Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.36
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.61
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.45
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.52
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.91
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.21
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.82
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.79
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.45
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.58
Prosečna ocena za seminar: 3.57

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Obratiti pažnju značajno više na emocionalnu ugroženost nastavnika.
• Malo više primera na materijalu koji bi mi mogli da pustimo učenicima na času.
• Pokoijni pisac Kurrt Vonegat je rekao: "Ako volite da pišete, a slabo vam ide - pišite, ako volite da ..... i sl., radite sve što vas menja." Uspeli ste da nas promenite. Više fokusiranja na situaciju, više ekspeditivnosti.
• Predavači su bili veoma zanimljivi. Zajedničko učestvovanje u rešavanju problema je ispunjeno. Spremnost za saradnju i kolegijalnost.
• O predavačima sve najbolje!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Nikakvih problema u komunikaciji i međusobnom uvažavanju tokom oba radna dana.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Što se oslanja na konkretne probleme u našoj školi.
• Aktivnost kolega.
• Analiza konflikta.
• Aktivnost.
• Da.
• Jeste.
• Praktični primeri iz prakse, korisni za rad.
• Sve mi se svidelo.
• Način vođenja seminara, komunikacija sa učesnici a, tematika.
• Da.
• Koautori.
• Aktuelna problematika, odnos realizatora seminara preme polaznicima.
• Način prezentacije seminar - odnos
• Problemske situacije.
• Da.
• Bilo je vrlo dinamično, poučno, realne situacije.
• Česte promene aktivnosti; upitnika.
• Aktivnost i realnost izlagača i kolega.
• Diskusija.
• Diskusija.
• Postupnost u uvođenju u temu, sloboda u komunikaciji.
• Jasno izlaganje, opuštena konverzacija, praktični primeri.
• Konkretizacija na primerima.
• Da, analiza.
• Način analize pedagoških situacija.
• Aktivnost vođa seminara i kolega.
• Što su izvođači seminara odgovorili na svaku konkretnu situaciju.
• Upitnici.
• Raznovrsnost.
• Tema, način izlaganja.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Statistički su nam podaci nebitni a oduzeli su puno vremena. Suvišno predstavljanje na početku.
• Neke od teorija nisu primenljive u ovom vremenu, ovom sistemu i ovom svetu.
• Teško se mogu primeniti vaša rešenja.
• nerealne situacije sa rešenjima iz knjiga.
• Pasivnost najvećeg broja učesnika.
• Pomalo nejasni upitnici.
• Statistika.
• Bilo je mnogo nepotrebnih digresija.
• Neke aktivnosti su bile previše spore, suviše se ztadržavali na njima.
• Teoretisanje.
• Analiza problema.
• Uopštena priča.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Plan aktivnosti.
• Dinamičnije.
• Više konkretnih problema i konkretnh rešenja.
• Manje diskusije.
• Što više ovakvih i sličnih primera.
• Konkretne situacije.
• Ne treba menjati metod.
• Sve je OK.
• Sve je u redu.
• Da pedagog Bole ne ide u širinu, rasplinjuje se u radu.
• Manje zadržavanja na situacijama.
• Kraće pauze.
• Manje teorije.
• Rešavcanje konkretnih problema i situavija.
• Da bude dinamičije


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima4.30
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi..
4.36
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.58
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.48
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 4.52
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere
Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja.. 4.52

2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.73
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.70
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.73
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.58
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 4.55 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Kako izbeći socijalno nepoželjne odgovore, kako osvestiti da saznanja doprinose lakšem i uspešnijem radu a da su bodovi beznačajni.
• Mogli bismo da sarađujemo u nekom drugom seminaru, sa velikim zadovoljstvom.
• Povezati programske sadržaje iz pojedinih predmeta sa rešavanjem konfliktih situacija. Konfliktne situacije ne pisati na papiru, nego usmeno izložiti ne bi li se problem sagledao detaljnije.
• Odlično su grupisane i analizirane konfliktne situacije. Neophodno je uključiti i neki aktuelan primer konflikta, koji nije prethodno naveden. Seminar je osnažio nastavnike u efikasnom rešavanju konfliktnih situacija, podrobnije je objasnio i uputio na institucije u slučaju problema redosleda poteza, kako reagovati iz bezazlene situacije da ne bi došlo do većih problema.
• U narednim izvođenjima seminara, prilikom analize problema po stavkama (želje, interesi, potrebe) treba posvetiti malo više pažnje i smislu bolje organizacije. Smatram da bi možda bilo bolje bez grafičkog prikaza, samo kroz usmeni razgovor.
• Seminar je veoma edukativan obzirom da se prosvetni radnici svakodnevno sreću sa nekim oblicima nasilja, pa stoga im je potrebna pomoć u postupanju.
• Sve pohvale voditeljima seminara!
• Prvi dan seminara je suvišan. Seminar bi mogao trajati jedan dan.
• Značajan seminar za unapređivanje znanja i veština nastavnika u rešavanju konfliktnih situacija u svakodnevnom životu!
• Ostanite isti!