Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Promoter

26.08. Seminar 71-2: Za učesnike iz osnovnih škola Opštine Bogatić, 23., 24. i 25.08.2013. g., OŠ22.04. Seminar 71-1: Za osnovne škole iz Zminjaka i Prnjavora, 19., 20. i 21.04.2013. g., Regionalni centar Šabac

Seminar 71-1: Za osnovne škole iz Zminjaka i Prnjavora, 19., 20. i 21.04.2013. g., Regionalni centar Šabac

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.88
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.96
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika...3.76
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika... 3.92
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.92
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.60
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.88
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.88
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.88
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.92
Prosečna ocena za seminar: 3.86

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Pokazao se veliki trud i stručnost od strane predavača. Želela bih i u buduće da prisustvujem kod istih.
• Sve je u najboljem redu i nemam komentar!
• Predlažem dvodnevni umesto trodnevnog.
• Odlično!
• Da se zadnji dan smanji tempo predavanja jer stvarno nismo u stanju da pratimo i posle sedam sati održavamo pažnju.
• Veoma ste sadržajni, nema dosade, sve je OK.
• Dobra energija i saradnja na relaciji učesnik-voditelj seminara

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Kroz ocene i izražena mišljenja učesnika, tokom i po završetku seminara, u potpunosti je već pri prvoj realizaciji opravdano postojanje ovog programa u ponudi i za ciljnu grupu zaposlenih iz osnovnih škola;
Kroz sumiranje pojedinačnih efekata zajedničkog rada, autorsko-realizatorski tim dobio je potvrdu da su sve izmene u pogledu određenih sadržaja i načina njihove njihove realizacije (u odnosi na prethodnih pet realizacije za zaposlene iz srednjih škola) uspešno izvršene.
Dobijeni su značajni signali u kom pravcu treba dalje raditi kada je reč o pripremi za sledeći akreditacioni period.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Pre prvog radnog dana desile su se neke stvari zbog kojih značajan broj već prijavljenih učesnika nije došao, a nije mogla da se obezbedi blagovremena zamena.

2. DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONOG LISTA KOJI SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA


2. EVALUACIONE LISTE AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Ceo program, posebno film.
• Kampanja, promocija* (evaluaciju filma?)
• Efikasnost.
• Efikasnost u radu.
• Što smo bili efikasni.
• Način rada.
• U potpunosti.
• Način prezentacije, efikasnost, očiglednost.
• Film.
• Način vašeg izlaganja.
• Film; nema puno teorije.
• Upoznavanje sa elementima Konvencije o pravima deteta.
• Rad u grupama koje nisu standardne.
• Deo analize situacija i film.
• Rad u grupama i način podele na grupe.
• Primeri iz prakse.
• Film.
• Tema o dečijim pravima.
• Grupni rad, film.
• Grupni rad, film i analize.
• OK!
• Upoznavanje sa pravilima – spiskom dečijih prava.
• Upoznavanje sa dečijim pravima.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nesamostalnost* (evaluacija filma)
• Neki učesnici su se mnogo uživeli u ponuđene situacije.
• Prvi deo predavanja mislim da nije imao... (?-nečitko) značaj.
• Bilo je previše primera za participaciju.
• Previše posvećenosti Konvenciji/teoretski
• Nemam većih primedbi.
• Film je bio dug.
• Dužina.
• Vreme trajanja.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Još neki film, jer je tema stvarno super.
• Timski rad, predsednica, sekretarica, pomoćnik* (evaluacija filma)
• Kraće pauze.
• Da nastavimo istim tempom, odnosno intenzitetom.
• Isti tempo.
• Malo ubrzati.
• Češće a kraće pauze.
• Na Vama.
• Ne treba ništa.
• Više praktičnih i konkretnih situacija.
• Ovo je ipak Srbija, molim primere primerene tome.
• Još više grupnih aktivnosti.
• Ništa ne menjati.
• Brži prelazak na zaključke.

