Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Stručni skupovi

29.09. Stručni skup - savetovanje S12092015 ("Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice"), OŠ "Ilija Garašanin" Grocka, 27.09.2015. g.17.04. Stručni skup - savetovanje S5402014 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 12.04.2014.g.07.04. Stručni skup-savetovanje S5262014 ("Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja"), Mutzička škola "Petar Krančević", Sremska Mitrovica, 5.04.2014.g.16.02. Stručni skup - savetovanje S4952013 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 13.02.2014.g.19.12. Stručni skup - savetovanje S4122013 ("Edukacija roditelja kao jedna od predpostavki uspešne saradnje škole i porodice"), Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo" u Valjevu, 12.12.2013.g.16.06. Stručni skup-savetovanje S2612013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja), OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, 15.06.2013.g.09.06. Stručni skup-savetovanje S2112013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja) RC Šabac, 8.06.2013.g.23.05. Stručni skup S2102013 (Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice), RC Šabac, 18.05.2013.g.

Stručni skup-savetovanje S2612013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja), OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, 15.06.2013.g.

1. PROGRAM SAVETOVANJA

Plenarni rad:
• Uvodno izlaganje: „Informisanje u školi kao faktor podsticaja njenom uspešnom funkcionisanju“

Rad po grupama:
• I grupa: Analiza problema zaposlenih u školi nastalih kao posledice neadekvatnog procesa informisanja, njihovi uzroci i moguće mere otklanjanja

• II grupa: Analiza problema učenika i roditelja kao posledice neadekvatnog procesa informisanja u školi, njihovi uzroci i moguće mere otklanjanja

• III grupa: Analiza problema zaposlenih u obrazovanju koji su tražili informacije od javnog značaja, ali su im te informacije uskraćene – objektivno stanje, neposredne posledice i efikasni načini eliminisanja takvih slučajeva

Plenarni rad:
• Razmatranje i usvajanje izveštaj o ishodima rada I, II i III grupe

• Razmatranje i usvajanje zaključaka, predloga i odluke savetovanja

• Evaluacija rada skupa


2. NEPOSREDAN REZULTAT SAVETOVANJA

Rezime zaključaka
Na osnovu usvojenih pojedinačnih zaključaka, učesnici smatraju da je savetovanjem ostvareno sledeće:
• Utvrđen je značaj i stanje informisanja u školi kao sistemu i procenjen uticaj na njen rad i rezultate rada;
• Izvršena je analiza problema zaposlenih, učenika, roditelja i lokalne zajednice koji su nastali kao posledica postojećeg stanja informisanja, utvrđeni uzroci i predlozi mogućih mera za poboljšanje stanja;
• Sagledano je stanje u vezi traženih, a uskraćenih informacija, kao i način na koji se problemi ove vrste mogu otkloniti.
Na osnovu prethodnih konstatacija, učesnici su zaključili da su postavljeni cilj i zadaci savetovanja ostvareni.

U želji da se ishodi savetovanja razmotre na širem planu, proceni njihova vrednost i stvore elementarni uslovi da ono što je najbolje što pre bude provereno u svakodnevnoj obrazovno – vaspitnoj praksi, učesnici su, na osnovu konstatovanih potreba i u skladu sa svojim očekivanjima, usvojili sledeći

