Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Promoter

16.06. Seminar 71-4: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 13., 14. i 15.06.2014. g.28.04. Seminar 71-3: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 25., 26. i 27.04.2014. g.07.09. Seminar 601-5: Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog, II grupa, 29., 30. i 31.08.2012.g.07.09. Seminar 601-4: Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog, I grupa, 29., 30. i 31.08.2012.26.12. Seminar 601-3: Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Regionalni centar Šabac, 23., 24. i 25.12.2011.05.10. Seminar 601-2: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" i Tehnička škola Šabac, Regionalni centar Šabac, 30.09., 1. i 2.10.2011.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 601-1: Za Mačvansku srednju školu Bogatić, Bogatić, 30.09., 1. i 2.10.2011.

Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 601-1: Za Mačvansku srednju školu Bogatić, Bogatić, 30.09., 1. i 2.10.2011.

Uvodna napomena za sve izveštaje


Evaluacija ovog seminara obavlja se putem nekoliko instrumenata:
• listića za dnevnu evaluaciju (popunjavaju ga učesnici prvog radnog dana za program 600, odnosno prvog i drugog za seminar 601),
• Evaluacionog lista autora programa (popunjavaju ga učesnici na kraju poslednjeg radnog dana),
• zabeleški realizatora programa tokom seminara i za vreme organizovanih kontakata sa učesnicima u fazi primene stečenih znanja i umenja,
• Upitnika Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja (popunjavaju ga učesnici na kraju poslednjeg radnog dana) i
• Dnevnika aktivnosti odeljenjskog starešine (popunjavaju ga učesnici nakon realizacije bar jedne radionice iz “Uputstva za rad odeljenjskog starešine sa učenicima na realizaciji njihovih participativnih prava”).

Autori su se opredili za najjednostavniju strukturu izveštavanja o realizaciju.
Za svaki realizovan seminar najpre se navode SVI podaci koji su upućeni Zavodu, a traženi su u okviru Upitnika koji popunjavaju učesnici.
Nakon toga (može, ali i ne mora uvek), autori kratko komentarišu prikazane podatke kroz poređenje sa sličnim iz Evaluacione liste autora, ali sa ukazivanjem na izjašnjavanje učesnika o značajnosti programskih sadržaja kroz koje su učesnici prošli tokom trajanja seminara.
Vizuelnu predstavu o uslovima rada i učesnicima, zainteresovani mogu dobiti posetom stranici sajta pod nazivom „Galerija“.
Video zapise sa izjavama učesnika možete videti samo za one seminare kada su bila obezbeđena adekvatna tehnička sredstva, tj. kada su bili predstvnici lokalnih elektronskih medija. Naravno, njihovo mesto je na strani „O nama“.
Nadamo se da ćete biti zadovoljni izveštavanjem. U svakom slučaju, kontaktirajte nas.

Seminar 600-1: Za Mačvansku srednju školu Bogatić, 30.09., 1. i 2.10.2011.

REZULTATI IZ UPITNIKA ZAVODA ZA UČESNIKE SEMINARA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni...3.73
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.88
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ..3.64
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.45
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.79
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.52
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.76
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ...3.79
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.70
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara...3.82
Prosečna ocena za seminar:3.71

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Seminar uspešan, koristan za dalju primenu, izlaganje jasno, praktična primena na licu mesta.
• Slikovitost, neposrednost, grupna angažovanost.
• Sve je odlično.
• Da imamo povratnu informaciju o daljoj realizaciji na nivou odeljenjski starešina-odeljenje.
• Naporno. Nešto se nauči, ali je uglavnom mnogo priče i teorije.
• Više konkretnih situacija.
• Seminar je znčajan i koristan, razvija određene veštine.
• Dobro.
• Suviše utrošenog vremena na već poznate teme. Neadekvatni opšti primeri-bolje bi bilo više konkretnih primera. Treći dan (sadržaj) najkorisniji.
• Smatram da se teme i sadržaji predviđeni programom mogu realizovati za manji broj radnih sati. Potrebno je više rada na praktičnim i konkretnim situacijama.

ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
1. Uspešno ostvareni poslovi planirani za fazu pripreme, organizacije i realizacije seminara:
• Lokalna samouprava blagovremeno obezbedila sve materijalne resurse, uključujući i sve predviđene edukativne materijale za svakog učesnika;
• Škola je obezbedila najbolje prostorne i tehničke uslove sa kojima raspolaže, a dodatni uslovi, vezani za osveženje i obroke učesnika, bili su daleko iznad proseka koji se može evidentirati kada su u pitanju aktivnosti stručnog usavršavanja.
• Seminaru su prisustvovale sve odeljenjske starešine koje škola ima, stručni saradnik-pedagog i nekoliko mladih nastavnika koji će tek biti odeljenjske starešine.
• Aktivnosti odeljenjskih starešina na promociji participativnih prava učenika unete su u Plan rada Škole za ovu školsku godinu, i u Razvojni plan Škole odmah nakon sklapanja ugovora i razgovora sa realizatorima-autorima programa.
• Kao deo podrške Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Škola je dobila Priručnik za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Vodič kroz Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

2. Za premijerno izvođenje, program je od strane učesnika dobio veoma dobre ocene, i kroz upitnik Zavoda, i kroz Evaluacioni list autora programa (po mišljenju realizatora programa).
Obzirom da se rezultati izjašnjavanja iz ovog lista ne dostavljaju Zavodu, realizatori programa stavljaju na uvid činjenicu da ukupna ocena za seminar odlična (4.73), a i svi pojedinačni pokazatelji imaju taj nivo uspešnosti u rasponu od 4.64 do 4.76 (rad voditelja, organizacija seminara, materijali za učesnike i atmosfera u grupi tokom seminara).

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nepovoljni mikroklimatski uslovi (visoka temperatura), i činjenica da je većina učesnika došla na seminar nakon realizovanih obaveza tokom prepodnevne nastave.