Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Posrednik

10.05. Seminar 51-8: Muzička škola16.11. Seminar 51-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 14. i 15.11.2015. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.09.12. Seminar 149-9: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 07. i 08.12.2013. g.28.10. Seminar 149-6: Za učesnike iz Srednje ekonomske škole iz Loznice29.04. Seminar 149-3: Za učesnike iz kruševačkih srednjih i osnovnih škola, 27. i 28.04.2013.g.01.10. Seminar 149-2: Za Posavotamnavsku srednju školu, Vladimirci, 29. i 30.09.2012.21.05. Seminar 600-8: Za Muzičku školu "Mihailo Vukdragović" i Srednju poljoprivrednu školu sa domom učenika Šabac, 19. i 20.05.2012.g.14.05. Seminar 600-7: Za Tehničku školu i Stručnu hemijsku i tekstilnu školu Šabac, 12. i 13.05.2012.g.11.04. Seminar 600-6: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 9. i 10.04.2012. g.05.03. Seminar 600-4: Za Šabačku gimnaziju Šabac, Regionalni centar Šabac, 03. i 04.03.2012.g.

Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.

]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.89
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.93
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.78
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.78
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.96
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.63
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.96
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.85
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.93
Prosečna ocena za seminar: 3.86

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Hvala Vam. Dobra organizacija. Lepo iskustvo. Nova saznanja. Novo prijateljstva. Dobra razmena iskustava.
• Ako neko od učesnika seminara krene da razvodnjava, treba mu ograničiti vreme.
• Odličan seminar. Bar jednom godišnje obnavljati i dopunjavati znanja (obavezno se vidimo jednom godišnje).
• Seminar je realizovan na stručan i zanimljiv način.
• Ako vas zovemo za Dan škole, sve smo rekli. Pokrećete sa osmehom zakržljali deo tela - mozak.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetno uočljiv pozitivan uticaj grupe učesnika koja je već pohađala prethodne seminare u ovoj školi kada su voditelji bili iz istog autorsko-realizatorskog tima, na brzo stvaranje stimulativne radne atmosfere koju su podržali i skoro svi ostali učesnici, bez obzira iz koje su sredine bili (Dom učenika, srednje škole..).
Skoro potpuno shvatanje i prihvatanje koncepcije pristupa voditelja realizaciji programskih sadržaja i obilje dokaza o potencijalima brojnih učesnika za kvalitetnu i funkcionalnu razmenu mišljenja koja ima svoju operativnu završnicu, dovoljno ubedljivu za pokušaj primene u svakodnevnom radu.
Vrlo značajan doprinos do sada najbrojnije grupe učesnika iz Doma učenika (njih 5), koja je u punoj meri dokazala kolike su mogućnosti uticaja znanja i veština iz programskih sadržaja na ciljnu grupu vaspitača u domovima učenika.
Uočeni su pojedinačni signali neverovanja u domete sopstvene snage i snage većine u kolektivu i pored jasnih pokazatelja potencijala koji je prisutna grupa imala. To naglašava potrebu udruživanja snaga i traženja podrške pri pokušajima primene stečenog kroz zajednički rad. Ohrabruje javno izrečena zahvalnost na spremnost voditelja da pomognu ukoliko se neko (pojedinac ili škola) obrati za bilo koji vid konkretne pomoći, što upućuje da je određen broj učesnika „upisao“ voditeljski sastav kao jednu od primarnih podrški na koju se može računati.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo. Samo žaljenje što su neki prijavljeni učesnici iz škole-domaćina bili sprečeni da dođu.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve jasno, glasno, zanimljivo.
• Radionice
• Hvala VAm. Izuzetno dobra tema. Mnogo ste nam pomogli, dosta toga osvestili.
• Živo i energično izlaganje sa konkretnim primerima.
• Puno primera iz škole i svakodnevnog života.
• Sve
• Sve je OK
• Sve.
• Veoma mi se svidelo, pogotovo radionice.
• Način predavanja, aktivno učešće prisutnih, zanimljivo izlaganje.
• Sve.
• Uglavnom OK.
• Dinamičnost, atmosfera razmene.
• Ranovrsnost tema, dobra osmišljenost zadataka.
• RAd po grupama.
• Način predavanja, izlaganja, učestvovanje u raspravi, rad u grupama, osmišljenost zadataka.
• Vedra atmosfera.
• Dobro osmišljeno. Prijatni predavači.
• Testiranja.
• U potpunosti.
• Da, a najviše mogućnost da yse slobodno izrazimo.
• Celo predavanje je bilo vrlo zanimljivo i poučno.
• Izuzetno mi se svideo današnji dan. Odlična dinamika rada. Mnogo ozbiljnije predavanje: pokazana izuzetna stručnost.
• Tema je odlična – potrebno je o njoj bar jednom godišnje u svakom kolektivu.
• Priča o dečaku. Samo bi možda bilo bolje da redosled bude: razredni, majka, dečak iz centra, dečak. Znači prvo pomajka pa dečak iz centra zbog tajanstvenosti.
• Prilog 3 i 4.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Vreme trajanja.
• Sve je u redu.
• Što pada kiša 
• Nema mana 
• Nema kolača.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Duže radionice.
• Ekspeditivnost kao na danu I
• Da završimo ranije. Hvala!
• Neka ne bude ispod današnjeg nivoa.
• Da ostane kao i danas.
• Primeri iz prakse.
• Više primera konkretnih situacija.
• Više konkretnih primera.
• Primeri konkretnih situacija.
• Odlično je što smo angažovani. Slobodno možete još više da nas pokrenete.
• Viuše savjeta kako postupiti.
• Uvažavanje da se tema proširi i na druge oblasti života u većoj meri.
• Da bude i sutra lepih primera i više zajednićke komunikacije.
• Molim Vas da sutra još malo govorite o zmijskom i žirafećem jeziku jer ja o tome čujem prvi put, a poznati su mi ja govor i ti govor.
• Ima u Kortasarovoj „školici“ odličan primer za A-B komunikaciju za ilustraciju.
• Sasvim sam zadovoljna načinom rada.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.74
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
4.89
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.74
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.85
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 4.78
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere i aktivnosti posle seminara i Aktivnosti posle seminara 4.74

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.96
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.85
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.96
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Veoma prijatno izlaganje, iskustvo, saznanje, organizacija, razmena iskustva – podstiče želju da dođete opet u naš grad. Hvala najlepšoj ustanovi u kjojoj je održan seminar.
• Trebalo bi malo više uzeti u obzir da ni zakoni ni propisi nisu idelni i ako ih se slepo pridržavamo možemo od mrava napraviti slona.
• Bilo bi dobro da se neki naredni seminar realizuje van Mitrovice, kao ekskurzija 
• Posetite nas bar jednom godišnje. Nastavite sa vašim načinom rada jer je odličan. Hvala!
• Konstruktivno i kreativno!
• Izuzetno osmišljeno i prezentovano. Mnogo korisnih informacija. Hvala Vam na Vašoj posvećenosti, osećala sam je u svakoj minuti seminara.
• Seminar je uspešno realizovan. Voditelji su na jasan i precizan način izlagali teme, uvažavali su mišljenja učesnika seminara i podsticali nas i ohrabrivali.
• Seminar je bio izvrstan. Predavanje kao i predavači takođe odlični. Primeri su vrlo poučni i bilo bi lepo kada bi se sve to moglo primeniti i u svakodnevnom životu.
• Vaša spremnost za saradnju van seminara je veliki i dragoceni poklon. Hvala!
• Seminar stručan, zanimljiv, uz uvažavanje prethodnih znanja učesnika i primera iz prakse.