Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Nevidljivo vaspitanje

10.03. Seminar 12-8: OŠ "Radojka Lakić" Beograd, 07. i 08.03.20120g.-realizacija u Krupwu.03.03. Seminar 12-7: OŠ "Vladimir Rolović" Rakovica, 29.02. i 01.03.20120.g.25.02. Seminar 12-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 22. i 23.022020.g.28.01. Seminar 12-5: RCSU Smederevo, 25. i 26.01.2020.g17.12. Seminar 12-4: OŠ03.12. Seminar 12-3: Osnovna škola22.09. Seminar 12-2: Osnovna muzička škola "Nevena Popović" Grocka21.05. Seminar 12-1: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 18. i 19.05.2019.g.

Seminar 12-8: OŠ "Radojka Lakić" Beograd, 07. i 08.03.20120g.-realizacija u Krupwu.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.93
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.67
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.52
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.44
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.96
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.89
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.85
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.74
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.78
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.78)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............3
v) od ustanove u kojoj radim....20
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................3

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% ..........1(3.70%)
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.70%)
d) 60-79% ........3(11.11%)
đ) 80-99% ....... 17(62.96%)
e) 100% ...........5(18.52%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 26 (96.29%)

b) NE........... 1(3.70%)


1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
• Sadržaji su slični sa prethodnim seminarima, pa je na trenutke bilo monotono, ali su sadržaji relevantni za učesnike koji prvi put učestvuju na ovakvom seminaru.
• Predavač savesno prilazi problemu.
• Edukativan.
• Smišlјena i korisna, kvalitetno realizovana.
• Korisno i primenlјivo u praksi.
• Vrlo opšte informacije, ne uzimajući u obzir iskustvo, znanje, staž učesnika.
• Predavači koncizni, bez rasplinjavanja.
• Seminar pruža mogućnost rešavanja konkretnih primera problema u integraciji odelјenja.
• Izmeštanje obuke iz ustanove u kojoj radimo je značajno pobolјšalo koncentraciju, efikasnost i želјu za radom.

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Ostvarena uspešna realizacija obuke i ako je izmeštena van škole, i time obezbeđen dodatni kvalitet u razmene mišlјenja i iskustava zaposlenih iz jedne beogradske i tri krupanjske škole (dve osnovne i jedna srednja).
Otvorene su nove mogućnosti za saradnju koje bi mogle da budu začajne stavke za razvojne planove škola, ali i za razvojne planove odelјenja.
To pospešuje adekvatan pristup pri obraćanju pažnje na ugled, atmosferu i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika.


1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo, ali je bilo pojedinaca koji nisu bili raspoloženi da se iskoriste sve mogućnosti koje su ponuđene od strane autorsko realizatorskog tima u okviru zajedničkog rada na realizaciji programskih sadržaja.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Najkorisnije: konkretni primeri, video materijali prilagođenog sadržaja.
2. Fasada, arena, skriven soba…; Sociogram, razvojni plan odeljenja.
3. -
4. Efikasno sticanje znanja.
5. Najznačajnija je bila praktična izrada razvojnog plana odeljenja, a u cilju što bolje integracije učenika u njemu. Učestvovala sam u grupi sa kolegama, gde smo se detaljno podsetili i upoznali sa svim fazama u realizaciji ovih aktivnosti. Takođe interesantno se pokazalo izlaganje-odeljenje sa identitetom.
6. Razvojni plan.
7. Radionica – Razvojni plan.
8. Radionica – Razvojni plan.
9. Realizacija razvojnog plana.
10. -
11. I prvi i drugi dan konkretni sadržaji.
12. -
13. Pisanje razvojnog plana. NLP predavanja. Sociometrijsko ispitivanje.
14. Drago mi je što sam pohađala seminar jer mislim da će mi pomoći u integraciji odeljenja.
15. Jer je obezbeđeno stručno usavršavanje kroz aktivno učešće polaznika seminara.
16. Sadržaj, način rada i aktivnosti.
17. Sadržaj i forma obuke.
18. -
19. Sociometrija – Kako i na koji način pronaći lidera i odbačenog učenika u odeljenju, i tako potvrditi možda ono što već znate ali nismo sigurni.
20. Sve već poznato, bez dobijenih novih informacija i činjenica.
21. Kako i na koji način stvoriti integrisanu klimu u razredu.
22. II dan – emocije.
23. Interaktivan rad. Primeri dobre prakse.
24. Radionica – Razvojni plan.
25. Najznačajniji mi je bio deo sa prvog dana seminara, kada se raspravljalo o sticanju i čuvanju ugleda, kao i informacije o karakteristikama adolescenata.
26. Sociometrija; Akcioni plan.
27. Najznačajnije, od brojnih sadržaja koji su više neg korisni za posao koji obavljamo, izdvojio bih sadržaje vezane za razvoj organizacije unutar ustanove na svim nivoima.


