Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Stručni skupovi

29.09. Stručni skup - savetovanje S12092015 ("Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice"), OŠ "Ilija Garašanin" Grocka, 27.09.2015. g.17.04. Stručni skup - savetovanje S5402014 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 12.04.2014.g.07.04. Stručni skup-savetovanje S5262014 ("Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja"), Mutzička škola "Petar Krančević", Sremska Mitrovica, 5.04.2014.g.16.02. Stručni skup - savetovanje S4952013 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 13.02.2014.g.19.12. Stručni skup - savetovanje S4122013 ("Edukacija roditelja kao jedna od predpostavki uspešne saradnje škole i porodice"), Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo" u Valjevu, 12.12.2013.g.16.06. Stručni skup-savetovanje S2612013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja), OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, 15.06.2013.g.09.06. Stručni skup-savetovanje S2112013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja) RC Šabac, 8.06.2013.g.23.05. Stručni skup S2102013 (Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice), RC Šabac, 18.05.2013.g.

Stručni skup S2102013 (Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice), RC Šabac, 18.05.2013.g.

1. PROGRAM SAVETOVANJA

Plenarni rad:
• Uvodno izlaganje: „Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“

Rad po grupama:
• I grupa: „Postojeći oblici i sadržaji saradnje sa roditeljima i njihovi efekti“
• II grupa: „Mere koje preduzima škola sa ciljem da stimuliše saradnju sa roditeljima učenika“
• III grupa, moderator: „Znanja i veštine neophodni roditeljima za uspešniju saradnju sa školom“

Plenarni rad:
• Razmatranje i usvajanje izveštaja o ishodima rada I, II i III grupe

• Razmatranje i usvajanje zaključaka, predloga i odluke savetovanja

• Evaluacija rada skupa


2. NEPOSREDAN REZULTAT SAVETOVANJA


Rezime zaključaka savetovanja

Na osnovu utvrđenih pojedinačnih zaključaka, učesnici su formulisali i usvojili sledeći rezime:
Učesnici konstatuju da je potvrđena početna hipoteza savetovanja da „Postoji potreba organizovanja edukacije roditelja na način i sa sadržajima koji će obezbediti uspešniju saradnju škole i porodice“.
Na osnovu ovakvog stava, i utvrđenih potreba, učesnici su definisali i usvojili sledeće mere koje bi trebalo da budu preduzete da bi bar deo zaključaka, za čiju realizaciju objektivno postoje uslovi, već u narednoj školskoj godini mogao da bude proveren u okviru realizacije saradnje škole i porodice.

Predlozi savetovanja

I Na nivou škola
1. Da se u fazi formulisanja plana rada škola za školsku 2013/2014. godinu, u segmentima koji se odnose na saradnju škole i porodice, razmotre svi zaključci do kojih su došli učesnici ovog stručnog skupa i, u skladu sa stanjem i potrebama škole, iz njih uključe oni elementi za koje se pretpostavlja da će poboljšati saradnju škole i porodice.
Da se posebno obrati pažnja o značaju celovitog pristupa problematici saradnje sa roditeljima i planski unaprede aktivnosti praćenja, analize i stalnog unapređivanja ove značajne aktivnosti.
2. Da škole u fazi planiranja i usvajanja plana stručnog usavršavanja zaposlenih za školsku 2013/2014. školsku godinu, posebno izraze interes da što veći broj njih učestvuje u ovom konkretnom obliku stalnog stručnog usavršavanja, i time obezbede stvaranje „kritične mase“ prosvetnih radnika, neophodne za pokretanje konkretnih mera na nivou škola, lokalne zajednice i Ministarstva prosvete.
3. Da svaka škola razmotri i podrži inicijativu u vezi uloge i statusa funkcije odeljenjskog starešine.
4. Da se sve obrazovne institucije sa područja Grada Šapca upoznaju sa suštinom i ciljevima inicijativa „I roditelji se pitaju“ i podrže predlog Gradskoj upravi da se pridruži ovoj inicijativi koju podržava Ministarstvo prosvete.
II Na nivou Gradske uprave
1. Da Gradska uprava Šapca donese odluku o uključenju u inicijativu „I roditelji se pitaju“, čiji je osnovni cilj unapređenje razvoja, obrazovanja i života dece, stvaranjem uslova za aktivnije i kvalitetnije učešće roditelja u donošenju odluka koje se tiču dece, kako u školama, tako i na nivou Grada.
Da Gradska uprava obezbedi uslove da se do kraja kalendarske 2013. godine, u saradnji sa školama, osnuje i stavi u funkciju Savet roditelja Grada.
U fazi stvaranja uslova za donošenje odluke, od Gradske uprave se očekuje da podrži sve aktivnosti koje treba preduzeti za potpunu transparentnost svih aspekata akcije, što podrazumeva i obezbeđenje podrške lokalnih sredstava javnog informisanja.
III Na nivou Školske uprave/Ministarstva prosvete
1. Da podrži inicijativu da se za rad odeljenjskog starešine kao stručnog organa (odrednica iz posebnih zakona) utvrde posebni standardi znanja, veština i vrednosnih stavova, što bi značilo pokretanje inicijative za dopunu člana 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sadržajima koji se odnose odeljenjskog starešinu.
Da se nakon usvajanja standarda razmotri i definiše status odeljenjskog starišine sa aspekta vrednovanja sadržaja rada i odgovornosti koje zaposleni pri obavljanju ove funkcije imaju.
2. Da se, na osnovu mišljenja prosvetnih savetnika, napravi procena stanja kvaliteta i funkcionalnosti ključnih školskih dokumenata – godišnjih izveštaja o radu i planova rada škola, i da se oceni i obezbedi njihova funkcionalnost i povezanost sa procesom samovrednovanja, razvojnog planiranja i finansiranja rada škola.

