Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Stručni skupovi

29.09. Stručni skup - savetovanje S12092015 ("Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice"), OŠ "Ilija Garašanin" Grocka, 27.09.2015. g.17.04. Stručni skup - savetovanje S5402014 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 12.04.2014.g.07.04. Stručni skup-savetovanje S5262014 ("Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja"), Mutzička škola "Petar Krančević", Sremska Mitrovica, 5.04.2014.g.16.02. Stručni skup - savetovanje S4952013 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 13.02.2014.g.19.12. Stručni skup - savetovanje S4122013 ("Edukacija roditelja kao jedna od predpostavki uspešne saradnje škole i porodice"), Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo" u Valjevu, 12.12.2013.g.16.06. Stručni skup-savetovanje S2612013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja), OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, 15.06.2013.g.09.06. Stručni skup-savetovanje S2112013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja) RC Šabac, 8.06.2013.g.23.05. Stručni skup S2102013 (Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice), RC Šabac, 18.05.2013.g.

Stručni skup - savetovanje S4122013 ("Edukacija roditelja kao jedna od predpostavki uspešne saradnje škole i porodice"), Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo" u Valjevu, 12.12.2013.g.

1. PROGRAM SAVETOVANJA

Plenarni rad:
• Uvodno izlaganje: „Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“

Rad po grupama:
• I grupa: „Postojeći oblici i sadržaji saradnje sa roditeljima i njihovi efekti“
• II grupa: „Mere koje preduzima škola sa ciljem da stimuliše saradnju sa roditeljima učenika“
• III grupa, moderator: „Znanja i veštine neophodni roditeljima za uspešniju saradnju sa školom“

Plenarni rad:
• Razmatranje i usvajanje izveštaja o ishodima rada I, II i III grupe

• Razmatranje i usvajanje zaključaka, predloga i odluke savetovanja

• Evaluacija rada skupa

UČESNICI: Ukupno 70 učesnika, 54 zaposlena u Školi i 16 članova Saveta roditelja Škole.


2. NEPOSREDAN REZULTAT SAVETOVANJA

PREDLOG ODLUKE SAVETOVANJA

Učesnici stručnog skupa – savetovanja „Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“, održanog 12. decembra 2013. godine u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika „Valjevo“ u Valjevu doneli su odluku :
Da se sa završnim zaključcima ovog savetovanja upoznaju svi roditelji Škole, kao i da se izveštaj sa svim zaključcima koji su doneti u okviru grupnog rada, i usvojeni u završnici savetovanja dostavi Gradskoj i Školskoj upravi.

I Zaključci stručnog skupa

1. Učesnici savetovanja su, na osnovu razmene mišljenja u okviru grupnog rada o postojećim ličnim iskustvima, dobijenim informacijama i utvrđenim potrebama Škole da „ohrabruje i podstiče roditelje da učestvuju u njenom životu i radu, uvažava nove ideje i stvara mogućnosti za nove oblike saradnje“, došli do zaključka da je u punoj meri potvrđena hipoteza „da postoji potreba organizovanja edukacije roditelja na način i sa sadržajima koji će obezbediti još uspešniju saradnju Škole i porodice“, što znači da je cilj savetovanja u potpunosti ostvaren.
Realizacijom postavljenih zadataka za svaku od tri grupe, učesnici su obezbedili dovoljno elemenata za operativni i planski pristup preduzimanja konkretnih aktivnosti na poboljšanju saradnje škole sa roditeljima.

Učesnici savetovanja su saglasni:
1. Da se za Savet roditelja i Nastavničko veće pripremi dodatna analiza svih zaključaka do kojih su zaposleni i članovi Saveta roditelja došli, dobijeni podaci uporede sa odgovarajućim sadržajima aktuelnog Plana rada i razvojnog Plana Škole i, ako se ustanovi da postoji potreba, predlože eventualne dopune i izmene.
2. Da se na sednici Saveta roditelja i Nastavničkog veća razmotri i podrži inicijativa u vezi uloge i statusa funkcije odeljenjskog starešine i uključivanje Grada u inicijativu „I roditelji se pitaju“, koju podržava Ministarstvo prosvete.
3. Da Savet roditelja i Klub roditelja Škole svim srednjim i osnovnim školama sa područja Grada pošalje informacija o održanom savetovanju, sa pozivom da se podrži pokretanje pomenutih aktivnosti.
O ovoj akciji, pre obraćanja školama, Savet i Klub roditelja bi ostvarili kontakte sa predstavnicima Gradske i Školske uprave i zatražili mišljenje i podršku.


3. REZULTATI EVALUACIJE STRUČNOG SKUPA

Evaluacioni instrument je upitnik autorsko-realizatorskog tima koji je napravljen prema strukturi upitnika Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja koji se primenjuje za evaluaciju seminara, ali je po sadržaju primeren zahtevima i specifičnostima stručnih skupova kao posebnog oblika stalnog stručnog usavršavanja.

3.1. Ocene učesnika

Prosečna ocena skupa iznosi 3.65 (maksimalna je 4.00).
Po elementima vrednovanja rezultati su sledeći:
1. Definisani ciljevi i zadaci skupa su ostvareni...3.53
2. Sve planirane teme i sadržaji razmatrani su na skupu...3.70
3. Oblici rada, metode i tehnike primenjeni na skupu obezbeđuju aktivno učešće većine učesnika...3.54
4. Skup je održan u okviru predviđene satnice...3.83
5. Skup je dobio na značaju stvaranjem optimalne radne atmosfere za aktiviranje prethodnih znanja i iskustava učesnika...3.59
6. Moderatori daju povratne informacije na pitanja učesnika, doprinose kvalitetu razmene mišljenja i ostvarenju zadataka skupa...3.67
7. Ukupan rad moderatora je usklađen i efikasan...3.53
8. Učešće na ovom skupu doprinosi podizanju nivoa uvažavanja mišljenja i stavova zaposlenih u obrazovnim ustanovama, kao i stepena verovatnoće da oni u većoj meri i efikasnije mogu da utiču na kreiranje neophodnih promena u sopstvenim sredinama i na širem planu...3.44
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešan rad skupa...3.87
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji skupa...3.83

3.2. Zapažanja i predlozi učesnika
• Korisne informacije i konkretni predlozi.
• Vrlo korisno predavanje o unapređenju saradnje roditelja i škole.

3.3. Zapažanja autorsko-realizatorskog tima o realizovanom stručnom skupu
(Iz izveštaja koji se dostavlja Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane skupa koji ste realizovali?
Veoma dobar primer organizovanja stručnog skupa koji je namenjen samo zaposlenima iz jedne škole.
Izuzetan odziv i aktivno učešće članova Saveta roditelja škole.
Usklađeni stavovi i mišljenja zaposlenih i roditelja o aktuelnom stanju saradnje škole sa porodicama i ključnim faktorima koji su obezbedili takvo stanje, njihova jasna predstava o tome šta je moguće preduzeti u narednom periodu da bi kroz edukaciju roditelja i druge aktivnosti ta saradnja bila još bolja.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali).
Nije ih bilo, ali je šteta što predstavnici Gradske i Školske uprave, kao i predstavnici institucija sa kojima Škola ima stalnu saradnju, nisu uzeli učešće u radu savetovanja.