Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Posrednik

10.05. Seminar 51-8: Muzička škola16.11. Seminar 51-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 14. i 15.11.2015. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.09.12. Seminar 149-9: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 07. i 08.12.2013. g.28.10. Seminar 149-6: Za učesnike iz Srednje ekonomske škole iz Loznice29.04. Seminar 149-3: Za učesnike iz kruševačkih srednjih i osnovnih škola, 27. i 28.04.2013.g.01.10. Seminar 149-2: Za Posavotamnavsku srednju školu, Vladimirci, 29. i 30.09.2012.21.05. Seminar 600-8: Za Muzičku školu "Mihailo Vukdragović" i Srednju poljoprivrednu školu sa domom učenika Šabac, 19. i 20.05.2012.g.14.05. Seminar 600-7: Za Tehničku školu i Stručnu hemijsku i tekstilnu školu Šabac, 12. i 13.05.2012.g.11.04. Seminar 600-6: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 9. i 10.04.2012. g.05.03. Seminar 600-4: Za Šabačku gimnaziju Šabac, Regionalni centar Šabac, 03. i 04.03.2012.g.

Seminar 149-6: Za učesnike iz Srednje ekonomske škole iz Loznice

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.09
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.44
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.12
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.38
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.50
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.06
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.23
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.50
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.47
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.06
Prosečna ocena za seminar: 3.29

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Teme koje su obrađivane na prethodnim seminarima da se izbegavaju.
• Puno sreće i uspeha u daljem radu i da dobijete akreditaciju.
• *Potrebno je zaista, veliko strpljenje za ljude koji svoje frustracije upućuju na pogrešnu adresu. Izvinjavam se u ime svih.
• Seminar treba da kraće traje.
• Sve je OK.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Po mišljenju autorsko-realizatorskog tima, to je činjenica da je seminar održan u celosti i sa kompletnom strukturom planiranih programskih sadržaja, i ako je početak prvog radnog dana imao skoro sve dimenzije konfliktne situacije zbog razloga koji nisu imali nikakve veze sa realizatorima seminara koje je angažovao Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju iz Šapca - „prinuđeni da pohađaju seminar“, organizacija seminara u terminu koji im nije odgovarao, „nismo ga mi ni odabrali“, itd. (Napomena: seminar je besplatan za zaposlene iz škole i namenjen je svim odeljenjskim starešinama).
Tenzije su pojačane dodatnim zahtevima pojedinaca za poseban status pri pohađanju drugog radnog dana, koji su bili u suprotnosti sa uobičajenim pravilima i dostignutim standardima rada realizatorskog tima u višegodišnjem prethodnom periodu,
Posebnu težinu ovakvom ponašanju dala je činjenica da je reč o pojedincima koji su na skoro identičan način reagovali u oktobru 2012. godine kada je isti autorsko-realizatorski tim gostovao u Loznici sa programom 113 – „Autoritet, ta teška strana reč!“.
Neki pojedinačni zapisi u evalucionim instrumentima (najpre u dnevnoj evaluaciji) bili su daleko ispod nivoa koji se može očekivati od bilo kog prosvetnog radnika, naročito u situaciji stalnog insistiranja realizatora da učesnici u svakom trenutku iznose konkretne primedbe na rad realizatora i predloge šta bi se moglo uraditi da ishodi zajedničkog rada budu što bolji.
Radna atmosfera drugog dana bila je osetno drugačija, i obezbedila da se kroz rad u manjim grupama i sa grupom u celini ostvare zaista dobri rezultati. Verovatno zahvaljujući tome, u završnoj evaluaciji konačan ishod seminara učesnici su ocenili vrlo dobrom ocenom.
Veoma je značajno da su se u evaluacionim instrumentima mogle pronaći i pojedinačne poruke koje su osuđivale takvo ponašanje, pa čak i one koje su sadržale izvinjenje u ime cele grupe.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Može se zaključiti iz 1.3.1.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Apsolutno ništa, sramota.
• Pauze.
• Pauze.
• Sadržaj seminara, način prezentacije, radionice.
• Da
• Da
• Sve je OK.
• Sve je super!-
• Sve je dobro.
• Sve je OK.
• Da.
• Tema.
• Efikasnost.
• Tema.
• Vezanost seminara za akteulne situacije na času.
• Da.
• Da.
• Korektno odrađeno.
• Efikasnost.
• Samo pomalo.
• Rad po grupama.
• Rad u grupama, poslednja tema, rešavanje problema na konkretnim primerima.
• Što ne opterećuje mozak i što je sve lagana priča.
• Kaja i Bole.
• Teme, organizacija.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Bole i ekipa sa sve šupljim predavanjem prodaju maglu za 100.000,00
• Prodavanje magle
• Seminar je primeren učenicima a ne odraslima – prosvetnim radnicima.
• Dugačak seminar.
• Što nismo došli do rešenja problema.
• Nepažnja i upadice kolega.
• Uzeti primeri.
• Primeri.
• Da li uvek moramo da poštujemo pravilo da su svi u pravu što kažu?

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Da uopšte ne dođu ili da pošalju nekog ko to stvarno zna da radi!
• Ozbiljniji rad, da nas gospoda uvaže i da se udostoje da dođu svi troje.
• Razmislite o težini teme za seminar.
• Skratiti seminar.
• Da budemo efikasniji!
• Da se pojedine kolege udalje sa seminara.
• Početak ranije drugog dana, npr. u 8h, jer i nastava počinje tada bez obzira na vikend.
• Može i sutra isto.
• Isto ovako.
• Da bude kraće.
• Efikasnije raditi.
• Da bude mnogo kraće!
• Držati se samo teme.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.32
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
4.32
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 3.91
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.26
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 4.52
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere.. 4.26
• Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja.. 4.06

2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 3.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.12
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.12
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 3.74
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 4.06 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Svaki dalji komentar je suvišan.
• Svaki dalji komentar je suvišan...!
• Jako sam zadovoljna seminarom, ali mi je bilo jako neprijatno komentarima nekih kolega. Bilo mi je neprijatno što sam deo toga. Ja sam ocenila visokom ocenom ovaj seminar.
• Tematski – seminar je ispunio sva moja očekivanja. Napomena – Ne organizovati seminare vikendom, ili barem preskočiti nedelju – postigla bi se veća aktivnost i bolja atmosfera za rad!
• Odlično, zanimljivo. Hvala.
• Komentar je upisan na prethodnom formularu pod *. (Komentar iz Upitnika Zavoda sa * glasi „Potrebno je, zaista, veliko strpljenje za ljude koji svoje frustracije upućuju na pogrešnu adresu. Izvinjavam se u ime svih.)