Da bi se pokrenule pomenute aktivnosti, i krenulo u zajedničku akciju angažovanja na unapređivanje saradnje škole i porodice, učesnici su formulisali i usvojili sledeću

O D L U K U

1. Da se izveštaj sa zaključcima i predlozima ovog stručnog skupa dostavi svim školama, lokalnim zajednicama i Školskoj upravi sa područja na kome se nalaze škole u kojima su zaposleni učesnici savetovanja.
Ovu odluku treba da realizuje organizator stručnog skupa – Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Šapcu, najkasnije 15 dana od dana dobijanja izveštaja.
2. Da se svi faktori koji utiču na ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada, kojima se dostavljaju zaključci savetovanja, izjasne o njima, i o tome obaveste Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih obrazovanju, kako bi time bio obezbeđen primarni podsticaj svakom sledećem savetovanju sa istom temom.
Povratne informacije trebale bi da budu dostavljene do 20. juna 2013. g.


3. REZULTATI EVALUACIJE STRUČNOG SKUPA

Evaluacioni instrument je upitnik autorsko-realizatorskog tima koji je napravljen prema strukturi upitnika Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja koji se primenjuje za evaluaciju seminara, ali je po sadržaju primeren zahtevima i specifičnostima stručnih skupova kao posebnog oblika stalnog stručnog usavršavanja.

3.1. Ocene učesnika

Prosečna ocena skupa iznosi 3.58 (maksimalna je 4.00).
Po elementima vrednovanja rezultati su sledeći:
1. Definisani ciljevi i zadaci skupa su ostvareni...3.45
2. Sve planirane teme i sadržaji razmatrani su na skupu...3.30
3. Oblici rada, metode i tehnike primenjeni na skupu obezbeđuju aktivno učešće većine učesnika...3.34
4. Skup je održan u okviru predviđene satnice...3.59
5. Skup je dobio na značaju stvaranjem optimalne radne atmosfere za aktiviranje prethodnih znanja i iskustava učesnika...3.66
6. Moderatori daju povratne informacije na pitanja učesnika, doprinose kvalitetu razmene mišljenja i ostvarenju zadataka skupa...3.66
7. Ukupan rad moderatora je usklađen i efikasan...3.55
8. Učešće na ovom skupu doprinosi podizanju nivoa uvažavanja mišljenja i stavova zaposlenih u obrazovnim ustanovama, kao i stepena verovatnoće da oni u većoj meri i efikasnije mogu da utiču na kreiranje neophodnih promena u sopstvenim sredinama i na širem planu...3.45
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešan rad skupa...3.86
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji skupa...3.59

3.2. Zapažanja i predlozi učesnika

• Nismo bili obavešteni o učešću roditelja.
• Mislim da bi iz naše škole bilo zainteresovanih roditelja.
• Potpuno informisani o svemu što je bilo potrebno izložiti na skupu, potpuno otvoreni moderatori za sve nove inicijative i sugestije. Sve ovo će pokrenuti jedan veliki zamajac u akciji „I roditelji se pitaju".
• Komentar zaključka: Procedura za izbor razrednog starešine po srednjim školama (kriterijumi, ko donosi odluku) postoji ali nije u redu jer se koristi kao rešenje za norme i nema veze sa pedagoškom suštinom.
• Izuzetno konstruktivan rad sa odlukama uz razmenu iskustva.
• Zainteresovana za dalju saradnju!!!
• Započeta je zanemarena, a vrlo bitna oblast u radu škola.
• Svaka čast!

3.3. Zapažanja autorsko-realizatorskog tima o realizovanom stručnom skupu
(Iz izveštaja koji se dostavlja Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane skupa koji ste realizovali?

Učesnici su potvrdili opravdanost i značaj organizovanja savetovanja posvećenog problematici saradnje škole i porodice i definisali mesto koje bi edukacija roditelja mogla da ima u pogledi njene uspešnosti.
Prisutnost gostiju – roditelja koji su od početka do kraja bili aktivni učesnici savetovanja i sadržajem svog učešća potvrdili da je moguće doći do prvog koraka koji će voditi objedinjavanju i usmeravanju objektivnih potencijala koje dve strane mogu staviti u funkciju ostvarivanja uspešnog obrazovanja i vaspitanja dece koja su im zajednička briga.
Uočeno je prisustvo realnog – skromnog optimizma o stvarnim dometima konačnih ishoda savetovanja i prisutna procena da će biti moguće ostvariti postavljene zadatke ako se potvrdi postojanje raspoloženja i spremnost većeg broja zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama da uzmu učešće na skupovima sa ovom temom.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali).
Zbog organizacionih problema organizatora skupa, izostao je od strane autorsko-realizatorskog tima očekivan broj učesnika iz obrazovnih institucija, kao i predstavnika lokalne zajednice i Školske uprave.
Reč je o faktorima čiji su podsticaji neophodni onim snagama koje smatraju da je poboljšanje saradnje škole i porodice neophodno i moguće.