Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Posrednik

10.05. Seminar 51-8: Muzička škola16.11. Seminar 51-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 14. i 15.11.2015. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.09.12. Seminar 149-9: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 07. i 08.12.2013. g.28.10. Seminar 149-6: Za učesnike iz Srednje ekonomske škole iz Loznice29.04. Seminar 149-3: Za učesnike iz kruševačkih srednjih i osnovnih škola, 27. i 28.04.2013.g.01.10. Seminar 149-2: Za Posavotamnavsku srednju školu, Vladimirci, 29. i 30.09.2012.21.05. Seminar 600-8: Za Muzičku školu "Mihailo Vukdragović" i Srednju poljoprivrednu školu sa domom učenika Šabac, 19. i 20.05.2012.g.14.05. Seminar 600-7: Za Tehničku školu i Stručnu hemijsku i tekstilnu školu Šabac, 12. i 13.05.2012.g.11.04. Seminar 600-6: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 9. i 10.04.2012. g.05.03. Seminar 600-4: Za Šabačku gimnaziju Šabac, Regionalni centar Šabac, 03. i 04.03.2012.g.

Seminar 149-3: Za učesnike iz kruševačkih srednjih i osnovnih škola, 27. i 28.04.2013.g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.47
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.59
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.24
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.35
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.65
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.29
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.71
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.65
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.65
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.65
Prosečna ocena za seminar: 3.52

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Ekstra
• Pridržavati se satnice; više informacija od izlagača, stalno isticanje iskustva i godina rada (psihologija je društvena nauka koja se tazvija kroz vreme).
• Zahtevam topli obrok!


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
• Ostvaren standardan nivo realizacije programa i potvrđena opravdanost planiranih promena usmerenih na povećanje efikasnosti i kvaliteta programskih sadržaja.
• Adekvatne reakcije značajnog broja učesnika u okviru evaluacije prvog radnog dana.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

• Uočljivo prisustvo i ispoljavanje negativne motivacije za učešće na seminaru (posebno prvog radnog dana) malog, ali u odnosu na veličinu grupe ipak značajnog broja učesnika.
• Nepotreban incident u fazi regulisanja formalnih obaveza učesnika vezanih za potpisivanje spiska koji se u originalnoj formi dostavlja Zavodu.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Ništa.
• Način rada, primeri, diskusije.
• Primeri i prakse
• Obrazlaganje i timski rad ekipe predavača.
• Raspoloženost realizatora za saradnju.
• Kratko predavanje pa komentari učesnika.
• Upitnik za nastavnike; Škola 1981-2012.
• Tema seminara, opuštena atmosfera, radionice.
• Komunikacija.
• Komunikacija.
• Staloženost predavača na provokacije i neprijatne komentare pojedinih učesnika.
• Upitnik; Poređenje 1981 i 2012. god.; uglavnom sve pozitivno.
• Slovenačko upoređenje 1981-2012. g.
• Ništa.
• Komunikacija

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Prikazivanje filma koji nema veze sa razrednim starešinstvom.
• Mnogo pauza.
• Previše rasprave.
• Mnogo digresija u toku predavanja.
• Što nema mnogo praktičnih stvari.
• Povremene duge digresije na „večite teme“ prosvetara; negativno naelektrisane kolege, seminar nije prinudan.
• Ponašanje pojedinih „prosvetnih“ radnika.
• Dužina trajanja obrade tematike

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Veću dinamiku, kraće trajanje
• Da nam date predloge za neke situacije u koje razredni starešina dolazi.
• Skratiti pauze, da bi se što pre završilo.
• Efikasniji rad.
• Da ubrzamo postupak i skratimo pauze.
• Što više radionica.
• Isti postupak
• Ma, rešićete vi to !
• Predlažem da ih maksimalno ignorišete! Sve najbolje!
• Konkretni primeri iz prakse i njihovo rešavanje.
• Kvalitetna izlaganja bez improvizacija.
• Puniji sendvič 

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima i šta treba znati o konfliktima.. 4.23
• Kako reagujemo na konflikte u školi,od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.12
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.23
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika kroz proces medijacije.. 4.23
• Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja.. 4.35

2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.65
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.53
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.71
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.71
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.59 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Seminar je uglavnom uspešan. Ovaj seminar doprineće da uspešnije obavljam dužnost odeljenjskog starešine.
• Što više radionica.
• Slovenci su ekstra! Živela 1981. g.
• Devojke su u redu, «Pantelija» upada u reč i dekoncentriše.
• Izvanredni ste!
• Da se češće viđamo 
• Seminar je bio odličan. Posebno mi se svidelo to što smo dobili «Uputstvo za rad odeljenjskog starešine sa učenicima» - mogući problemi i načini njihovog rešavanja.