PREDLOG MERA

Na nivou škola
1. Da se svi zaposleni u obrazovno-vaspitnim ustanovama koje su imale svoje učesnike upoznaju sa rezultatima rada savetovanja, kao i da naprave procenu da li bi njihovo brojnije učešće na skupu sa ovakvom temom predstavljalo dodatan doprinos kvalitetu, realnosti i pouzdanosti ishoda savetovanja na širem planu.
2. Da članovi radne grupe ili tima za izradu predloga plana rada škole za školsku 2013/14. godinu, u skladu sa postojećim stanjem informisanja i potrebama škole, razmotre predloge savetovanja i preduzmu one mere koje im odgovaraju, imajući posebno u vidu sadržaje standarda kvaliteta rada u obrazovno vaspitnim ustanovama.
3. Da članovi Tima za samovrednovanje i Tima za razvojno planiranje razmotre položaj i aktuelno stanje informisanja u školi i naprave procenu da li se može još nešto uraditi „da bi dobro bilo još bolje“ ili „da se stvari pokrenu sa mrtve tačke“.
Pri tome se mora insistirati na jasnom definisanju lične odgovornosti, i to tako što će po svim pitanjima informisanja biti identifikovani i „predajnici“ i „prijemnici“, kako kod informativnih tokova unutar škole, tako i u komunikaciji sa subjektima iz društvene sredine.
4. Da se na sednicama pedagoškog kolegijuma i nastavničkog veća razmotre potrebe i donese odluku o tome da se u kompetencije odeljenjskog starešine uključe i one vezane za pripremu i razmenu informacija sa različitim strukturama u okviru škole, sa roditeljima i subjektima iz lokalne zajednice.
Implikacije ove odluke najpre bi trebale da se odraze na planove stručnog usavršavanja kroz programe koji obezbeđuju kompetencije vezane za komunikaciju i saradnju.
5. Da direktori škola i organi upravljanja sa svog aspekta razmotre postojeće stanje informisanja u školi i, ako postoji potreba, utvrde mere koje će obezbediti da se sve relevantne informacije učine javnim na način koji najviše odgovara zaposlenima.
6. Da se status sekretara škole (pre svega kroz sadržaj Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta koju donosi direktor škole) izdigne iznad nivoa običnog administratora i stavi u poziciju značajnog faktora uticaja sa aspekta važećih pravnih normi, i kad je u pitanju rad pojedinaca (posebno odeljenjskih starešina), i stručnih organa, saveta roditelja, učeničkog parlamenta.
U vezi sa ovim predložen je i primer dobre prakse kao što je održavanje sednica nastavničkih veća „u proširenom sastavu“, na koje će, u zavisnosti od teme, biti pozivani sekretar škole i predstavnici Učeničkog parlamenta, Školskog odbora, Saveta roditelja.
7. Da se škole sa područja Opštine na pogodan način upoznaju sa suštinom i ciljevima inicijative „I roditelji se pitaju“ i kroz odluku Nastavničkog veća i Saveta roditelja podrže predlog da se lokalna samouprava pridruže ovoj inicijativi koju podržava Ministarstvo prosvete.
Učesnici savetovanja smatraju da je neophodno pronaći način da se organizuju edukacije za roditelje, te da se u edukacije uključe upravo oni roditelji koji su inače nezainteresovani za rad škole.
Uključivanje roditelja u edukacije i druge aspekte školskog života treba bude regulisano pravilnikom/protokolom.
Osim toga, predlaže se sveobuhvatnije, ciljano uključivanje roditelja u sve aspekte funkcionisanja škole, a u cilju ravnomernije raspodele moći i odgovornosti između dva sistema (npr. roditelji zaduženi za pratnju na izletu/ekskurziji i sl.)

Na nivou Opštinske uprave
1. Da Opštinska uprava, na način koji smatra pogodnim, uz doprinos predstavnika lokalne samouprave u organima upravljanja škola, sagleda „svoju sliku“ stanja informisanja na relaciji obrazovne insitucije – opštinska uprava i obrnuto, usaglasi je sa stavovima zaposlenih u školama i podrži njihove napore usmerene na unapređivanje ove značajne aktivnosti u interesu pre svega boljeg funkcionisanja škola, ali i bolje saradnje sa lokalnom samoupravom i lokalnom zajednicom u celini.
2. Da donese odluku o uključenju u inicijativu „I roditelji se pitaju“, čiji je osnovni cilj unapređenje razvoja, obrazovanja i života dece, stvaranjem uslova za aktivnije i kvalitetnije učešće roditelja u donošenju odluka koje se tiču dece, kako u školama, tako i na nivou grada/opštine.
Odluka bi trebala da obezbedi da se do kraja kalendarske godine konstituiše i stavi u funkciju Savet roditelja Opštine.
3. Da se na nivou Skupštine Opštine donese odluka o pokretanju aktivnosti, najpre u okviru škola, a zatim i u mesnim zajednicama, čiji je cilj edukacija zaposlenih u obrazovanju, roditelja učenika, ali i svih ostalih građana o načinu pristupa informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti.
U okviru te odluke, grad/opština bi mogao posebno da stimuliše sve one školske sredine koje bi o istim sadržajima htele da edukuju i svoje učenike, i njihove roditelje.
4. Da Opštinska uprava organizuje poseban sastanak predstavnika škola i predstavnika lokalnih sredstava informisanja, obezbedi razmenu mišljenja i donošenje predloga prvih konkretnih mera unapređenja informisanja u oba smera, i utvrdi oblike i sadržaje njihove konkretne podrške realizaciji tih predloga.

