Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Promoter

16.06. Seminar 71-4: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 13., 14. i 15.06.2014. g.28.04. Seminar 71-3: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 25., 26. i 27.04.2014. g.07.09. Seminar 601-5: Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog, II grupa, 29., 30. i 31.08.2012.g.07.09. Seminar 601-4: Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog, I grupa, 29., 30. i 31.08.2012.26.12. Seminar 601-3: Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Regionalni centar Šabac, 23., 24. i 25.12.2011.05.10. Seminar 601-2: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" i Tehnička škola Šabac, Regionalni centar Šabac, 30.09., 1. i 2.10.2011.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 601-1: Za Mačvansku srednju školu Bogatić, Bogatić, 30.09., 1. i 2.10.2011.

Seminar 601-3: Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Regionalni centar Šabac, 23., 24. i 25.12.2011.

REZULTATI IZ UPITNIKA ZA UČESNIKE SEMINARA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.77
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.97
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika...3.77
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.70
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.97
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.80
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.87
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ...3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara...4.00
Prosečna ocena za seminar:3.88

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Hvala na prelepo provedenom vremenu!!!
• Realizatori su ispunili očekivanja! I više od toga...
• Seminar u potpunosti uspešan.
• Sjajno!
• Izuzetno sam zadovoljan. Što više sličnih seminara.
• Savršeno funkcionišu kao trojka (voditelji).
• Izvrsno, nastavite i dalje ovako.
• Sve u redu.
• Još više komunikacije i objašnjenja.
• Realizatori izuzetno uspešni, zanimljivi, podsticajni i angažovani. Kada će sledeći seminar?

ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Činjenica da je potpuno prihvaćena koncepcija i uvažen značaj sadržaja seminara, i da je nivo svakodnevnog angažovanja učesnika, pojedinačno, na nivou manjih grupa i na nivou kompletnog sastava, potvrdio adekvatnost i uspešnost odabranih metoda i tehnika rada.
Ostvarena atmosfera bila je poseban motivacioni faktor koji je doprineo da se kod skoro svih učesnika eliminiše bilo kakav negativan uticaj dvadesetčetvoročasovnog intenzivnog, i zaista zahtevnog zajedničkog rada.
Prava potvrda ove konstatacije su reči predstavnice male grupice nastavnica iz Gimnazije upućene „domaćinima“ na kraju seminara, kao i ozbiljnost i predanost svih učesnika u rešavanju konkretnih stvarnih problema vezanih za participaciju učenika, koji su odabrani iz primera koje su predložili učesnici iz ove i prethodnih grupa iz srednjih škola.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije bilo ni probleme, ni teškoća vrednih pomena.

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
-Šta znamo o dečijim pravima, a šta bismo morali znati ... 4.83
-Odrednice participacije i participativnih prava .... 4.70
-Analiza načinaa realizacije programskih sadržaja-procena mogućeg doprinosa razvoju kritičkog mišljenja u radu sa učenicima ... 4.53
-Od čega da pođemo da bi se bolje razumeli ... 4.80
-Značaj i vrste informacija – informacije od javnog značaja i kako doći do njih ... 4.80
-Učenički parlament kao najvažniji oblik organizovanja učenika u oblasti ostvarivanja njihovih prava u školi ... 4.23
-Kako organizovati rad učenika da bi njihovi oblici organizovanja bili efikasni ... 4.83
-Obaveze odeljenjskog starešine u vezi demokratskih procedura i zakonitosti koje se moraju obezbediti i poštovati u radu odeljenjske zajednice i učeničkog parlamenta ...4.90
-Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja ... 4.60


2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.90
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.87
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.60
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.70
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.87 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

3. Poruke u vezi sa seminarom
• Bilo je super.
• Materijal u nedovoljnoj meri za poneti.
• Seminar je dobar, sa puno interesantnih tema, samo je dosta naporan.
• Seminar je bio dobar.
• Seminar je odličan, treba da se organizuje češće.
• Seminar je na mene pozitivno i efikasno delovao, i potrebno je više ovakvih seminara. Seminar je izvanredan: teme konkretne, puno radionica, aktivno, dinamično, pozitivno, korisno. Atmosfera je bila sjajna, predavači-pravi profesionalci, a sadržaji pravi i za predmetne profesore a naročito za odeljenjske starešine. Sjajni ste! Sve pohvale!
• Hoću još, hoću još, baš me briga za loš glas. Hoću još, hoću još, ima nade za nas!!!
• Bolja organizacija vremena. Materijal u elektronskoj formi. Uraditi kratka okupljanja posle jednog tromesečja radi sumiranja primenjenih saznanja.
• Sve što sam naučila na seminaru mi je koristilo. Treba koristiti što više primera iz prakse.
• Smatram da je seminar izuzetno značajan za rad odeljenjskog starešine, ali i profesora uopšte. Mislim da ću stečena znanja primenjivati u svom daljem radu.
• Bilo nam je lepo i zanimljivo. Hvala vam! Odlično, dati materijal.
• Ulagati maksimalne napore da ovakvih i sličnih seminara bude što više u našoj sredini. Materijali za učesnike bi mogli biti bolji (obimniji).
• Sve je bilo u redu. Ljudi aktivni, veseli i duhoviti. Malo je naporno trodnevno trajanje.
• Bili ste dobri, ali ni mi nismo bili loši!