Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Stručni skupovi

29.09. Stručni skup - savetovanje S12092015 ("Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice"), OŠ "Ilija Garašanin" Grocka, 27.09.2015. g.17.04. Stručni skup - savetovanje S5402014 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 12.04.2014.g.07.04. Stručni skup-savetovanje S5262014 ("Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja"), Mutzička škola "Petar Krančević", Sremska Mitrovica, 5.04.2014.g.16.02. Stručni skup - savetovanje S4952013 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 13.02.2014.g.19.12. Stručni skup - savetovanje S4122013 ("Edukacija roditelja kao jedna od predpostavki uspešne saradnje škole i porodice"), Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo" u Valjevu, 12.12.2013.g.16.06. Stručni skup-savetovanje S2612013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja), OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, 15.06.2013.g.09.06. Stručni skup-savetovanje S2112013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja) RC Šabac, 8.06.2013.g.23.05. Stručni skup S2102013 (Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice), RC Šabac, 18.05.2013.g.

Stručni skup-savetovanje S2112013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja) RC Šabac, 8.06.2013.g.

1. PROGRAM SAVETOVANJA

Plenarni rad:
• Uvodno izlaganje: „Informisanje u školi kao faktor podsticaja njenom uspešnom funkcionisanju“

Rad po grupama:
• I grupa: Analiza problema zaposlenih u školi nastalih kao posledice neadekvatnog procesa informisanja, njihovi uzroci i moguće mere otklanjanja

• II grupa: Analiza problema učenika i roditelja kao posledice neadekvatnog procesa informisanja u školi, njihovi uzroci i moguće mere otklanjanja

• III grupa: Analiza problema zaposlenih u obrazovanju koji su tražili informacije od javnog značaja, ali su im te informacije uskraćene – objektivno stanje, neposredne posledice i efikasni načini eliminisanja takvih slučajeva

Plenarni rad:
• Razmatranje i usvajanje izveštaj o ishodima rada I, II i III grupe

• Razmatranje i usvajanje zaključaka, predloga i odluke savetovanja

• Evaluacija rada skupa


2. NEPOSREDAN REZULTAT SAVETOVANJA

Tekst završnog dokumenta savetovanja

Rezime zaključaka

Na osnovu prethodno utvrđenih zaključaka, učesnici smatraju da je savetovanjem ostvareno sledeće:
• Utvrđen je značaj i stanje informisanja u školi kao sistemu i procenjen uticaj na njen rad i rezultate rada;
• Izvršena je analiza problema zaposlenih, učenika, roditelja i lokalne zajednice koji su nastali kao posledica postojećeg stanja informisanja, utvrđeni uzroci i predlozi mogućih mera za poboljšanje stanja;
• Sagledano je stanje u vezi traženih, a uskraćenih informacija, kao i način na koji se problemi ove vrste mogu otkloniti.
Na osnovu prethodnih konstatacija, učesnici su zaključili da su postavljeni cilj i zadaci savetovanja ostvareni.

U želji da se ishodi savetovanja razmotre na širem planu, proceni njihova vrednost i stvore elementarni uslovi da ono što je najbolje što pre bude provereno u svakodnevnoj obrazovno – vaspitnoj praksi, učesnici su, na osnovu konstatovanih potreba i u skladu sa svojim očekivanjima usvojili sledeći


Predlog mera

Na nivou škola
1. Da se svi zaposleni u obrazovno-vaspitnim ustanovama koje su imale svoje učesnike upoznaju sa ishodima rada savetovanja, kao i da naprave procenu da li bi njihovo brojnije učešće na skupu sa ovakvom temom predstavljalo dodatan doprinos kvalitetu, realnosti i pouzdanosti ishoda savetovanja na širem planu.

2. Da članovi radne grupe ili tima za izradu predloga plana rada škole za školsku 2013/14. godinu, u skladu sa postojećim stanjem informisanja i potrebama škole, razmotre predloge savetovanja i preduzmu one mere koje im odgovaraju, imajući posebno u vidu sadržaje standarda kvaliteta rada u obrazovno vaspitnim ustanovama.
3. Da članovi Tima za samovrednovanje i Tima za razvojno planiranje razmotre položaj i aktuelno stanje informisanja u školi i naprave procenu da li se može još nešto uraditi „da bi dobro bilo još bolje“ ili „da se stvari pokrenu sa mrtve tačke“.
4. Da se škole sa područja grada/opštine upoznaju sa suštinom i ciljevima inicijative „I roditelji se pitaju“ i podrže predlog da se lokalne samouprave pridruže ovoj inicijativi koju podržava Ministarstvo prosvete.