Na nivou Školske uprave/Ministarstva prosvete
1. Da se u okviru procesa praćenja, samovrednovanja i eksternog vrednovanja rada škola, obrati dodatna pažnja na informisanje i pomogne školama da se ono, sa aspekta očekivanja Ministarstva prosvete, unapredi.
2. Da se organizuju tribine od strane Školske uprave Valjevo sa ciljem osnaživanja svih zaposlenih u školama da pravo dostupnosti svih informacija bude dvosmerno od Ministarstva do zaposlenog i obratno, bez straha i elemenata mobinga.
3. Da se pokrene inicijativa o dodeli statusa službenog lica zaposlenima u obrazovanju.

Na nivou Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
1. Da Služba Poverenika, ukoliko škole i Opštinska uprava dogovore aktivnosti sa ciljem neke vrste edukacije zaposlenih u školama, roditelja i učenika o značaju i ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, podrži ovu akciju na način koji predstavlja sadržaj rada Sektora za unapređenje prava javnosti da zna koji ova institucija ima.
Da bi se pokrenule pomenute aktivnosti i krenulo u zajedničku akciju angažovanja na unapređivanju informisanja u školama, učesnici savetovanja doneli su sledeću

O D L U K U

1. Da se završni dokument ovog savetovanja dostavi svim obrazovno – vaspitnim ustanovama iz kojih su bili učesnici, Opštinskoj upravi Bogatića, Školskoj upravi Valjevo i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Ovu odluku treba da realizuje organizator skupa – Osnovna škola „Mika Mitrović“ u Bogatiću u saradnji sa Odeljenjem za društvene delatnosti Opštinske uprave U Bogatiću, najkasnije pet dana od dana dobijanja izveštaja autorsko-realizatorskog tima.
2. Da se svi oni kojima se dostavljaju zaključci i predlozi savetovanja, načelno izjasne o njima i o tome pošalju povratnu informaciju organizatoru savetovanja do 1.09.2013. godine.

3. REZULTATI EVALUACIJE STRUČNOG SKUPA

Evaluacioni instrument je upitnik autorsko-realizatorskog tima koji je napravljen prema strukturi upitnika Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja koji se primenjuje za evaluaciju seminara, ali je po sadržaju primeren zahtevima i specifičnostima stručnih skupova kao posebnog oblika stalnog stručnog usavršavanja.

3.1. Ocene učesnika

Prosečna ocena skupa iznosi 3.65 (maksimalna je 4.00).

Po elementima vrednovanja rezultati su sledeći:
1. Definisani ciljevi i zadaci skupa su ostvareni...3.69
2. Sve planirane teme i sadržaji razmatrani su na skupu...3.76
3. Način rada primenjen na skupu obezbeđuju aktivno učešće većine učesnika...3.39
4. Skup je održan u okviru predviđene satnice...3.83
5. Na skupu je ostvarena radna atmosfera koja stimuliše aktiviranje prethodnih znanja i iskustava učesnika...3.69
6. Moderatori daju povratne informacije na pitanja učesnika i time doprinose kvalitetu razmene mišljenja i ostvarenju zadataka skupa...3.73
7. Ukupan rad moderatora je usklađen i efikasan...3.73
8. Učešće na ovom skupu doprinosi podizanju nivoa uvažavanja mišljenja i stavova zaposlenih u obrazovnim ustanovama, kao i stepena verovatnoće da oni u većoj meri i efikasnije mogu da utiču na kreiranje neophodnih promena u sopstvenim sredinama i na širem planu...3.32
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešan rad skupa...3.62
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji skupa...3.76


