Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Stručni skupovi

29.09. Stručni skup - savetovanje S12092015 ("Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice"), OŠ "Ilija Garašanin" Grocka, 27.09.2015. g.17.04. Stručni skup - savetovanje S5402014 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 12.04.2014.g.07.04. Stručni skup-savetovanje S5262014 ("Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja"), Mutzička škola "Petar Krančević", Sremska Mitrovica, 5.04.2014.g.16.02. Stručni skup - savetovanje S4952013 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 13.02.2014.g.19.12. Stručni skup - savetovanje S4122013 ("Edukacija roditelja kao jedna od predpostavki uspešne saradnje škole i porodice"), Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo" u Valjevu, 12.12.2013.g.16.06. Stručni skup-savetovanje S2612013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja), OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, 15.06.2013.g.09.06. Stručni skup-savetovanje S2112013 (Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja) RC Šabac, 8.06.2013.g.23.05. Stručni skup S2102013 (Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice), RC Šabac, 18.05.2013.g.

Stručni skup - savetovanje S4952013 („Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“), Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 13.02.2014.g.

1. PROGRAM SAVETOVANJA

Plenarni rad:
• Uvodno izlaganje: „Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“

Rad po grupama:
• I grupa: „Postojeći oblici i sadržaji saradnje sa roditeljima i njihovi efekti“
• II grupa: „Mere koje preduzima škola sa ciljem da stimuliše saradnju sa roditeljima učenika“
• III grupa, moderator: „Znanja i veštine neophodni roditeljima za uspešniju saradnju sa školom“

Plenarni rad:
• Razmatranje i usvajanje ishoda grupnog rada, odluke i zaključaka savetovanja

• Evaluacija rada skupa

UČESNICI: Ukupno 84 učesnika zaposlena u obrazovnim institucijama i 13 roditelja i gostiju koji nisu imali pravo na dobijanje uverenja o učešću na stručnom skupu

2. NEPOSREDAN REZULTAT SAVETOVANJA

ODLUKA SAVETOVANJA

Učesnici stručnog skupa – savetovanja „Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice“, održanog 13. februara 2014. godine u Muzičkoj školi „Petar Krančević“ u Sremskoj Mitrovici, doneli su odluku :
Da se sa završnim zaključcima ovog savetovanja upoznaju svi roditelji škola iz kojih su bili učesnici, kao i da se izveštaj sa svim zaključcima koji su doneti u okviru grupnog rada, i usvojeni u završnici savetovanja dostavi Gradskoj i Školskoj upravi.

I Zaključci stručnog skupa

1. Učesnici savetovanja su došli do zaključka da je u potvrđena hipoteza „da postoji potreba organizovanja edukacije roditelja na način i sa sadržajima koji će obezbediti još uspešniju saradnju Škole i porodice, što znači da je cilj savetovanja ostvaren.
Realizacijom postavljenih zadataka za svaku od tri grupe, učesnici su obezbedili dovoljno elemenata za operativni i planski pristup preduzimanja konkretnih aktivnosti na poboljšanju saradnje škole sa roditeljima.

2. Učesnici savetovanja su saglasni:
2.1. Da se za savete roditelja i nastavnička veća pripremi izveštaj o realizovanom savetovanju, sa svim zaključcima koji su utvrđeni u okviru rada po grupama i tokom plenarnog rada, uz očekivanje da se dobijeni podaci uporede sa odgovarajućim sadržajima aktuelnih planova rada i razvojnih planova škola i, ako se ustanovi da postoji potreba, predlože eventualne dopune i izmene koje bi već u toku ove školske godine mogle da doprinesu poboljšanju stanja saradnje.
2.2. Da se na sednicama saveta roditelja i nastavničkih veća razmotri i podrži inicijativa u vezi uloge i statusa funkcije odeljenjskog starešine i uključivanje Grada u inicijativu „I roditelji se pitaju“, koju podržava Ministarstvo prosvete.
2.3. Da Gradska uprava, resor za društvene delatnosti – obrazovanje, prihvati obavezu da u saradnji sa organizatorom skupa Muzičkom školom „Petar Krančević“ i autorsko – realizatorskim timom Udruženja za podršku vaspitanja i obrazovanja iz Šapca, obavesti sve one škole sa područja grada koje nisu imali učesnike iz svojih redova o ishodima rada skupa, i najkasnije do kraja trećeg klasifikacionog perioda organizuje sastanak sa predstavnicima svih zainteresovanih škola i utvrdi sadržaj i usvoji akcioni plan aktivnosti koji treba da obezbede plansku osnovu za poboljšanje saradnje škola i roditelja u narednoj školskoj godini.
Da se isti materijal dostavi i odgovarajućoj organizacionoj jedinici Ministarstva prosvete, uz zahtev da daju svoje mišljenje o krajnjim ishodima savetovanja, kao i sopstvene sugestije i moguće oblike konkretne podrške koju bi Ministarstvo moglo da obezbedi angažovanjem prosvetnih savetnika čiji delokrug rada obuhvata oblast koja je bila tema stručnog skupa.

