretnih primera iz prakse kroz grupni rad i razmenu ideja.
23. Sve je veoma korisno: sadržaj, način rada, odnos realizatora seminara prema učesnicima, puno primera prakse.
24. Sociometrija; Gledani film; Davanje ličnog primera za razvojni plan odeljenja.
25. Kompletan sadržaj seminara pružio mi je jedan drugačiji uvid u pristup odnosu sa decom. Razumevanje predavača za za probleme na koje nailazimo u svakodnevnom radu sa decom. Tačni odgovori i precizna uputstva na postavljena pitanja.
26. Najkorisnije je što sam upoznata sa različitim tehnikam koja su primenjiva u svakodnevnom radu.
27. Aktivnosti koje će mi pomoći u razvijanju etosa i podizanju ugleda škole. Radionice
28. Nan tabela mi je bila zanimljiva i mislim da će mi koristiti u daljem radu. Priča o razvoju adolescenata mi je bila korisna.

II - Nefunkcionalno - konkretno:

• 1. Ne.
• 2. Manje praktičnog rada, možda malo više teorijskog, pa su učesnici u pasivnoj poziciji.
• 3. Ne.
• 4. Ne.
• 5. Zaista ništa.
• 6. Ne.
• 7. -
• 8. Ne, učesnici i realizatori obuke su racionalno rasporedili aktivnosti u koje su se uključili i učesnike obuke.
• 9. Svaki delić je vredeo.
• 10. Nisam.
• 11. -
• 12. Nije bilo toga.
• 13. -
• 14. Sve je bilo funkcionalno.
• 15. -
• 16. -
• 17. Ne
• 18. Nisam primetila. Sve je bitno.
• 19. -
• 20. Ne, apsolutno ne. Možda pojedini učesnici uzimaju vreme svojim izlaganjima.
• 21. -
• 22. -
• 23. -
• 24. -
• 25. Sve je bilo funkcionalno i jezgrovito.
• 26. -
• 27. -
• 28. Nije bilo takvih stvari.


III - Konkretni predlozi za kvalitetno poboljšanje obuke
• 1. Samo pravilno akcentovawe rači koja je vrlo značajna i koju ste najčešće eksploatisali: “vaspitanje”
• 2. Grupni rad – praktičan rad, rad u grupama, prepoznavanje teorijskog u praksi, povezivanje situacija u praksi i teorije od strane učesnika.
• 3. Samo bih želela da što više kolega čuje ovu priču.
• 4. Trenutno ne mogu da se setim, ako se setim javiću. 
• 5. Zaista sam zadovoljna.
• 6. Ponoviti seminar sa drugom tematikom, na drugom mestu (u našoj školi) u istom društvu.
• 7. -
• 8. Ne.
• 9. -
• 10. Neka ostane kao i do sada.
• 11. Malo manje teksta na pojedinim slajdovima, a samim tim povećanje fonta (veličine slova).
• 12. Ostanite kakvi jeste.
• 13. Sve je bilo u redu.
• 14. -
• 15. -
• 16. -
• 17. Nastavite tako 
• 18. Više znanja o emotivnoj inteligenciji.
• 19. Možda malo više rada u grupi.
• 20. Samo tako nastavite.
• 21. -
• 22. -
• 23. -
• 24. Što više grupnog rada i primera iz prakse.
• 25. Nemojte menjati stav koji imate prema sadržajima i učesnicima seminara. Iskreno, obično nemam strpljenja za seminare jer nisam video svrhu, a vaš seminar sam odslušao do kraja.
• 26. Ne.
• 27. -
• 28. Ostanite takvi kakvi ste.

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• 1. Sociometrijski postupak.
• 2. Povezivanje sa kolegama, podrška promena ugleda škole i vlastitog profesionalnog ugleda
• 3. Konkretne aktivnosti koje ću primeniti u svom razredu (razne projekte).
• 4. Da, bolja integracija učenika u odeljenju.
• 5. Naravno, za početak rad na integraciji učeenika u odeljenju.
• 6. Naravno!
• 7. -
• 8. Da, primenila bih znanja o integraciji učenika i zanimljivijim aktivnostima, koja mogu da se primene u nastavić
• 9. Upoznavanje u okviru odeljenja i empatija.
• 10. Da, primeniću nešto od stečenog znanja.
• 11. Da. Integracije putem radionica i projekata.
• 12. Naravno. U prvi plan – razvojni plan odeljenja.
• 13. Mogu, prilikom integracije odelj. zajednice.
• 14. -
• 15. Sociometrija.
• 16. Izgradnja i jačanje integriteta učenika u pravcu saradnje i pripadnosti odeljenju.
• 17. Realizatori mogu očekivati da ću u svom daljem radu primenjivati znanja stečena na seminaru. U prvi plan stavljam konkretne savete koje planiram da primenim (saveti o asertivnosti i odnosu prem aučenicima i kolegama).
• 18. Razvijati emotivnu inteligenciju kod dece.
• 19. Sve je primenljivo u radu.
• 20. Već se primenjuje, u slučaju kome se i kad obratiti, kako razumeti adolescente, za uspostavljanje relacije sa učenicima, roditeljima i ostalim institucijama, a sada razumem i razliku između imidža i ugleda škole. Razmisliću o identitetu, da li pripadam ustanovi u kojoj se nalazim.
• 21. Rad sa učenicima u odeljenju.
• 22. Razvojni plan odeljenja. Na ličnom planu pokušaj menjanja “toksičnih” uverenja.
• 23. Razvojni plan odeljenja.
• 24. Od male škole gljivarenja.
• 25. Sve ono o čemu ste govorili izuzetno je primenljivo.
• 26. Da. Primeniću u što većoj meri stečena znanja.
• 27. Rad na povećanju ugleda škole i razvoja etosa.
• 28. Naravno. To će biti razvojni plan odeljenjske zajednice.