Na nivou gradske/opštinske uprave
1. Da gradska/opštinska uprava, na način koji smatra pogodnim, uz doprinos predstavnika lokalne samouprave u organima upravljanja škola, sagleda „svoju sliku“ stanja informisanja na relaciji obrazovne insitucije – gradska/opštinska uprava i obrnuto, usaglasi je sa stavovima zaposlenih i podrži njihove napore usmerene na unapređivanje ove značajne aktivnosti u interesu pre svega boljeg funkcionisanja škola, ali i bolje saradnje sa lokalnom samoupravom i lokalnom zajednicom u celini.
2. Da donese odluku o uključenju u inicijativu „I roditelji se pitaju“, čiji je osnovni cilj unapređenje razvoja, obrazovanja i života dece, stvaranjem uslova za aktivnije i kvalitetnije učešće roditelja u donošenju odluka koje se tiču dece, kako u školama, tako i na nivou grada/opštine.
Odluka bi trebala da obezbedi da se do kraja kalendarske godine konstituiše i stavi u funkciju Savet roditelja grada/opštine.
3. Da se na nivou Skupštine grada/opštine donese odluka o pokretanju aktivnosti, najpre u okviru škola, a zatim i u mesnim zajednicama, čiji je cilj edukacija zaposlenih u obrazovanju, roditelja učenika, ali i svih ostalih građana o načinu pristupa informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti.
U okviru te odluke, grad/opština bi mogao posebno da stimuliše sve one školske sredine koje bi o istim sadržajima htele da edukuju i svoje učenike, i njihove roditelje.
4. Da gradska/opštinska uprava organizuje poseban sastanak predstavnika škola i predstavnika lokalnih sredstava informisanja, obezbedi razmenu mišljenja i donošenje predloga prvih konkretnih mera unapređenja informisanja u oba smera, i utvrdi oblike i sadržaje njihove konkretne podrške realizaciji tih predloga.

Na nivou Školske uprave/Ministarstva prosvete
1. Da se u okviru procesa praćenja, samovrednovanja i eksternog vrednovanja rada škola, obrati dodatna pažnja na informisanje i pomogne školama da se ono, sa aspekta očekivanja Ministarstva prosvete, unapredi.

2. Da se organizuju tribine od strane Školske uprave Valjevo sa ciljem osnaživanja svih zaposlenih u školama da pravo dostupnosti svih informacija bude dvosmerno od Ministarstva do zaposlenog i obratno, bez straha i elemenata mobinga.

Na nivou Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
1. Da Služba Poverenika, ukoliko škole i Gradska uprava dogovore aktivnosti sa ciljem neke vrste edukacije zaposlenih u školama, roditelja i učenika o značaju i ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, podrži ovu akciju na način koji predstavlja sadržaj rada Sektora za unapređenje prava javnosti da zna koji ova institucija ima.

Da bi se pokrenule pomenute aktivnosti i krenulo u zajedničku akciju angažovanja na unapređivanju informisanja u školama, učesnici savetovanja doneli su sledeću

O D L U K U

1. Da se završni dokument ovog savetovanja dostavi svim školama iz kojih su bili učesnici, Gradskoj upravi Šapca, Školskoj upravi Valjevo (a ona, ako proceni da je opravdano, svim opštinskim i gradskim upravama na području svoje nadležnosti) i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Ovu odluku treba da realizuje organizator skupa – Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Šapcu, najkasnije pet dana od dana dobijanja izveštaja autorsko-realizatorskog tima.
2. Da se svi oni kojima se dostavljaju zaključci i predlozi savetovanja, načelno izjasne o njima i o tome pošalju povratnu informaciju Regionalnom centru do 1.09.2013. godine.


3. REZULTATI EVALUACIJE STRUČNOG SKUPA

Evaluacioni instrument je upitnik autorsko-realizatorskog tima koji je napravljen prema strukturi upitnika Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja koji se primenjuje za evaluaciju seminara, ali je po sadržaju primeren zahtevima i specifičnostima stručnih skupova kao posebnog oblika stalnog stručnog usavršavanja.

3.1. Ocene učesnika

Prosečna ocena skupa iznosi 3.74 (maksimalna je 4.00).

Po elementima vrednovanja rezultati su sledeći:
1. Definisani ciljevi i zadaci skupa su ostvareni...3.71
2. Sve planirane teme i sadržaji razmatrani su na skupu...3.81
3. Način rada primenjen na skupu obezbeđuju aktivno učešće većine učesnika...3.90
4. Skup je održan u okviru predviđene satnice...3.09
5. Na skupu je ostvarena radna atmosfera koja stimuliše aktiviranje prethodnih znanja i iskustava učesnika...3.76
6. Moderatori daju povratne informacije na pitanja učesnika i time doprinose kvalitetu razmene mišljenja i ostvarenju zadataka skupa...3.95
7. Ukupan rad moderatora je usklađen i efikasan...3.76
8. Učešće na ovom skupu doprinosi podizanju nivoa uvažavanja mišljenja i stavova zaposlenih u obrazovnim ustanovama, kao i stepena verovatnoće da oni u većoj meri i efikasnije mogu da utiču na kreiranje neophodnih promena u sopstvenim sredinama i na širem planu...3.57
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešan rad skupa...3.95
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji skupa...3.90


