Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Uvodna napomena za sve izveštaje

Evaluacija ovog seminara obavlja se putem nekoliko instrumenata:
• listića za dnevnu evaluaciju (popunjavaju ga učesnici prvog radnog dana za program 600, odnosno prvog i drugog za seminar 601),
• Evaluacionog lista autora programa (popunjavaju ga učesnici na kraju poslednjeg radnog dana),
• zabeleški realizatora programa tokom seminara i za vreme organizovanih kontakata sa učesnicima u fazi primene stečenih znanja i umenja,
• Upitnika Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja (popunjavaju ga učesnici na kraju poslednjeg radnog dana) i
• Dnevnika aktivnosti odeljenjskog starešine (popunjavaju ga učesnici nakon realizacije bar jedne radionice iz “Uputstva za rad odeljenjskog starešine sa učenicima na realizaciji njihovih participativnih prava”).

Autori su se opredili za najjednostavniju strukturu izveštavanja o realizaciju.
Za svaki realizovan seminar najpre se navode SVI podaci koji su upućeni Zavodu, a traženi su u okviru Upitnika koji popunjavaju učesnici.
Nakon toga (može, ali i ne mora uvek), autori kratko komentarišu prikazane podatke kroz poređenje sa sličnim iz Evaluacione liste autora, ali sa ukazivanjem na izjašnjavanje učesnika o značajnosti programskih sadržaja kroz koje su učesnici prošli tokom trajanja seminara.
Vizuelnu predstavu o uslovima rada i učesnicima, zainteresovani mogu dobiti posetom stranici sajta pod nazivom „Galerija“.
Video zapise sa izjavama učesnika možete videti samo za one seminare kada su bila obezbeđena adekvatna tehnička sredstva, tj. kada su bili predstavnici lokalnih elektronskih medija. Naravno, njihovo mesto je na strani „O nama“.
Nadamo se da ćete biti zadovoljni izveštavanjem. U svakom slučaju, kontaktirajte nas.

Seminar 600-1: Za osnovne škole sa područja opštine Bogatić; Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

REZULTATI IZ UPITNIKA ZAVODA ZA UČESNIKE SEMINARA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.56
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.70
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.52
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.56
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.67
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.63
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.67
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ...3.81
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.19
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara...3.59
Prosečna ocena za seminar:3.59

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Svidelo mi se.
• Treba više ovakvih seminara.
• Dođite nam opet!!!
• Bilo je naporno, ali sam zadovoljna onim što sam čula.
• Seminar je primenljiv u praksi, što je i najbitnije, ipak ostaje nam vreme i naš trud kako bismo i primenili sve što smo naučili.
• Seminar je potreban i učenicima i dobro je što smo dobili materijal.
• Nastavite ovako !
• Sve je korektno.
• Sadržaji seminara su isti a nazivi samo drugačiji.
• Voditelji seminara su super.
• Više praktičnih primera. Manje grupe bi obezbedile veću aktivnost učesnika.
• Zanimljiv. Koristan u rešavanju problema u odeljenju.
• Potrebno je organizovati više ovakvih seminara.

ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Pre svega činjenica da su se među učesnicima našli predstavnici svih 6 osnovnih škola, što je zasluga Opštinske uprave Bogatić i načelnika za društvene delatnosti, i da su oba radna dana funkcionisali kao da su svi iz iste škole.
Svi aspekti koji obezbeđuju sagledavanje značaja programskih sadržaja, kao i nivoa uspeha u njihovoj realizaciji (prisutni u Upitniku Zavoda i Evaluacionoj listi autora), po mišljenju
učesnika zaslužuju odličnu ocenu (izuzetak su radni blok «Kako reagujemo na konflikte u
školi»-4.48, i blok «Aktivnosti posle seminara» - 4.37).
Pojedinačni pokazatelji iz Evaluacione liste kreću se u rasponu od 4.52 do 4.81 (atmosfera u
grupi, ukupna ocena za seminar, rad voditelja, organizacija seminara i materijal za učesnike)
Voditelji seminara su posebno zadovoljni odatim priznanjem učesnika (Upitnik Zavoda)za davanjem povratnih informacija na njihova postavljena pitanja (3.81), kao ocenom za jasnost i razumljivost načina izlaganja (3.67), i posebno stavom učesnika da će im sve što je zajedno pomoći da unaprede sopstveni rad (3.63), pri čemu su im primenjene tehnike i oblici rada obezbedili neophodno učenje (3.52).
I ako ocena nije odlična, već «jaka četvorka» (4.37), voditelji su posebno zadovoljni nivoom
značajnosti koji su učesnici dodelili radnom bloku «Aktivnosti posle seminara-mogući
problemi i načini rešavanja» (iz Evaluacione liste autora).

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Škola-domaćin uradila je sve najbolje što je mogla kada su uslovi za realizaciju programa u
pitanju, ali su ostale primedbe nekih učesnika koji nisu bili zadovoljni prostorom školske
trpezarije i opremom u njoj, pre svega stolicama. Zbog toga je prosečan stav u vezi sa ovim jedini bio na nivou vrlo dobre ocene, koja se uvek može i mora smatrati poželjnom.