3. REZULTATI EVALUACIJE STRUČNOG SKUPA

Evaluacioni instrument je upitnik autorsko-realizatorskog tima koji je napravljen prema strukturi upitnika Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja koji se primenjuje za evaluaciju seminara, ali je po sadržaju primeren zahtevima i specifičnostima stručnih skupova kao posebnog oblika stalnog stručnog usavršavanja.

3.1. Ocene učesnika

Prosečna ocena skupa iznosi 3.51 (maksimalna je 4.00).

Po elementima vrednovanja rezultati su sledeći:

1. Definisani ciljevi i zadaci skupa su ostvareni.....3.37
2. Sve planirane teme i sadržaji razmatrani su na skupu.....3.48
3. Oblici rada, metode i tehnike primenjeni na skupu obezbeđuju aktivno učešće većine učesnika......3.37
4. Skup je održan u okviru predviđene satnice......3.60
5. Skup je dobio na značaju stvaranjem optimalne radne atmosfere za aktiviranje prethodnih znanja i iskustava učesnika......3.51
6. Moderatori daju povratne informacije na pitanja učesnika, doprinose kvalitetu razmene mišljenja i ostvarenju zadataka skupa......3.74
7. Ukupan rad moderatora je usklađen......3.50
8. Učešće na ovom skupu doprinosi podizanju nivoa uvažavanja mišljenja, stavova i konkretnih predloga zaposlenih u obrazovnim ustanovama i povećanju verovatnoće da se stečena iskustva primenjuju u radu.....3.48
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešan rad skupa......3.52
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji skupa..... 3.63


3.3. Zapažanja autorsko-realizatorskog tima o realizovanom stručnom skupu
(Iz izveštaja koji se dostavlja Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane skupa koji ste realizovali?
Po veličini i strukturi izuzetan sastav učesnika koji je obezbedila škola – domaćin (broj zastupljenih škola i prisustvo roditelja i gostiju iz različitih institucija sa kojima škole sarađuju) i time stvorila ključnu pretpostavku za uspešno ostvarivanje postavljenog cilja i zadataka savetovanja.
Raspoloženje i potrebe značajnog broja učesnika da u okviru rada po grupama učestvuju u intenzivnoj i obimnoj razmeni mišljenja (i samim tim i konkretnih iskustava) za koju nije bilo dovoljno prostora u okviru planirane satnice, čime je nedvosmisleno potvrđen značaj uspešne realizacije odluke savetovanja i predloženih zaključaka.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali).
Složeni prostorni uslovi za organizaciju rada po grupama u okviru nastavnog dana (sa kojima su se zaposleni iz Muzičke škole uspešno izborili).
Problem grupe učesnika iz jedne škole zbog obaveze čije se vreme realizacije preklapala sa satnicom savetovanja.
Odsustvo predstavnika Ministarstva prosvete.

3.4. Zapažanja i sugestije učesnika

• Sve pohvale!
• Super ste, samo nastavite...
• Molimo Vas pošaljite potvrde sa seminara u Medicinsku školu „Draginja Nikšić“.
• Nemam primedbe sem na dužinu trajanja – treba da traje duže.
• Odlično ali malo vremena za ovakvu vrstu teme.
• Malo vremena za rasprave!Rado se odazivam vašim skupovima.
• Zameram što niste čitali naglas sa video bima jer slabo vidim.
• Sve je odlično i rado se odazivam sledećem skupu ili seminaru.
• Efikasno, efektno (nadam se)  - sjajno!
• Predavanje je odlično i rado se odazivam sledećem seminaru ili skupu.
• Zadovoljna sam projektom u celosti. Ovakvi skupovi bi trebalo češće organizovati zbog bolje saradnje i nastavnika i profesora. Božana Jović Skokun
• Poslednji redovi ne čuju celo predavanje (a i ne vide sitnije navode na slajdovima prezentacije).
• Tim, teme i predavači – EKSTRA!
• Nužan je i neophodan ovakav vid rešavanja problema. Dobro je i da se prepoznaje perticipacija roditelja i odgovornost za pravilan razvoj njihove dece.