II - Nefunkcionalno - konkretno:

• 1. Ne.
• 2. -
• 3. Nisam.
• 4. Ne
• 5. -
• 6. -
• 7. Ne.
• 8. Ne, sve je bilo smisleno i funkcionalno.
• 9. Ne.
• 10. -
• 11. Ne
• 12. -
• 13. Vreme je funkciona utrošeno.
• 14. Sve je bilo u redu.
• 15. Ne
• 16. Nisam uočio u toku obuke.
• 17. Nikako.
• 18.-
• 19. -
• 20. -
• 21. -
• 22. -
• 23.-Ne.
• 24. Nisam
• 25. Ne.
• 26.Teorijska znanja, smanjiti teoriju, više praktičnih primera iz svakodnevnog rada i živta.
• 27. Ne.


III - Konkretni predlozi za kvalitetno poboljšanje obuke:
• 1. Odlični ste.
• 2. Više primera primene ovih tehnika i metoda u praksi i njihovi rezultati.
• 3. Ne.
• 4. -
• 5. -
• 6. -
• 7. -
• 8. -
• 9. -
• 10. Ne bih Vas menjali.
• 11. -
• 12. -
• 13. -
• 14. -
• 15. Samo tako nastavite, sve pohvale.
• 16. Ne.
• 17. Možda tiha, opaštajuća muzika u pozadini.
• 18. -
• 19. -
• 20. Podstaći učesnike da se izjasne o primerima iz svoje prakse, škole, iskustva.
• 21. -
• 22. -
• 23. -
• 24.-Više se baviti testovima sociometrije.
• 25. -
• 26. Na prezentaciju iznositi konkretne primere!
• 27. Vrlo konkretnih primera nema, ali je odlična ideja izmeštanja iz ustanove.


IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• 1. Da, konkretno etos odeljenja
• 2. -
• 3. Trudiću se da što veći deo stečenog znanja primenim i u praksi.
• 4. Da.
• 5. Veoma koristan seminar! Hvala!
• 6. -
• 7. Testovi – sociometrija.
• 8. Da, više raditi sociometriju.
• 9. -
• 10. Od sociograma.
• 11. Da.
• 12. -
• 13. Sociometrijsko ispitivanje u saradnji sa od. starešinama.
• 14. Rad na vaspitanju i identitetu odeljenja.
• 15. S obzirom na to da smo čuli mnogo primera iz prakse, svakako će dosta toga moći da (od predavača) bude primenjeno.
• 16. Mogu, primeniću stečeno znanje.
• 17. Dobio sam neke ideje koje ću realizovati sa svojim odeljenjem.
• 18. -
• 19. Da – striktna izrada plana integracije u odeljenju, rad na imidžu/ugledu odeljenjske zajednice.
• 20. Već primenjujem i bez ovog seminara, pored mene i dosta mojih kolega.
• 21. Sociometrijski upitnik za učenike.
• 22. Da.
• 23. Da.
• 24.Testovi – Sociometrija.
• 25. Primeniću sigurno. Nisam odeljenjski starešina i nisam baš bila vešta u formiranju grupnog rada. Objašnjenje sa crvenim i crnim zvezdicama mi je mnogo značila.
• 26.Da, sociometrijska ispitivanja.
• 27. Naravno, gotovo svi sadržaji će biti primenjeni i oni što su već primenjivani sada će biti konkretniji, jasniji i upotrebljeni na pravi način.