3.2. Zapažanja i predlozi učesnika
• Skup ispunio očekivanja. Podsticajan, informativan, sjajni realizatori. Atmosfera za poželeti (ne obazireš se na vreme i po objavljenom završetku žališ što ne traje još maaalo). Nadam se da će kolege kojima ću preneti iskustva, poželeti da se uključe u naredno održavanje ovog skupa.
• U narednom periodu je neophodno da na ovu temu se više govori i bude uključeno više aktera.
• Ovakvih supova treba da bude više. Mnogo toga se nauči, prosvetni radnici shvataju ozbiljnost svog poziva i struke.
• Dobro obrađena tema, jako zainteresovana grupa za rad, efikasni i retko motivisani – to je pohvala i grupi i organizatorima seminara – skupa!
• Smatram da je izuzetno značajna tema za sve segmente u školi i da je dobro što je pokrenuta. Tim sjajno radi. Atmosfera odlična, učesnici vrlo stimulisani od strane tima za razgovor i iznošenje različitih stavova i mišljenja. Odlično!
• Kvalitetna radna grupa. Jasni voditelji. Interesantna tema. Konkretni zaključci.
• Odlična je i značajna krilatica koja je pomenuta: „Za promene potrebna je kritična masa!“.
• Dobro je bilo, a i učesnici nisu bili loši
• Jako sam zadovoljna načinom rada moderatora i njihovim odnosom prema učesnicima.
• Kao i uvek aktivno i pozitivno  .Dobra stvar je i druženje sa kolegama iz drugih ustanova – škola, kao i razmena iskustva.
• Da voditelji manje hodaju dok govore ili neki od voditelja govori.
• Adekvatna sistematizacija zaključaka, sviđa mi se ideja o davanju povratnih informacija nakon slanja zaključaka sa stručnog skupa različitim institucijama.

3.3. Zapažanja autorsko-realizatorskog tima o održanom stručnom skupu
(Iz izveštaja koji se dostavlja Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane skupa koji ste realizovali?

Visok nivo motivisanosti učesnika za rad.
Već posle prvog koraka u okviru grupnog rada, učesnici skupa su svojski "zagrizli" temu i brzo obezbedili nivo i kvalitet razmene mišljenja koji je vodio uspešnoj analizi postojećeg stanja, pravim zaključcima i predlozima mera za poboljšanje stanja informisanja u školi kao sistemu.
Posebno je bio značajan rad učesnika na sagledavanju problematike informisanja između škole i lokalne zajednice i obrnuto, uz naročito obraćanje pažnje na rad lokalne samouprave i moguće doprinose na planu dodatnog poboljšanja međusobnog informisanja, a samim tim i obezbeđenja još bolje komunikacije i očekivanih rezultata obrazovno-vaspitnog rada, i pozitivnih uticaja obrazovno-vaspitnih organizacija na kvalitet života u društvenoj sredini kojoj one pripadaju.
Dobijena je potvrda opredeljenja autorsko-realizatorskog tima da na stručnim skupovima, koji su odobreni kao konkretan oblik stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju, uzmu ravnopravno učešće predstavnici svih zainteresovanih za rad i rezultate rada škola.
Ovo savetovanje je u tom smislu imalo jedan izuzetno pozitivan primer (predstavnica Gradske uprave-odeljenja za društvene delatnosti), i mnogo više negativnih.
Bila je srećna okolnost da je među učesnicima bilo osoba koje su obavljale poslove i zadatke direktora i sekretara škole, što je značajno kompenzovalo odsustvo aktivnih predstavnika škola koji trenutno obavljaju te funkcije.
Odsustvo (pozvanih) predsednika saveta roditelja škola bio je nedostatak koji se, u kvalitativnom pogledu, teško mogao nadoknaditi u potrebnoj meri.
Tok i ishodi ovog savetovanja obezbedili su autorsko-realizatorskom timu, pored potvrde osnovne koncepcije stručnog skupa (cilj, zadaci, način rada, forma završnog dokumenta sa zaključcima, predlozima i odlukom) dragocene podatke o vrlo konkretnim merama unapređenja rada tima već na prvom naredom savetovanju sa istom temom.
Završni dokument savetovanja predstavlja izuzetnu osnovu i podršku radu učesnika na svakom sledećem skupu sa istom temom. Istovremeno, sadržaj ovog dokumenta obezbeđuje dovoljno elemenata za sagledavanje postojećeg stanja i pravca delovanja u svakoj sredini koja oseća potrebu za poboljšanje obima i kvaliteta informisanja kao vrlo značajnog faktora uspešnosti.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali).
Bez problema.