3.2. Zapažanja i predlozi učesnika
• Odlična tema! Neka se niz nastavi. Malo je 1 bod! Bar nas slažite da vredimo više.
• Tema – pun pogodak. Možda bi bilo dobro da svaka grupa prodiskutuje sve tri teme. „Veština komunikacije“ je možda tema koja bi bila dobra za neki sledeći susret.
• Skup je u potpunosti ostvario sve definisane ciljeve i zadatke.
• Informisanje je važan faktor funkcionisanja škole, a ovim skupom je to samo potvrđeno.
• Predlažem osmišljen i konkretizovan plan saradnje roditelja i škole. Takođe, osmisliti predavanja (radioničarskog tipa) za roditelje sa stvarnim, živim i iskustvenim događajima iz školske realnosti. Hvala, to bi u mnogome olakšalo i unapredilo ovu sferu.
• Sve pohvale.
• Ciljevi i zadaci skupa su realizovani u potpunosti. Odlična organizacija i komunikacija predavača. Teme su vrlo aktuelne i atraktivne. Problem na koji nailazimo biće i dalje nemogućnost dobijanja informacija tj. „kome“ konkretno da se obratimo za „konkretan“ problem.
• Super.
• Skup veoma uspešan – Katarina super predavač.
• Jako zanimljiv i uspešan seminar. Više seminara o informisanosti
• Odlično!
• Skup lep, dobra razmena potrebna za rad i bolju informisanost.
• Nastaviti sa održavanjem sličnih skupova, koji doprinose boljem informisanju kao faktoru uspešnog funkcionisanja škole.
• Samo tako nastavite.
• Sve je proteklo bez problema, zadovoljna sam.
• Efikasno i poučno!
• Predavači su divni. Mr Boško Topalović je najbolji. Seminar treba da se uvede za sve roditelje.
• Proveriti sebe uvek je potrebno.
• Veoma stručno i efikasno kao i uvek!
• Stručni skup je usklađen, odličan i efikasan!
• Uspešno i efikasno!
• Stručni skup u potpunosti opravdao svoj cilj.
• Skup je bio ekspeditivan i konkretan. Zadovoljan sam satnicom jer nije predugo trajao i nije bio fizički naporan kao seminar.
• Stručni skup je održan u sjajnoj atmosferi, na vrlo efikasan i profesionalan način.
• Hvala!
• Bilo je zabavno, ali celishodno.
• Da li će se glas prosvetnih radnika čuti, a mišljenje uvažavati?
• Ciljevi i zdaci skupa su realizovani i ostvareni.
• Seminar obećava operativnost i sprovođenje zaključaka sa skupa.
• Skup odgovara nameni i postignut je pravi efekat.
• Očekujem da ovo bude prosleđeno Ministarstvu prosvete da uvaži neke sugestije. Imali ste konkretne predloge.

3.3. Zapažanja autorsko-realizatorskog tima o održanom stručnom skupu
(Iz izveštaja koji se dostavlja Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane skupa koji ste realizovali?

Obezbeđeni optimalni uslovi za ono što je najvažnije kada je u pitanju koncepcija stručnih skupova iza kojih stoji ovaj autorsko-realizatorski tim: respektabilan broj učesnika (71), vrlo konkretna podrška Opštinske uprave, učesnici iz svih osnovnih škola sa područja Opštine (čak i iz predškolske ustanove), skoro svaka škola na skupu je imala kao aktivne učesnike sekretara, predsednika saveta roditelja, stručnog saradnika i pedagoškog rukovodioca, a svo vreme učesnik skupa bio je i načelnik Odeljenja za društvene delatnosti Opštinske uprave.
Taj preko potrebni kvantitet obezbedio je planiranu dinamiku i ishode rada po grupama, a samim tim i uspešnu završnicu u okviru plenarnog rada na kraju savetovanja.
Jedan od sigurnih pokazatelja do koje mere su učesnici uvažili sopstveno angažovanje i vrednost okupljanja u okviru stručnih skupova, jeste činjenica da definisana potreba da se na ovaj način sagleda i problematika saradnje škole i porodice, uz neizostavno uključivanje najuticajnijeg dela lokalne zajednice – Opštinske uprave.
Realizacija ovog predloga, prema mišljenju predstavnika Opštinske uprave, verovatno bi mogla da se očekuje već u septembru ili početkom oktobra, kako bi zaključci i predložene mere mogle da se realizuju u narednoj školskoj godini.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali).
Nije ih bilo