2.2. Dnevna evaluacija za drugi radni dan

2.2.1. Šta mi se svidelo
• Program
• Zadovoljna sam Vama, onim o čemu smo danas govorili....
• Značaj i vrste informacija.
• Organizacija, čvrst koncept.
• Da je rađeno efikasno, baš sve!
• Efikasnost, sve.
• Način rada, efikasan, edukativan.
• + i – gledano od strane učenika i nastavnika.
• Nema mnogo teorije.
• Način rada.
• Činkvina, informacije o Povereniku, film, sve.
• Film, akcija.
• Saznala sam dosta korisnih informacija.
• Pesma.
• Radionica o potrebama i željama.
• Sadržaj.
• Ispunjeno vreme seminara, brzo prošlo vreme.
• Grupni rad i film.
• To što smo završili ranije.
• Ponovo smo bili efikasni +kreativni.
• To što se poštovala satnica i završilo se ranije.
• Opuštenost u davanju i primanju informacija – saznanja, saveta...
• Kreativnost učesnika...
• Sve generalno.

2.2.2. Šta mi se nije svidelo
• Nemam zamerki.
• Mnogo traje.
• Nije bilo većih
• Anketa.
• Hladna kafa na kraju (sikteruša)

2.2.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više filmova.
• Na Vama
• Film.
• Neki edukativan film.
• Kraće trajanje.
• Glrdanje filma.
• Film.
• Malo kraći rad da se završi do 14h.
• ?
• Kopiju za rad đačkog parlamenta.
• Isto.
• Samo ovako da nastavimo.
• Efikasniji rad.

2.3. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
-Šta znamo o dečijim pravima, a šta bismo morali znati ... 4.40
-Odrednice participacije i participativnih prava .... 4.56
-Analiza načinaa realizacije programskih sadržaja-procena mogućeg doprinosa razvoju kritičkog mišljenja u radu sa učenicima ... 4.04
-Od čega da pođemo da bi se bolje razumeli ... 4.56
-Značaj i vrste informacija – informacije od javnog značaja i kako doći do njih ... 4.52
-Učenički parlament kao najvažniji oblik organizovanja učenika u oblasti ostvarivanja njihovih prava u školi ... 4.28
-Kako organizovati rad učenika da bi njihovi oblici organizovanja bili efikasni ... 4.60
-Obaveze odeljenjskog starešine u vezi demokratskih procedura i zakonitosti koje se moraju obezbediti i poštovati u radu odeljenjske zajednice i učeničkog parlamenta ...4.60
-Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja ... 4.60

2.4. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.96
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.92
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.92
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.92
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.92 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.5. Predlozi i komentari učesnika
• Sadržaj predivan, bogat, samo malo povećati intenzitet i frekvenciju (delimično skratiti vreme trajanja).
• Sve u najboljem redu.
• Da se i dalje organizuje u ovom sastavu i obliku kako bi primenili u praksi.
• Bilo je dobro, ali s obzirom na sadržaj moglo bi da traje i četiri dana. Već osećamo umor!
• Sve je bilo super ali s obzirom na sadržaj i dužinu moglo se rasporediti na 4 dana – unorni smo!
• Skratiti diskusiju na kraju, jer stvarno nismo u stanju da treći dan i posle 7 sati održimo pažnju.
• Divni ste!!! 
• Odlično.
• Predavači su odličan tim.
• Iz svake oblasti koju smo radili (prava deteta, participacija i donekle autoritet) dobili smo određen broj korisnih informacija. Neke informacije ćemo i da primenimo u nastavi.
• Bilo bi mi drago da ima više ovako korisnih i edukativnih seminara, kao i ovako efikasnih voditelja, Dosta dobro organizovan i realizovan seminar.
• Dolazilo je do ponavljanja, već rečenog, na tome se gubi vreme i pažnja i koncentracija. Ostali komentari (utisci) su pozitivni.
• Odlično ste vodili seminar, veoma ste prijatni!
• Seminar odlično pripremljen i uspešno realizovan.
• Dođite nam opet!!! Hvala Vam na divnom druženju.